Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : únor - březen 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2009) 64 18.2.2009

1

Závěrečné hodnocení provádění víceletého programu Společenství na podporu bezpečnějšího používání internetu a nových onlinových technologií : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení se věnuje závěrečnému hodnocení víceletého programu pro bezpečnější internet (Safer Internet Plus) (2005–2008). Cílem programu, jak je uvedeno v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, bylo propagovat bezpečnější využívání internetu a nových onlinových technologií, zejména ve vztahu k dětem, a bojovat proti nezákonnému obsahu a proti obsahu, který je konečným uživatelem nechtěný.
        klíčová slova: internet - technologie informační - technologie komunikační - bezpečnost - uživatelé

EUR-Lex - č. KOM(2009) 73 18.2.2009

2

Roční politická strategie na rok 2010 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Tato roční politická strategie bude základem politického programu na rok 2010 a zahajuje interinstitucionální dialog o prioritách pro příští rok. Povinností stávající Komise je zajistit kontinuitu strategického plánování a systému programování tohoto orgánu, přičemž musí rovněž zohlednit skutečnost, že v roce 2010 zahájí činnost nová Komise. Úkolem příští Komise bude přezkoumat politické priority s ohledem na své strategické cíle a přepracovat je do operačního programu při vytváření svého pracovního programu pro rok 2010.
        klíčová slova: EU - politika - strategie - priority

EUR-Lex - č. KOM(2009) 79 20.2.2009

3

Pět let rozšířené EU : hospodářské úspěchy a výzvy : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a Evropské centrální bance.
        anotace: Dvanáct zemí střední a východní Evropy a Středomoří přistoupilo ve dvou vlnách v roce 2004 a 2007 k Evropské unii. Jednalo se o dosud největší rozšíření EU a historický krok směrem k jednotné Evropě po několika desetiletích rozdělení způsobeného studenou válkou. Pět let po přistoupení v roce 2004 se ukazuje, že rozšíření představuje velký úspěch pro celou EU a její občany, čímž byl dosažen jeden z původních cílů evropské integrace.Toto sdělení se zaměřuje na hospodářské aspekty rozšíření, posuzuje dosavadní hospodářské úspěchy a uvádí hlavní budoucí výzvy.
        klíčová slova: EU - integrace - hospodářství - aspekty ekonomické

EUR-Lex - č. KOM(2009) 103 3.3.2009

4

Lepší přístup k moderním IKT pro venkovské oblasti : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Účinné využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) umožněné lepším vysokorychlostním (širokopásmovým) přístupem k internetu se obecně považuje za klíčový faktor pro zvyšování produktivity a podporu inovace v Evropě včetně venkovských oblastí. Toto společné sdělení je odpovědí na požadavek Rady (ve složení pro zemědělství a rybolov), aby Komise prozkoumala otázku lepšího přístupu venkovských oblastí k moderním IKT se zvláštním zřetelem na přístup k vysokorychlostnímu internetu. Představuje další příspěvek do politické diskuse o tom, jak přispívá rozvoj venkova k Lisabonské strategii a politice Společenství v oblasti IKT.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - internet - venkov - dostupnost

EUR-Lex - č. KOM(2009) 108 5.3.2009

5

Infrastruktury IKT pro elektronickou vědu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení zdůrazňuje strategickou úlohu infrastruktur informačních a komunikačních technologií (IKT) jako zásadního aktiva, o něž se opírají evropské politiky pro výzkum a inovace, a vyzývá členské státy a vědecké komunity, aby ve spolupráci s Evropskou komisí posílily a koordinovaly snahy o vybudování infrastruktur IKT světové kvality, označovaných též jako e-Infrastruktury, a otevřely tak cestu vědeckým objevům 21. století.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - výzkumy - vývoj - inovace - využití - infrastruktura

EUR-Lex - č. KOM(2009) 111 12.3.2009

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství.
        anotace: Toto sdělení předkládá soubor ambiciózních opatření, která se soustřeďují na to, čeho lze dosáhnout v krátkodobém horizontu jak pomocí odvětví IKT, tak plným využitím možností IKT ve všech odvětvích společnosti a hospodářství. Je podkladem pro doporučení, které má Komise přijmout ve druhé polovině roku 2009. Doporučení stanoví úkoly, cíle a termíny, aby zúčastněné strany z odvětví a členské státy mohly urychlit pokrok v tomto směru.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - využití - hospodářství - podpora

EUR-Lex - č. KOM(2009) 116 13.3.2009

7

Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě : zvyšujeme laťku : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení předkládá strategii zaměřenou na zajištění průmyslového a technologického náskoku Evropy v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), díky němuž bude Evropa přitažlivější pro investice a odborníky v oblasti IKT a plně využije přínosů vývoje IKT pro hospodářství a společnost. Na základě dosavadních úspěchů Evropy se strategie snaží zintenzivnit úsilí výzkumu, vývoje a inovací v oblasti IKT a maximalizovat jejich dopad na současnou hospodářskou situaci. Strategie tvoří součást příprav evropského plánu inovací a výzkumu, který zahrnuje hlavní technologie budoucnosti včetně IKT, jak k tomu vyzvala Evropská rada.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - využití - výzkumy - inovace - strategie

EUR-Lex - č. KOM(2009) 140 24.3.2009

8

Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2008 : 14. zpráva : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení podává informace o vývoji odvětví elektronických komunikací v roce 2008. Odvětví telekomunikací v roce 2008 pokračovalo v růstu a v současné obtížné hospodářské situaci prokazuje dobrou odolnost. Přestože se podmínky hospodářské soutěže zlepšují a rozšiřují se nové technologie, existují důkazy o nejednotnosti regulačních přístupů v odstraňování přetrvávajících překážek a rozvoji technologií optických vláken. Zásadním úkolem ve stále náročnějším prostředí je zajistit účinné provádění a jednotný regulační přístup, což je klíčovým cílem reformy předpisového rámce, kterou Komise zahájila v listopadu 2007.
        klíčová slova: komunikace elektronické - telekomunikace - technologie komunikační - hospodářství - vývoj

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail