Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : leden 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 847 10.1.2007


1

Směřování k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropa vstoupila do nového energetického období, jež je popsáno v zelené knize pro energetiku s názvem „Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“1. V návaznosti na vysoké a nestabilní ceny energií roste celosvětová poptávka po energii. Dochází k nárůstu emisí skleníkových plynů. Zásoby ropy a zemního plynu se soustředí v několika málo zemích. S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že Evropská unie a ostatní části světa nezareagovaly dostatečně rychle, aby zvýšily využívání nízkouhlíkových technologií a zlepšily energetickou účinnost. V důsledku toho představují změny klimatu skutečnou hrozbu a bezpečnost dodávek energií se zhoršuje. Toto sdělení představuje vizi EU o její energetické budoucnosti. Příloha tohoto sdělení podává souhrnný přehled energetických technologií, jež mohou pomoci v dosažení těchto cílů, a rovněž představuje vize Evropských technologických platforem v oblasti energetiky.
        klíčová slova: energie - energetika - EU - budoucnost - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 13 19.1.2007


2

Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007 : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Členské státy poprvé předložily integrované národní zprávy o strategiích sociálního začleňování, důchodů, zdravotní péče a dlouhodobé péče1, s přihlédnutím k procesu demografického stárnutí a sílící globalizace. Všechny čelí problémům spojeným s vyloučením a nerovností a s nezbytností modernizovat systémy sociální ochrany. Integrovaná otevřená metoda koordinace (OMK) zavedená v roce 2006 zvyšuje možnosti Evropské unie podporovat členské státy v jejich úsilí o vyšší míru sociální soudržnosti v Evropě. Hlavními úkoly v jednotlivých oblastech OMK je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zdravotní a dlouhodobá péče a přiměřené a udržitelné důchody.
        klíčová slova: politika sociální - zabezpečení sociální - strategie sociální - ochrana sociální - péče sociální - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 32 31.1.2007


3

Prodloužení hlavních transevropských dopravních os do sousedních zemí : hlavní směry pro dopravu v Evropě a v sousedních regionech : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Uvedené sdělení nastiňuje první kroky souhrnné politiky pro užší propojení dopravního systému EU se sousedními zeměmi. Tato politika se soustřeďuje na hlavní infrastrukturu používanou při mezinárodní dopravě a na příslušné právní předpisy ovlivňující používání těchto tras všemi obory dopravy. Uvedený přístup může časem vést k vypracování společných pravidel a předpisů pro odvětví dopravy jako celek, a tak vytvořit účinný trh dopravy zahrnující EU a její sousedy. Komise soudí, že je třeba aktualizovat rozsah koncepce celoevropských koridorů / oblastí, aby se zohlednily nové geopolitické souvislosti po rozšíření EU a aby se lépe propojily hlavní osy transevropských sítí s hlavními osami sousedních zemí. Proto navrhuje přijmout následujících pět nadnárodních os, které jsou v souladu s osami navrženými skupinou na vysoké úrovni: námořní dálnice, severní osa, středová osa, jihovýchodní osa a jihozápadní osa.
        klíčová slova: doprava - Evropská unie - EU - regiony - sítě dopravní - sítě transevropské

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail