Skladování nebezpečných látek na pracovišti

Zdroj: 
Článek odpovídá na dotaz našeho čtenáře, který si plánuje otevřít mycí linku aut. Přináší však praktické informace pro všechny, kteří na pracovišti skladují nebezpečné látky, včetně poučení pro zaměstnance a požární ochrany.

Dotaz: Chtěl bych si otevřít mycí linku aut, ale nejsem si jist, jak správně skladovat chemii (hořlavina, žíravina). Přečetl jsem si skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek na pracovišti. Pokud to správně chápu, je potřeba mít chemii ve skříni (regálu), kde je uvedena maximální nosnost každé poličky a musí zde být uvedeno, jaká chemická látka je zde skladována a pod regálem mít bezpečnostní nádobu pro zachycení případného úniku látky. Je to tak správně? 

Ano, pochopil jste to správně. Ještě tedy zdůrazněme některé další aspekty.

Místo pro uskladnění hořlavých kapalin a jiných druhů nebezpečných látek (dále již jen „nebezpečných látek“ ve smyslu vstupních surovin a „odpadů“ ve smyslu látek po použití, kterých se hodláte zbavit) musí být dobře větratelné, musí být zamezeno přístupu nepovolaných osob a zamezeno zneužití. Budete-li skladovat více hořlavých kapalin (stovky litrů), budete si muset vybudovat sklad, ale to zřejmě nebude Váš problém. Zůstáváme tedy na úrovni vyčleněného místa skladování:

-    vymezeného buď speciální skříní pro skladování nebezpečných látek, nebo Vámi zmíněných regálů s úkapovou vanou (jedná-li se o malý objem skladovaných látek ve spotřebitelských baleních, je možné úkapové vany neřešit – uniklé množství by neuniklo z místnosti; nebo právě zvýšeným prahem vytvořit prostor pro záchyt uniklých skladovaných látek);

-    ukládání odděleně od sebe podle jednotlivých druhů a s ohledem na vlastnosti látek – některé vedle sebe nesmí být, některé musí být mimo světlo: rozhodně zabraňte dopadu přímého slunečního světla na skladované materiály (!);

-    k tomu přináleží i vybavení místa skladování materiálem pro úklid a záchyt různých úkapů a rozlivů (různé sorpční či posypové materiály, kyblík, lopatka atp.);

-    nezapomeňte na vhodné vybavení lékárničky s ohledem na charakteristiky používaných nebezpečných látek a možností úrazů (ve spolupráci s poskytovatelem lékařských služeb) a určení způsobu přivolání lékařské pomoci (ale i HZS a PČR – viz § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb.);

-    informace o nebezpečnosti skladovaných látek, o způsobu skladování, postupech poskytnutí první pomoci aj. se dovíte z bezpečnostních listů, které Vám dodavatel na požádání zašle – ve smyslu čl. 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH je musíte mít přístupné na pracovišti (stačí přístupné v elektronické podobě);

-    pro své zaměstnance musíte vypracovat písemné pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami – podle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., pro látky vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, které musíte projednat s orgánem ochrany zdraví: hygienickou stanicí (připomeňme, že jen automobilový benzín je toxický, žíravý, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci, ale s ním Vy, v rámci mycí linky, nebudete nakládat);

-    budete-li nakládat s vysoce toxickou látkou, musí být Vaši zaměstnanci poučeni fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. (např. chemikem, doktorem medicíny, aj.);

-    Vaši zaměstnanci musí být náležitě poučeni – školeni o nakládání s nebezpečnými látkami (§ 103 odst. 2 zákona 262/2006 Sb.) jak po stránce požární ochrany (nebezpečí výbuchu, požáru, zákazy manipulace s otevřeným ohněm a kouření, …), tak po stránce bezpečnosti práce (problematika úrazů při ruční manipulaci, ochrana před pády jak osob – např. mastná podlaha, tak skladovaných materiálů, …), ochrany zdraví (větrání, ukládání v originálních baleních, značení obalů, zákazy konzumace jídal a pití na pracovišti, …), ochrany životního prostředí (zamezení úniků do kanalizace, volné přírody, …), nezapomeňte na stanovení postupů při likvidaci úniků a úkapů;

-    součástí poučení pamatujte na ustanovení o zakázaných pracích pro mladistvé, těhotné ženy, zaměstnankyně které kojí, a matky do konce 9. měsíce po porodu (nařízení vlády č. 180/2015 Sb.), jestliže počítáte s výskytem takových pracovníků;

-    všechny tyto požadavky, jakož i stavební provedení a stav pracoviště (osvětlení, větrání, pracovní prostory apod. – viz § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.), pak zhodnotíte v rámci analýzy rizik (kterou provádíte opakovaně = soustavně, i § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) a promítnete do přijatých opatření (§ 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.), včetně definování nutných prostředků kolektivní ochrany či individuální ochrany osobními ochrannými prostředky (§ 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.), s čímž své zaměstnance seznámíte (§ 106 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.).

K nakládání s těmito látkami patří i jejich likvidace. Podle zákona o odpadech musí být pro sběr nebezpečného odpadu zřízena „shromažďovací místa“. Ta by měla být co nejblíže místu vzniku odpadu. Musí být opatřena odpovídající nádobou ke sběru (podle charakteristik shromažďovaného odpadu) a označena identifikačním listem nebezpečného odpadu (§ 13 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., a příloha č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) a tabulkou s názvem a kódem odpadu a určením odpovědné osoby (zpravidla vedoucí). Obsahová stránka a význam identifikačního listu odpovídá logice bezpečnostního listu chemické látky, jen je stručnější (tak jako v případě písemných pravidel – bezpečnostní karty, kde jsou uvedené základní informace na jedné straně formátu A4).

Nezapomeňte prosím na informování lidí o zařazení podle kategorizace práce (§ 103 odst. 1 písm. b)), včetně jejího provedení ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., do 30 kalendářních dní od zahájení činnosti (§ 37 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., s předložením žádosti na příslušnou hygienickou stanici) a určení poskytovatele pracovnělékařských služeb, s čímž zaměstnance seznámíte (§ 103 odst. 1 písm. d)). Tím budete mít ošetřenu zdravotní způsobilost zaměstnanců, ke které doplníte organizací vlastních školení odbornou způsobilost (§ 103 odst. 1 písm. a), § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb.).

Pro úplnost je vhodné zmínit ještě jednu problematiku. Je-li v jednom požárním úseku více jak 250 litrů látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, jedná se o provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.). Ale to by neměl být Váš problém, budete-li provozovat pouze zmíněnou mycí linku.

Výše uvedený nástin různých povinností, které se vztahují k nakládání s chemickými látkami, vč. hořlavých kapalin, Vás nesmí odradit. Jedná se o standardní podmínky, jejichž splnění není nijak zvlášť obtížné.

Související právní předpisy:

  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
  • zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví,
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP,
  • nařízení vlády č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích,
  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
  • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.
Autor článku: 

Komentáře

Drobný doplněk

28.03.2016 - 13:59 Tomáš Neugebauer
Článek je velmi kvalitně zpracován. Jen bych doplnil drobnost. V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí je též uvedeno, že "obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl". I když požadavek je vztažen k látkám a směsím dodávaným široké veřejnosti, je vhodné tu část, jež hovoří o tom, že "ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky" prostřednictvím interního předpisu uplatit i při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi na pracovištích zaměstnavatele. Bohužel, ještě dnes je možné se na některých pracovištích setkat s nebezpečnými chemickými látkami uloženými v PET lahvích od různých nápojů.

Re: Drobný doplněk

29.03.2016 - 09:27 Václav Syrový
Je to všechno hezké, ale pokud majitel firmy na upozornění nereaguje, ani více méně na výhrůžku, že za bezpečnost odpovídají vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí, tedy majitel, nikoliv "bezpečák" tak co s tím potom?

Re: Drobný doplněk

29.03.2016 - 10:33 Tomáš Neugebauer
Potom již nic. Je důležité mít prokazatelně dokladováno, že zaměstnavatel byl upozorněn. Zaměstnavatel je odpovědný, tedy on musí mít právo rozhodnout, zda doporučení bude či nebude akceptovat.

Re: Drobný doplněk

29.03.2016 - 09:37 Jakub Čepelák
... a ačkoli musí být tazatel již zákonitě notně vyděšen, či minimálně rozladěn z množství zákonných omezení, nařízení a dalších pro něj nepříjemných záležitostí, dovolím si ještě další drobné doplnění plynoucí ze zákona 224/2015 Sb. (prevence havárií), a to zpracovat protokoly o zařazení/nezařazení objektu do skupiny A, nebo B, které podle výsledku bude třeba předložit na příslušná místa. A snad jen skutečně noticku pro úplnost - do seznamu základní legislativy bych si dovolil doplnit zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích ... Nu, a jelikož jsem si plně vědom květnatosti naší legislativy, věřím, ža případní další přispěvatelé mohou doplnit nové okolnosti a povinnosti z jiných úhlů pohledu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail