Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : leden - únor 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 836 03.01.2008

1

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tvůrčím obsahu online na jednotném trhu.
        anotace: Na základě výsledků konzultačního procesu a s cílem doplnit iniciativy již zahájené v rámci strategie i2010 zamýšlí Komise zahájit další akce na podporu rozvoje inovačních obchodních modelů a zavádění přeshraničního poskytování různých služeb tvůrčího obsahu online. Trh tvůrčího obsahu online vzniká a vyvíjí se rychlým tempem. To si žádá dvojí přístup k již vymezeným výzvám, na něž je třeba rychle reagovat, a zahájení další diskuse o některých stávajících a budoucích výzvách. Proto se tímto sdělením zahajuje veřejná konzultace zaměřená na přípravu přijetí doporučení Rady a Evropského parlamentu o tvůrčím obsahu online. Rovněž se vytváří platforma pro diskusi a spolupráci zúčastněných stran, dále nazývaná „platforma pro obsah online“, jejímž účelem je zahájení práce na budoucích výzvách.
        klíčová slova: společnost informační - online - tvorba - obsah - tvůrci - trh - licence - práva autorská - práva digitální - pirátství

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 843 21.12.2007

2

Směrem k lepší politice průmyslových emisí : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Sdělení se věnuje problematice průmyslových emisí. Emise z průmyslových zařízení jsou proto již řadu let regulovány právními předpisy na úrovni EU. Na základě podrobné analýzy současné situace a výsledků procesu přezkumu Komise navrhuje zefektivnění a vylepšení své politiky průmyslových emisí, soubor opatření zaměřených na řešení konkrétních problémových oblastí, který časem povede ke zlepšení situace.
        klíčová slova: emise - zařízení průmyslová - regulace - předpisy právní - efektivnost - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 863 9.1.2008

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech (rámcová směrnice o odpadech).
        anotace: Toto sdělení se vztahuje k návrhu, jehož hlavním cílem je optimalizovat ustanovení rámcové směrnice o odpadech (75/442/EHS) při současném zachování její základní struktury a klíčových ustanovení. Základní cíle přezkumu jsou tyto: zjednodušit a aktualizovat rámcovou směrnici o odpadech, jakož i směrnici 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji a směrnici 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, které jsou navrženy ke zrušení a k částečnému začlenění do rámcové směrnice o odpadech; provádět náročnější a účinnější politiku prevence vzniku odpadů, zejména prostřednictvím povinnosti členských států vyvinout programy prevence vzniku odpadů; podporovat opětovné použití a recyklaci odpadů.
        klíčová slova: odpady - odpady nebezpečné - oleje - nakládání - prevence - recyklace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 869 11.1.2008

4

Program pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu : sdělení Komise.
        anotace: Toto sdělení se zabývá následujícími oblastmi: 1) veškerým provozem civilních letadel mimo obchodní leteckou dopravu; 2) provozováním civilní letecké dopravy na vyžádání a za úplatu. Zahrnuty jsou mimo jiné: specializované letecké práce, letecký výcvik, rekreační létání, provoz letecké taxislužby na objednávku a provoz letadel ve vlastnictví firem či jednotlivců pro podnikatelské/profesní účely.
        klíčová slova: doprava letecká - letadla - doprava osob - služby - rozvoj trvale udržitelný - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 871 10.1.2008

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje přijatého Radou s cílem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách kvality životního prostředí v oblasti vody, kterou se mění směrnice 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES.
        anotace: Toto sdělení se vztahuje k návrhu Komise týkající se směrnice o normách kvality životního prostředí v oblasti vody („směrnice o prioritních látkách“). Ta je „dceřinou směrnicí“ rámcové směrnice o vodě – WFD (2000/60/ES). Jejím cílem je: stanovit normy kvality životního prostředí pro určitý počet látek (na základě čl. 16 odst. 7 WFD); zrušit stávající právní předpis (podle čl. 16 odst. 10 WFD) a zrevidovat seznam prioritních nebezpečných látek (podle rozhodnutí 2455/2001/ES).
        klíčová slova: prostředí životní - normy - voda - kvalita - látky - látky nebezpečné

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 108 22.2.2008

6

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví : příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost.
        anotace: Odvětví hutnictví hrají významnou úlohu v hodnotovém řetězci mnoha evropských odvětví zpracovatelského průmyslu. Toto sdělení posuzuje konkurenceschopnost těchto odvětví a uvádí doporučení do budoucna. Navazuje na sdělení Komise z roku 2005 o průmyslové politice EU, které oznámilo několik odvětvových iniciativ, včetně sdělení o posouzení vlivu zásobování surovinami a energií na konkurenceschopnost evropského odvětví hutnictví, a rovněž bere v úvahu přezkum průmyslové politiky v polovině období z roku 2007. Toto sdělení se zabývá klíčovými faktory, které ovlivňují výkonnost odvětví, a určuje, jak Komise, členské státy a samotné odvětví mohou přispět k zajištění a posílení konkurenceschopnosti odvětví v budoucnu a zároveň přispět k ambiciózním cílům týkajícím se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.
        klíčová slova: hutnictví - konkurenceschopnost - stav - výkonnost - faktory

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 11 23.1.2008

7

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o prvním hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti požadovaném směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách společně k energetické účinnosti.
        anotace: Ve svých závěrech z března 2007 Evropská rada stanovila energetickou účinnost jako nedílnou součást komplexní strategie týkající se změny klimatu a energetiky a zdůraznila potřebu do roku 2020 dosáhnout 20% úspory spotřeby energie v EU. Evropská rada dodala, že za tímto účelem by se měly náležitě využít národní akční plány pro energetickou účinnost. Tato zpráva je odpovědí Komise na její povinnost stanovenou směrnicí o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách vyhodnotit národní akční plány energetické účinnosti a podat o nich zprávu.
        klíčová slova: energetika - politika energetická - účinnost energetická - energie - hospodaření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 13 23.1.2008

8

Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení nejen doplňuje návrh směrnice o geologickém skladování oxidu uhličitého předložený Komisí, který vytváří právní rámec pro zachycování a skladování CO2 v EU, ale posunuje úsilí o zavedení technologií CCS (technologie pro zachycování a skladování CO2) ještě o krok dál, neboť jeho cílem je vytvoření struktury ke koordinaci a účinné podpoře demonstrací technologií CCS ve velkém měřítku a vytvoření podmínek pro významné průmyslové investice do řady elektráren.
        klíčová slova: oxid uhličitý - paliva fosilní - energie - skladování - rozvoj trvale udržitelný - technologie - elektrárny

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 30 23.1.2008

9

20 a 20 do roku 2020 : změna klimatu je pro Evropu příležitostí : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropská rada stanovila dva hlavní cíle energetické politiky: snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 přinejmenším o 20%, případně až o 30%, pokud bude uzavřena mezinárodní dohoda zavazující další rozvinuté země ke „srovnatelnému snížení emisí a hospodářsky silnější rozvojové země k přiměřenému přispívání s ohledem na jejich závazky a možnosti, a do roku 2020 zajistit 20% podíl obnovitelných energií ve spotřebě energie v EU. Dokument představuje klíčové zásady a nástroje k uskutečnění vytyčených cílů.
        klíčová slova: politika energetická - energetika - plyny skleníkové - emise - snižování - spotřeba

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 31 29.1.2008

10

Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu : hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích : sdělení Komise.
        anotace: Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích doplňuje obecné sledování trhů, které Komise vyvinula v rámci přezkumu jednotného trhu. Může přispět k dalšímu rozvoji spotřebitelského rozměru sledování obecného trhu. Sdělení se vyjadřuje k její podobě a navrhuje možná zlepšení.
        klíčová slova: trhy spotřebitelské - spotřebitelé - výrobci - dodavatelé - politika spotřebitelská - ukazatele - zprávy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 32 30.1.2008

11

Druhý strategický přezkum : lepší právní předpisy v Evropské unii : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Pro Komisi je zjednodušení a zlepšení právního prostředí v Evropě nejvyšší prioritou. Je to součást jejího širšího cíle předkládání výsledků občanům a podnikům. Cílem agendy zlepšení právní úpravy, přijaté v roce 2005, je jednak zajistit, aby všechny nové iniciativy byly vysoce kvalitní, a také zmodernizovat a zjednodušit soubor stávajících právních předpisů. Agenda zlepšení právní úpravy již přináší konkrétní výhody pro podnikání a spotřebitele. Všech přínosů lepších právních předpisů bude však docíleno pouze tehdy, jestliže budou všechny evropské orgány a členské státy spolupracovat. Toto sdělení přezkoumává pokrok a upozorňuje na oblasti, kde je třeba vyvinout další úsilí, a je informací přispívající do inventarizace lepších právních předpisů, kterou bude provádět Evropská rada v březnu 2008.
        klíčová slova: předpisy právní - tvorba - harmonizace - spolupráce - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 38 04.02.2008

12

Sdělení Komise o vytvoření fóra pro diskusi o politikách a praxi EU v oblasti práva.
        anotace: Hlavním cílem fóra bude zlepšit proces vytváření politik v občanskoprávních a trestněprávních záležitostech tím, že bude představovat stálou diskusní platformu pro zainteresované strany a bude sledovat, jakým způsobem se přijaté nástroje uplatňují, a zároveň přispěje ke zvýšení vzájemné důvěry na evropské úrovni. Fórum bude pro Komisi jedinečným nástrojem, díky němuž se dosáhne lepšího porozumění dopadům současných nástrojů EU, rozpozná se potřeba nových nástrojů a obecně se přispěje ke vzájemné důvěře. Vytvořením platformy, kde je možné pravidelně srovnávat různé zkušenosti a opačné pohledy na skutečnost, se dosáhne hlubšího vzájemného poznání a pochopení ostatních systémů. Díky pravidelnému setkávání, rozsahu odborných znalostí a vstupů ze všech oblastí soudního systému se dosáhne systematického, objektivního a nestranného hodnocení, které si Haagský program vytyčil.
        klíčová slova: právo evropské - tvorba - spolupráce - diskuse - právo občanské - právo trestní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 42 30.1.2008

13

Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008 : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení obsahuje návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008. Sociální a hospodářská politika se mohou a měly by se navzájem doplňovat. Během posledních let přispěly reformy sociální ochrany a politiky aktivního začleňování k vyššímu růstu a k většímu počtu pracovních míst. Je však stále třeba dělat více pro to, aby zlepšení hospodářské situace přineslo výhody i lidem na okraji společnosti. Předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení a řešení těchto problémů prostřednictvím další modernizace sociální ochrany v rámci řádné fiskální politiky, která kombinuje sociální přiměřenost a hospodářskou udržitelnost, je tudíž pro udržitelný rozvoj v Evropě zásadní. Obecně lze říci, že je nutné provádět integrovanou politiku – včetně zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech – s ohledem na cíl plného začlenění i těch nejzranitelnějších skupin do společnosti.
        klíčová slova: politika sociální - politika hospodářská - reformy - strategie - cíle - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 44 29.1.2008

14

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a o bezpečném skladování kovové rtuti.
        anotace: Cílem návrhu je provést akce 5 (postupné ukončení vývozu kovové rtuti) a 9 (uskladnění přebytečné rtuti z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů) strategie pro kovovou rtuť, KOM (2005)20 ze dne 28. ledna 2005. Je to část většího balíčku legislativních a nelegislativních akcí v rámci strategie. Návrh Komise obsahuje dvě specifická opatření týkající se kovové rtuti: zákaz vývozu kovové rtuti a zavedení povinnosti skladování kovové rtuti z tří průmyslových zdrojů (průmysl výroby chloru a alkalických hydroxidů, výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů, čištění zemního plynu), přičemž je upraveno jak přechodné, tak konečné skladování.
        klíčová slova: rtuť - vývoz - skladování - opatření - povinnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 46 1.2.2008

15

Směrem ke sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (Shared Environmental Information System – SEIS) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení stanoví přístup pro modernizaci a zjednodušení shromažďování, výměny a využití údajů a informací požadovaných pro koncipování a provádění politiky životního prostředí, podle níž jsou současné, zpravidla centralizované systémy pro podávání zpráv postupně nahrazovány systémy založenými na přístupu k údajům, jejich sdílení a interoperabilitě. Celkovým cílem je udržet a zlepšit kvalitu a dostupnost informací požadovaných pro politiku životního prostředí v souladu s lepší právní úpravou při zachování minimální související správní zátěže.
        klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - systémy informační - informace - dostupnost - politika environmentální

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 52 29.1.2008

16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut.
        anotace: Sdělení prezentuje společný postoj Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut. V kontextu Lisabonské strategie představuje EITI novou iniciativu, jejímž účelem je posílit inovační kapacity Unie a členských států spojením sil nejlepších subjektů působících v oblasti znalostního trojúhelníku.
        klíčová slova: výzkumy - inovace - technologie - EU - instituce - společnost znalostní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 54 6.2.2008

17

Víceleté smlouvy za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto sdělení stanoví opatření, která by členské státy a provozovatelé infrastruktury měli přijmout, aby zajistili příslušnou úroveň služeb železniční infrastruktury a zároveň finanční rovnováhu. Komise doporučuje, aby tato opatření byla v Evropské unii uplatňována jednotně a úplně, ale bude také zvažovat, zda navrhne závazné právní předpisy s cílem zajistit, aby trh železničních služeb v Evropské unii byl plně ve shodě s povinnostmi členských států rozvíjet železniční infrastrukturu.
        klíčová slova: doprava železniční - infrastruktura - provozovatelé - služby - opatření - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 55 5.2.2008

18

Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení včetně přiloženého akčního plánu „Children’s Rights in External Action“ a pracovních dokumentů útvarů Komise „Children in Situations of Emergency and Crisis“ je vytvořit rámec pro komplexní přístup EU směrem k ochraně a prosazování dětských práv ve třetích zemích. Takový přístup musí být založen na globálním a všeobecně platném pohledu na dětská práva a musí být součástí rozsáhlejších strategií rozvoje a snižování chudoby.
        klíčová slova: děti - práva lidská - programy - země rozvojové - chudoba - strategie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail