Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : únor - březen 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 68 13.2.2008

1

Prozkoumání vytvoření Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je prozkoumat parametry, v rámci kterých by mohl být vyvinut Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR), zaměřující se v počátku na jižní a východní vnější hranice EU, a navrhnout členským státům plán pro vytvoření takového systému. Aspekty tohoto sdělení, které se týkají ostrahy vnějších námořních hranic tvoří součást celkového rámce stanoveného Integrovanou námořní politikou pro Evropskou unii.
        klíčová slova: hranice - kontroly - systémy kontrolní - ostraha - EU - politika námořní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 69 13.2.2008

2

Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Koncepce integrované správy hranic zahrnuje kombinaci kontrolních mechanismů s využitím nástrojů založených na pohybu osob směrem z a dovnitř EU. Zahrnuje opatření přijatá na konzulátech členských států ve třetích zemích, opatření přijatá ve spolupráci se sousedními třetími zeměmi, opatření přímo na hranicích a opatření přijatá v rámci schengenského prostoru. Klíčové body této koncepce v současnosti zahrnují následující opatření, platná pro státní příslušníky třetích zemí cestující do členského státu zapojeného do programu schengenské spolupráce nebo do státu k tomuto programu přidruženému.
        klíčová slova: hranice - správa - kontroly - státy členské - EU - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 72 13.2.2008

3

Roční politická strategie na rok 2009 : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Tato roční politická strategie představuje priority pro poslední rok mandátu stávající Komise. Strategické cíle stanovené Komisí na počátku jejího mandátu – podpora prosperity, solidarity, svobody a bezpečnosti a posílení role Evropy ve světě – stále představují hlavní směr práce Komise. Od začátku svého funkčního období Komise předložila důležité iniciativy pro naplnění těchto cílů, rozvoj evropské agendy a potvrzení role EU v našem globalizovaném světě.
        klíčová slova: politika - Evropa - EU - strategie - cíle

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 97 19.2.2008

4

Akční plán na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.
        anotace: Účelem akčního plánu je posílit kontrolní úlohu Komise, a tím zajistit, že členské státy sníží chybovost v prohlášeních o výdajích ohlášených Komisi pro spolufinancování strukturálních opatření, nebo v případě, že se toto snížení členským státům nepodaří, zabránit ztrátám v rozpočtu Společenství prostřednictvím finančních oprav.
        klíčová slova: financování - EU - státy členské - rozpočty - opatření - chyby

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 109 22.2.2008

5

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o opatřeních ke změně systému DPH pro boj proti podvodům.
        anotace: Toto sdělení se zabývá opatřeními ke změně systému DPH pro boj proti podvodům. Podrobnější rozbor je součástí přiloženého pracovního dokumentu útvarů Komise. Na základě uvedeného rozboru Komise vysvětluje současný stav, pokud jde o různé možnosti změny stávajícího systému DPH, přičemž se zabývá body, které předložila Komisi k posouzení Rada, a klade politické otázky, na které očekává od Rady odpověď. Další činnost v souvislosti s opatřeními ke změně systému DPH pro boj proti daňovým podvodům lze smysluplně vyvíjet za předpokladu, že pro uvedené otázky existují jasné a přesné pokyny a do celého procesu se vhodným způsobem zapojí daňové správy.
        klíčová slova: DPH - daně - opatření - politika - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 115 27.2.2008

6

Společný evropský přístup ke státním investičním fondům : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Státní investiční fondy se obvykle vymezují jako státem vlastněné investiční nástroje, které spravují různorodé portfolio domácích a mezinárodních finančních aktiv. Toto sdělení se zabývá tématy, která souvisejí se státními investičními fondy jakožto zvláštní kategorií přeshraničních investic. Ukazuje, jak může společný přístup nalézt správnou rovnováhu mezi řešením obav vyvolaných státními investičními fondy a zachováním sdílených výhod otevřeného investičního prostředí.
        klíčová slova: investice - nástroje - fondy investiční - financování - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 122 27.2.2008

7

Evropský finanční systém: adaptace na změny : příspěvek Komise Evropské radě : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Na svém jarním zasedání se Evropská Rada schází v okamžiku, kdy se ve finančním systému stále projevují potíže mezinárodního finančnictví. V souvislosti s globalizací a propojením finančních trhů v reálném čase mají problémy v jedné části světa rychle dopad na ostatní. Nedávné události ovlivnily mezinárodní banky, nadnárodní společnosti i jednotlivce, kteří se začínají setkávat s přísnějšími úvěrovými podmínkami. Jejich důsledky ovlivňují schopnost společností růst a investovat, vlastnictví bytů a disponibilní příjem domácností. Mnoho Evropanů se obává jejich dopadu na hospodářství země a na svou vlastní finanční jistotu a jistotu zaměstnání. Tyto obavy si vyžadují, aby byla objasněna opatření učiněná na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, a to s cílem ujistit Evropany, že mohou důvěřovat způsobu, jakým fungují finanční trhy, jakož i hospodářskému rámci EU.
        klíčová slova: finančnictví - Evropa - trh finanční - změny - prognózy - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 133 11.3.2008

8

Cesta ke zvýšení přínosu normalizace pro inovaci v Evropě : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Ve strategii EU pro růst a zaměstnanost označily Komise a Rada Evropské unie normalizaci za jeden z hlavních nástrojů, který je třeba v zájmu podpory inovace zlepšit. Toto sdělení, které je reakcí na výzvu Rady, se zaměřuje na zvýšení přínosu normalizace pro inovaci a konkurenceschopnost. Označuje nejvýznamnější výzvy, vytyčuje konkrétní cíle pro normalizaci a používání norem a konsoliduje probíhající snahy a navrhovaná opatření, která má Komise a zúčastněné subjekty přijmout.
        klíčová slova: normalizace - inovace - konkurenceschopnost - strategie - EU - cíle

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 137 7.3.2008

9

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství.
        anotace: Evropská komise přijala dne 13. prosince 2006 soubor opatření s cílem podpořit revitalizaci odvětví železnic odstraněním překážek bránících pohybu vlaků v evropské železniční síti. Komise tuto iniciativu zahájila ze dvou hlavních důvodů: usnadnění volného pohybu vlaků v rámci EU větším zprůhledněním a zefektivněním postupu uvádění lokomotiv do provozu; zjednodušení právního prostředí konsolidací a sloučením směrnic o železniční interoperabilitě.
        klíčová slova: železnice - doprava železniční - interoperabilita - vlaky - lokomotivy - provoz

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 141 10.3.2008

10

Urychlená opatření ke snižování administrativní zátěže v Evropské unii v roce 2008 : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Klíčová součást akčního programu na snížení administrativní zátěže v Evropské unii sestává z rozsáhlého měření administrativní zátěže v období 2007–2008, po němž mají následovat významné zjednodušující návrhy. Aby se však dosáhlo v krátké době konkrétních výsledků, akční program také zahrnuje okamžitá opatření, u nichž je pravděpodobné, že zajistí značné přínosy prostřednictvím technických změn ve stávajících předpisech. Vzhledem k povaze požadovaných změn mohou být tato opatření přijata poměrně rychle. Proto se nazývají urychlená opatření. Příloha tohoto sdělení obsahuje přehled urychlených opatření pro rok 2008.
        klíčová slova: administrativa - zátěž - EU - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 153 19.3.2008

11

Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2007 : 13. zpráva : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení podává informace o vývoji odvětví elektronických komunikací v roce 2007. Předpisový rámec EU je navržen tak, aby uživatelům a spotřebitelům přinášel výhody pomocí stimulace inovativních, atraktivních a cenově dostupných služeb prostřednictvím hospodářské soutěže a stále integrovanějšího evropského trhu. Jeho konečným cílem je postupné ukončení hospodářské regulace ex ante za předpokladu, že hospodářská soutěž dosáhla dostatečného stupně vývoje.
        klíčová slova: komunikace elektronické - služby - trhy - odvětví - vývoj

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail