Škoda na vozidle a neověřená zdravotní způsobilost řidiče

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Jsem zaměstnaný jako řidič z povolání už půl roku a můj zaměstnavatel nemá zájem mě poslat na zdravotní prohlídku, ani žádné školení po mně nepožaduje a ani si neověřil, zda-li mám řidičský průkaz. Nedávno jsem měl havárii se služebním vozem. Bylo mi řečeno, ať policii nevolám a vůz jsme si odtáhli sami. Teď mi ovšem zaměstnavatel oznámil, že škodu na vozidle musím zaplatit. Jsem tedy povinen mu ji uhradit?

Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Podle zákona o silniční dopravě je zaměstnavatel řidiče z povolání zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba,

  • která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu,
  • která se podrobila pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá.

Řidič z povolání v pracovněprávním vztahu je ale také zaměstnancem a vztahují se na něj povinnosti uložené mu zákoníkem práce, tedy mj.

  • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
  • podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Naproti tomu je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen

  • sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  • zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,
  • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku při výkonu práce.

K okolnostem náhrady škody se nemohu vyjadřovat, neboť neznám všechny okolnosti vzniku škody.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail