Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : květen - říjen 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 317 23.5.2008

1

Lepší kariéra a větší mobilita : evropské partnerství pro výzkumné pracovníky : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto sdělení navrhuje zřídit partnerství s členskými státy za účelem zajištění dostupnosti potřebných výzkumných pracovníků, což představuje jednu z pěti iniciativ plánovaných v roce 2008 v návaznosti na zelenou knihu o Evropském výzkumném prostoru. Výzkumní pracovníci jsou hlavními tvůrci nových znalostí a hrají nejdůležitější roli při jejich předávání a využívání, a proto jsou pro konkurenční a znalostní ekonomiku EU nenahraditelní.
        klíčová slova: pracovníci výzkumní - státy členské - spolupráce - mobilita - kariéra

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 526 26.8.2008

2

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o metodách a požadavcích týkajících se přezkumu, jenž v souvislosti se strukturami a mechanismy Evropské rady pro výzkum provedou nezávislí odborníci.
        anotace: V tomto sdělení Společenství navrhuje metody a požadavky týkající se přezkumu, jenž v souvislosti se strukturami a mechanismy Evropské rady pro výzkum provedou nezávislí odborníci. Přezkum struktur a mechanismů Evropské rady pro výzkum bude mít rozhodující vliv na její budoucí strukturu a jako takový bude sloužit jako údaje, s nimiž bude porovnáván budoucí vývoj ve financování výzkumu v EU. Sdělení navrhuje výchozí body a harmonogram přezkumu, který by se měl opírat o dobrou informovanost, šíři záběru a nestrannost, a měl by tudíž poskytnout pevný základ, na němž lze stavět dlouhodobou perspektivu Evropské rady pro výzkum.
        klíčová slova: výzkumy - Evropská rady pro výzkum - struktura - činnosti - vývoj

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 533 4.9.2008

3

Následné hodnocení tematické priority „Technologie informační společnosti (TIS)“ v šestém rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( VTR ) : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení vyzdvihuje zjištění a doporučení vyplývající z hodnocení tematické priority „Technologie informační společnosti (TIS)“ v šestém rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( VTR ) v kontextu strategie i2010. Uvádí se v něm počáteční reakce Komise, jakož i již přijatá či plánovaná opatření. Hodnocení prováděné od května 2007 do května 2008 reaguje na požadavky finančního nařízení, jeho prováděcích pravidel a ustanovení týkající se hodnocení sedmého rámcového programu.
        klíčová slova: společnost informační - technologie - výzkumy - strategie - programy rámcové - hodnocení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 534 3.9.2008

4

Evropská strategie mořského a námořního výzkumu : ucelený rámec evropského výzkumného prostoru na podporu udržitelného využívání oceánů a moří : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem Evropské strategie mořského a námořního výzkumu je navrhnout prostředky pro lepší integraci mezi mořským a námořním výzkumem. Uznává se důležitost trvajícího úsilí v různých oborech mořského a námořního výzkumu (např. čistší a účinnější lodní motory, lepší konstrukce lodí, optimální logistika dopravních toků, bezpečnost a zabezpečení námořních činností, image námořní dopravy atd.), ovšem sdělení se soustředí spíše na zlepšení interakce mezi mořským a námořním výzkumem a méně se zabývá etablovanými odvětvími výzkumu.
        klíčová slova: výzkumy - moře - strategie - ochrana životního prostředí - interakce

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 536 8.9.2008

5

Kvalita služeb železniční nákladní dopravy : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Toto sdělení obsahuje indikátory pro kvalitu služeb poskytovaných nákladní železniční dopravou a představuje jejich vývoj za poslední léta. Dále se zabývá účinností dohod a dobrovolných opatření, jež byla přijata v dané oblasti. V návaznosti na to budou formulována doporučení týkající se činnosti Společenství v tomto oboru. Sdělení se opírá o informace různých hospodářských subjektů (zákazníci a provozovatelé železniční nákladní dopravy, správci infrastruktury), jakož i o údaje oborových svazů.
        klíčová slova: doprava železniční - doprava nákladní - služby - kvalita - indikátory

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 572 25.9.2008

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o druhém pravidelném přezkumu rozsahu univerzální služby v sítích a službách elektronických komunikací v souladu s článkem 15 směrnice 2002/22/ES.
        anotace: Toto sdělení se týká druhého pravidelného přezkumu rozsahu univerzální služby v sítích a službách elektronických komunikací podle článku 15 směrnice o univerzální službě. Rovněž obsahuje širší úvahy o úloze univerzální služby při plnění rozsáhlých úkolů na evropské úrovni, zejména při zajišťování přístupu k širokopásmovému připojení, s cílem zahájit diskuzi o možné budoucí politice.
        klíčová slova: komunikace elektronické - sítě - služby - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 660 21.10.2008

7

Vypracování pracovního plánu na období 2009–2011 podle směrnice o ekodesignu : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Účelem „ ekodesignu“ je zlepšit vliv výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu (výběr a použití surovin; výroba; balení, doprava a distribuce; instalace a údržba; používání; a konec životnosti) systematickým začleňováním environmentálních aspektů hned v počáteční fázi designu výrobku. Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice o ekodesignu 2005/32/ES stanoví, že Komise zveřejní pracovní plán, který sestaví pro následující tři roky orientační seznam skupin energetických spotřebičů, které budou považovány za prioritní pro přijetí prováděcích opatření.
        klíčová slova: spotřebiče - ekodesign

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail