Skladování autobaterií a protokol o nezařazení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Skladujeme autobaterie a podle REACH je to předmět, tak se nás zákon o prevenci závažných havárií netýká. Ale v baterii je elektrolyt směs, která má nebezpečné vlastnosti. Jak to řešit? Musím to dát do protokolu o nezařazení?

Z Vašeho dotazu není jednoznačně patrné, jakým způsobem nakládáte s předmětnými autobateriemi, tzn., zda je pouze skladujete, nebo i například nabíjíte. V případě nabíjení a manipulace s autobateriemi zde existují potenciální rizika, jako je vývin vodíku, který je v určitých koncentracích ve vzduchu výbušný a riziko poleptání kyselinou sírovou (žíravina), která je obvykle elektrolytem těchto autobaterií. Rizika jsou vždy závislá na typu používané autobaterie.

V § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se uvádí, že minimálním požadavkem na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením je používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. Součástí provozní dokumentace je i návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu.

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení je používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, a v souladu s návodem výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s autobateriemi je nutné se řídit požadavky, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Samozřejmě, v oblasti skladování je nutné dodržet i další požadavky právních předpisů v oblasti BOZP a požární ochrany, jako je například nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a další související právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP a PO.

Co se týká protokolu o nezařazení a postavení v systému prevence závažných havárií, tak je důležitá role, tzn., zda nejste například i výrobci, kteří nakládají a skladují nebezpečné látky a směsi potřebné k výrobě autobaterií. Pokud autobaterie tedy pouze skladujete, podle mého názoru, se nebezpečné látky a směsi, které jsou součástí těchto autobaterií, neuvádí v protokolu o nezařazení.

Autor článku: 

Komentáře

Upřesnění odpovědi

19.11.2021 - 17:43 Zdeněk Fildán
Nařízení REACH s prevencí závažných havárií nesouvisí. Zákon se odkazuje hlavně na nařízení CLP - klasifikace CHLS. Dále zákon 224/2015 Sb. se vztahuje i nebezpečné látky, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008, ale přesto jsou nebo by mohly být v objektu přítomny a mají nebo by mohly mít rovnocenné vlastnosti z hlediska potenciálu závažné havárie, včetně odpadu. Nejde tedy o to, zda je to látka/směs/předmět/odpad..., ale o jejich nebezpečné vlastnosti. Konkrétně nebezpečné vlastnosti akumulátorů pod PZH nespadají (žíravost).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail