Skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek na pracovišti

Zdroj: 
Volné skladování nebezpečných či hořlavých látek přímo na místě jejich užití je obrovským rizikem, odborníci doporučují vždy používat alespoň bezpečnostní skříně, pro lepší zabezpečení potom stanice pro skladování nebo samostatné sklady nebezpečných látek.

Mnoho uživatelů hořlavin a jiných nebezpečných látek si stále neuvědomuje, jaká nebezpečí jim hrozí při jejich nesprávném skladování. Často volí nejjednodušší řešení: volné skladování těchto látek přímo na místě jejich užití. Jsou to však právě činnosti ve výrobě nebo v laboratoři, při kterých může dojít k drobným požárům, které mohou ve spojení s neuskladněnými hořlavinami rychle přerůst ve značné ohrožení života spolupracovníků, životního prostředí a věcných hodnot, jako jsou budovy a stroje. Těmto událostem lze částečně předejít použitím certifikovaných standardních produktů určených k bezpečnému skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek. To, že jsou taková preventivní bezpečnostní skladovací zařízení důležitá, uznala i Evropská unie (EU), a proto požadavky na vlastnosti těchto produktů a příslušné kontrolní mechanismy zakotvila do svých norem.

Evropská norma pro bezpečnostní skříně na hořlavé tekutiny EN 14470

Tato norma Evropské unie byla schválena Evropskou komisí pro standardizaci (CEN) 2. února 2004. Česká Republika je jejím členem a je tak povinna dodržovat její normy, a proto i výše uvedená norma musí být implementována bez změn českým úřadem pro standardizaci do systému národních norem České Republiky.

Norma EN 14470 obsahuje tři hlavní bezpečnostní požadavky na skladování hořlavin:

 • minimalizace nebezpečí vzniku ohně spojeného se skladováním hořlavin a ochrana obsahu bezpečnostních skříní v případě požáru
 • minimalizace množství výparů vypouštěných do prostoru pracoviště
 • záchyt rozlitých tekutin uvnitř skříně

V případě požáru se dveře bezpečnostních skříní musí automaticky uzavřít při okolní teplotě 50°C +/- 10°C. Všechny ventilační otvory se musí uzavřít následně při dosažení teploty 70°C +/- 10°C. Potom bude skříň bezpečně uzavřena z hlediska ochrany uskladněných hořlavin před ohněm. Například hořlaviny uskladněné v bezpečnostní skříni typu 90 budou chráněny proti vznícení minimálně po dobu 90 minut od vzniku požáru. To znamená, že během 90 minut teplota uvnitř skříně nevzroste o více jak 180°C v porovnání s počáteční teplotou 20°C +/- 5°C. V případě požáru tak bude mít personál dostatečný čas na odchod z pracoviště a hasiči na vstup do těchto prostor a uhašení požáru.

Na dně bezpečnostní skříně by měla být instalována záchytná nádoba (vana). Tato nádoba by měla být navržena tak, aby při náhodném rozlití tekutin v jednotlivých policích došlo k jejich stoku do této nádoby. Kapacita této nádoby by měla být minimálně 10% z celkového objemu hořlavin skladovaných ve skříni nebo minimálně 110% objemu největší skladované nádoby. Z tohoto důvodu není možné přímo v záchytné vaně skladovat jednotlivé nádoby s hořlavinami, protože by tak došlo ke snížení její kapacity, a proto musí být na záchytné nádobě umístěno perforované víko.
Společně s bezpečnostní skříní musí výrobce dodat návod, který obsahuje minimálně tyto informace:

 • maximální zatížení jednotlivých polic
 • maximální objem jednotlivé nádoby v litrech, která může být ve skříni skladována
 • kapacita záchytné nádoby v litrech
 • upozornění, že otevření skříně vystavené požáru je nutné provádět s extrémní opatrností
 • pokyny pro uživatele, aby označil bezpečnostní skříň, zda je provozována bez napojení na ventilační systém
 • upozornění pro uživatele, že pokud není skříň napojena na nucenou ventilaci, pak nejbližší okolí skříně se stává zónou s nebezpečím výbuchu
 • doporučení pro uživatele vykonávat kontrolu a údržbu bezpečnostní skříně v pravidelných intervalech. Z hlediska technických norem se doporučuje interval roční.
 • prohlášení o shodě od výrobce nebo certifikace od nezávislé testovací instituce (každý typ bezpečnostní skříně musí být individuálně testován nezávislou testovací institucí)

První kroky k systému bezpečného skladování

Jestliže jsme se rozhodli zavést systém skladování nebezpečných látek, pak bychom měli nejprve vyhotovit pracovní přehled, který by obsahoval nejdůležitější body pro informace od výrobců a dohlížecích orgánů.

 1. Kde a jak se transportují nebezpečné látky ve firmě?
 2. Co a kdy se musí uložit na sklad? Počet různých látek, skupenství, třídy ohrožení, vlastnosti skladového materiálu, zákazy společného skladování atd. (informace o jednotlivých látkách nejlépe poskytují bezpečnostní listy, které musí dát k dispozici každý dodavatel nebezpečné látky)
 3. Jaká maximální množství se skladují?
 4. Zvláštní požadavky na můj provoz? (zóna ochrany vod, atd.)
 5. Jaká je kvalifikace personálu pro zacházení s nebezpečnými látkami?
 6. Zapojení dalších institucí do fáze plánování? (živnostenský úřad, odborový svaz, hasiči, atd.)

Tento seznam je krátký, při vlastním provádění se však rozšíří o další údaje. Jestliže jsme si takovýto seznam sestavili, pak bude volba správných produktů pro skladování nebezpečných látek snadná.

Bezpečnostní skříň – nejmenší skladová jednotka

V bezpečnostních skříních mohou být hořlavé kapaliny bezpečně uloženy a chráněny před požárem v jejím okolí. Nejdůležitějším ochranným cílem těchto skříní je, aby byla pracujícím v tomto prostoru poskytnuta dostatečná doba k úniku. Kromě toho bude poskytnuta dostatečná doba také hasičům a záchranářům k zásahům v pracovních prostorách. Bezpečnostní skříně nabízí rovněž řešení v případě zákazu společného skladování některých látek. Jejich vzájemnému působení lze totiž zamezit umístěním do různých samostatných nebo speciálně rozdělených skříní. Tyto skříně tak mohou často plně nahradit stavění nákladných skladovacích prostor.

Stanice pro skladování sudů s látkami ohrožující vodu

Pro skladování sudů v budovách nebo pod střechou se přednostně používají stanice pro nebezpečné látky, které jsou rovněž typově testovány. Hlavní zřetel se přitom klade na tloušťky materiálů, na jednotlivé zkoušky svarů a na dostačující nosnost. V každém případě musí být splněn minimální požadavek na schopnost zachycení 10% (100% v zóně ochrany vod) objemu maximální skladovací kapacity, popř. celého objemu největšího skladovaného obalu. Vedle všech aspektů ochrany vod nesmí být zanedbána také ochrana proti požáru a výbuchu. Musí být zajištěny technické předpoklady pro dostatečnou ventilaci. Pokud by zabudování nucené ventilace nebylo možné, pak se doporučuje otevřený systém. Rovněž je nutné obstarat si informace o speciálních požadavcích na místo pro umístění těchto stanic.

Sklad nebezpečných látek jako modulární systém

Jestliže vznikne potřeba vytvoření většího prostoru pro skladování nebezpečných látek, nabízí se použití tzv. modulárního skladovacího systému jako alternativy ke klasickým „zděným“ skladům. Stejně jako u všech dříve popsaných systémů, také v tomto případě je obzvlášť důležitá detailní konzultace. Je jistě zajímavé a příznivé, že postavení tohoto skladu na místo může být provedeno za jediný den, ovšem schvalovací proces trvá mnohem déle. Nicméně skladovaný materiál, místo uložení, opouzdření proti zamoření půdy/spodních vod, protipožární ochrana, elektrická ochrana Ex, znemožnění exhalací do ovzduší, zadržení hasicí vody, atd. jsou problémy, které lze u těchto modulárních systémů řešit standardními způsoby.

Toto uspořádání, od bezpečnostní skříně až po sklad nebezpečných látek není pochopitelně detailní ani úplné, nicméně ukazuje nám cestu, jak zvýšit bezpečnost při skladování hořlavin nebo jiných nebezpečných látek.

ZDROJ:
Stiller, M. Skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek na pracovišti. In Inovace.com [online]. Dobříš : Vydavatelstvi Inovace - Hana Schwenger, 2007 [cit. 24-07-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.inovace.com/doporuc.htm>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail