Škodlivé účinky přípravku "ADHESION PROMOTER 4298UV"

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Manželka po dlouhé době našla práci. Kompletují plastové díly na auta, které při lepení odmašťují lihem a pak ještě potírají přípravkem "ADHESION PROMOTER 4298UV". Z práce chodí s podrážděnýma očima a pálením v krku, motá se jí hlava, kolegyně na tom jsou stejně. Mistr jim řekl, že časem namontují odsávání, ale že je vše v normě i tak. Donesla jednu nádobku od toho přípravku domů, ale veškeré informace jsou tam anglicky, informace česky jsme nesehnali. Chci se tedy zeptat, jestli přípravek není škodlivý. Manželka je ráda, že má práci a nechce dělat potíže, jen se obává následků na zdraví.

Podle bezpečnostního listu společnosti 3M obsahuje přípravek Adhesion Promoter 4298UV hlavně těkavá organická rozpouštědla cyklohexan, xylen, ethylbenzen a ethanol. Přípravek je klasifikován z hlediska účinků na zdraví jako zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic, dráždivý při styku s kůží. Dále obsahuje netěkavé složky – akrylátové polymery a epoxidové pryskyřice, ty mají senzibilizující (možnost vzniku alergie) účinky. V klasifikaci podle Nařízení (ES) č.1272/2008 – CLP  je ještě uváděna standardní věta o nebezpečnosti H336 – Může způsobit ospalost a závratě. Pro používání přípravku je v bezpečnostním listu doporučováno použití ventilace nebo ventilace s místním odsáváním, tak aby byly dodrženy hygienické limity pro koncentraci látek v ovzduší. 

Hygienické limity koncentrace v ovzduší pro všechny uvedené těkavé složky stanovuje nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – Příloha 2, Část A:  Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P).

Je povinností zaměstnavatele vyhodnotit rizika při práci, v tomto případě i na základě měření koncentrace látek v ovzduší a podle výsledků zařadit práci do příslušné kategorie rizikovosti a informovat o tom zaměstnance (§ 102 a 103 zákoníku práce a § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Autor článku: 

Komentáře

Něco tomu chybí

14.07.2014 - 10:38 Radoslav Vlasák
Odpověď jistě fundovaná, leč trošku neúplná. Nejen že je zaměstnavatel povinen vyhodnotit rizika a seznámit s tímto vyhodnocením zaměstnance, ale zejména musí provést potřebná opatření k eliminaci těchto rizik. Čili by se (teoreticky, protože neznám dosaženou míru koncentrace škodlivin) mělo jednat o instalaci odsávání ještě před započetím prací s inkriminovanou látkou, případně o přidělení a používání adekvátních osobních ochranných pracovních prostředků.

Re: Něco tomu chybí

16.11.2014 - 12:44 Alois Neruda
Odpověď jistě fundovaná, leč trošku neúplná. Nejen že je zaměstnavatel povinen vyhodnotit rizika a seznámit s tímto vyhodnocením zaměstnance, ale zejména musí provést potřebná opatření k eliminaci těchto rizik. Čili by se (teoreticky, protože neznám dosaženou míru koncentrace škodlivin) mělo jednat o instalaci odsávání ještě před započetím prací s inkriminovanou látkou, případně o přidělení a používání adekvátních osobních ochranných pracovních prostředků. On je zaměstnavatel schopen zadat práci s tímto lepidlem jako domácí práci a ani se neobtěžuje upozornit na jeho škodlivost, natož poučit o bezpečnosti práce. Až když se dceři objevila vyrážka, modřiny po celém těle, tak se od lékařky dozvěděla po rozboru krve že práce s tímto lepidlem je velice škodlivá.

Re: Něco tomu chybí

16.11.2014 - 14:28 Radoslav Vlasák
To je další problém tzv. domácích prací - ještě jsem nezaregistroval, že by se orgány dozoru nad BOZP zabývaly také tím, jak zaměstnavatelé v případech zadávání domácích prací vyhodnocují rizika (tedy alespoň ta, která vyhodnotit mohou, zejména stran použitého materiálu a dalších látek, ale i pracovních postupů) a eliminují jejich dopad. S tím pochopitelně souvisí prokazatelné poučení o bezpečnosti zacházení s tím či oním materiálem či látkami, stejně tak jako ověření zdravotní způsobilosti tzv. domácího zaměstnance k práci s nimi. V daném případě zřejmě zaměstnavatel tyto povinnosti nenaplnil - měl by tedy nést všechny následky svého nezodpovědného jednání, tj. včetně náhrady případné škody.

Bezohlednost nkterch vedoucch nezn mez

16.11.2014 - 17:57 Alois Neruda
Dcei, kdy ji tu prci dvala, tak ji ekla,e je to lepidlo nezvadn. A nyn, kdy ji dcera oznmila nlez lkae ji vynadala, e kdy tu prci nechce dlat, tak j to mla c a ne bhat po doktorech. Vbec ji nezajm fakt,e je to tak nebezpen a e ty vpary musela dchat i jej 4 let dcerka.Smrad a jedy c se po dom se sice zmenily prac u otevenho okna, ale to nen een, nehled na to, e je zde dal nebezpe nastydnut ledvin, ale i nklady na vytpn znan stoupaj.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail