Seznámení zaměstnanců s návody od výrobců elektrických zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Je nutné s návody pro obsluhu strojů a zařízení včetně kopírek, konvic apod. zaměstnance seznámit, nebo je nutné zaměstnance školit včetně ověření znalostí?

Jmenovaná zařízení, jako zařízení informační techniky, spotřebiče pro domácnost a podobné účely, strojní zařízení a další mohou být uváděna na trh nebo do provozu jen bezpečná, a to na základě plnění požadavků různých zákonů, nařízení vlády a technických předpisů. Ke všem uvedeným výrobkům je povinností výrobce nebo distributora dodávat technickou dokumentaci včetně návodu k používání vypracovaného dle požadavků příslušných předpisů. V dodané dokumentaci výrobce kromě jiného uvede, podle složitosti a zbytkové rizikovosti výrobku, pokyny pro odbornou přípravu obsluhy a požadavky na její kvalifikaci, například nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, čl. 1.7.4.2., zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, § 5 - Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh a do oběhu a další.

Z uvedeného je patrné, že potřebné školení a jeho formu nebo seznámení s obsluhou technických zařízení včetně požadavků na kvalifikaci obsluhy určuje výrobce těchto zařízení. Po dohodě s uživatelem je případně realizuje. Odborná příprava obsluhy však vždy musí být prokazatelná.

K dané problematice se vztahuje i vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb. Podle § 3 této vyhlášky seznámení pracovníků s obsluhou elektrických spotřebičů provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.

Obecně o bezpečnosti na pracovišti hovoří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 2 § 103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Je povinen určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Konkrétní případy seznámení či školení se řeší případ od případu dle složitosti a rizikovosti. 

Autor článku: 

Komentáře

Doplněk

20.09.2019 - 07:16 Norbert Chalupa
S odkazem na výše uvedené snad jen doplněk, že mezi tzv. ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ze kterých musí mj. být zaměstnanci školeni) se dle § 349 zákoníku práce řadí: předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail