Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : prosinec 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 773 6.12.2007

1

Mobilita, nástroj pro zajištění většího počtu a vyšší kvality pracovních míst : Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení je dalším důležitým krokem v dlouhé řadě iniciativ na podporu mobility. Na základě procesu zahájeného v únoru 2001 sdělením Komise o nových trzích práce, závěrů zasedání Evropské rady ve Stockholmu v březnu 2001 a práce pracovní skupiny na vysoké úrovni pro dovednosti a mobilitu přijala Komise v únoru 2002 akční plán pro dovednosti a mobilitu. V konečné zprávě o provádění zmíněného akčního plánu byla uvedena poučení vyplývající z tohoto plánu a stanoveny tři hlavní oblasti, kterými je třeba se dále zabývat: zajistit, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy citlivěji reagovaly na potřeby trhu práce a připravovaly lidi na mobilitu prostřednictvím jazykového vzdělávání; odstranit právní a administrativní překážky a podpořit přeshraniční uznávání kvalifikací; zřídit centrální informační místo pro otázky mobility založené na systému nabídky pracovních míst EURES.
        klíčová slova: trh práce - zaměstnanost - příležitosti pracovní - vzdělávání - místa pracovní - podpora - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 794 12.12.2007

2

Druhá zpráva o využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných zařízení z provozu a na nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: V říjnu 2004 Komise předložila Evropskému parlamentu svou první zprávu o využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu. Zpráva byla vypracována částečně kvůli obavám z bezpečnostních důsledků, které by mohly nastat, pokud by v potřebnou dobu nebyly k dispozici dostatečné finanční prostředky na vyřazení těchto elektráren z provozu, a částečně kvůli obavám z možného nesprávného využití finančních prostředků a případného narušení hospodářské soutěže. Tato druhá zpráva je přirozeným pokračováním práce Komise spočívající ve srovnávání způsobů, jimiž provozovatelé jaderných zařízení na úrovni EU a členských států nakládají s finančními prostředky, s postupy, které Komise uvedla ve svém doporučení.
        klíčová slova: zařízení jaderná - elektrárny jaderné - vyřazování - paliva - odpady nebezpečné

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 799 14.12.2007

3

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi : Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení se zabývá konceptem „zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“, která se týká fáze výzkumu a vývoje (R&D) před uvedením na trh. Pro účely tohoto sdělení termín „zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“ má popsat přístup zadávání zakázek na služby ve výzkumu a vývoji, který se odlišují od toho, kde „prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil při vlastní činnosti, za podmínky, že poskytovaná služba je plně hrazena veřejným zadavatelem“ a nepředstavuje státní podporu.
        klíčová slova: zakázky veřejné - výzkum - věda - služby - financování

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 826 19.12.2007

4

Sdělení Komise Radě v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice Rady 2003/96/ES (odpadní oleje).
        anotace: V souvislosti s rozsáhlým přezkumem odchylek, jejichž platnost podle směrnice o energetické dani skončila ke konci roku 2006, podaly Itálie, Irsko, Rakousko, Portugalsko a Spojené království zvláštní žádost o povolení k tomu, odchýlit se počínaje rokem 2007 od požadavků směrnice týkajících se odpadních olejů, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu. Účelem tohoto sdělení je uvědomit Radu o důvodech, proč Komise udělení požadovaných povolení nenavrhuje.
        klíčová slova: oleje odpadní - odpady

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 853 21.12.2007

5

Odstraňování překážek přeshraničních investic pomocí fondů rizikového kapitálu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Při přípravě tohoto sdělení Komise vedla jednání jak s členskými státy, tak s účastníky trhu. Přiložená zpráva skupiny odborníků z března 2007 o „Odstraňování překážek přeshraničních investic pomocí fondů rizikového kapitálu“ analyzuje překážky a nastiňuje řešení pro přeshraniční investice fondů rizikového kapitálu v Evropě.
        klíčová slova: kapitál rizikový - podniky malé - podniky střední - fondy investiční - státy členské - investice přeshraniční

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail