Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec - říjen 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 396 10.7.2007

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění strategie pro dioxiny, furany a polychlorované bifenyly (KOM(2001) 593) : druhá zpráva o dosaženém pokroku.
        anotace: Dioxiny, furany a polychlorované bifenyly (PCDD, PCDF a PCB) jsou skupinou toxických chemických látek, které přetrvávají v životním prostředí, bioakumulují se v potravinovém řetězci a představují nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Toto sdělení je druhou zprávou o dosaženém pokroku, která shrnuje opatření podniknutá Komisí v letech 2004-2006 v oblasti životního prostředí a v oblasti krmiv a potravin. Příloha sdělení obsahuje popis vývoje v různých oblastech (SEK(2007) 955), který je podrobnější a zabývá se technickými detaily.
        klíčová slova: látky toxické - látky chemické - dioxiny - bifenyly polychlorované - ochrana - prostředí životní - krmiva - potraviny

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 420 16.7.2007

2

Výroční zpráva o třetí fázi programu Tempus v roce 2006 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Program Tempus III (2000–2006) se zaměřuje na rozvoj a modernizaci vysokoškolského vzdělávání v 26 partnerských zemích západního Balkánu, východní Evropy, středomořského regionu a střední Asie. Podrobný popis programu Tempus je možno nalézt na této internetové adrese http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html. Toto sdělení přináší výroční zprávu o třetí fázi programu Tempus v roce 2006.
        klíčová slova: vzdělávání - školy vysoké - Evropa - Asie - programy - podpora - EU - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 456 24.7.2007

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky : rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí.
        anotace: Cílem navrhované rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí je obnovit ekologické bohatství evropských oceánů a moří dosažením a udržením „dobrého stavu prostředí“ do roku 2021. Vzhledem k rozdílným podmínkám a problémům mořského prostředí v EU zřizuje návrh na základě zeměpisných a environmentátních kritérií evropské mořské oblasti. Směrnice poskytne integrovaný rámec politiky, přičemž zohledňuje všechny tlaky a vlivy, a stanoví jasné a operativní opatření k účinnější ochraně mořského prostředí.
        klíčová slova: prostředí životní - moře - oceány - ekologie - politika environmentální - strategie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 541 17.9.2007

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě : první zpráva o iniciativě Inteligentní automobil.
        anotace: Iniciativa Inteligentní automobil, zahájená v roce 2006 jako politický rámec pro opatření Komise a dalších zúčastněných stran v oblasti inteligentních dopravních systémů, se zabývá řadou prvků inteligentních vozidel. Tato iniciativa staví na pokročilých informačních a komunikačních technologií (IKT), jež naši silniční dopravu činí bezpečnější, čistší a promyšlenější. Iniciativa Inteligentní automobil je vlajkovým projektem iniciativy i2010, což je strategický politický rámec Evropské komise pro informační společnost a média na období do roku 2010. Sdělení Komise o iniciativě Inteligentní automobil navrhlo dvanáct konkrétních opatření ve třech oblastech zvaných pilíře: koordinace a podpora práce příslušných zúčastněných stran prostřednictvím fóra eSafety, výzkum a technologický vývoj a opatření ke zvyšování povědomí. Cílem těchto opatření je urychlit vývoj a rozšíření systémů pro inteligentní vozidla založených na IKT v Evropě.
        klíčová slova: doprava - automobily - vozidla - technologie informační - technologie komunikační - EU - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 608 18.10.2007

5

Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je podpořit vytvoření strukturované evropské železniční sítě, v jejímž rámci bude nákladní doprava moci nabídnout lepší kvalitu služeb než dnes, pokud jde o cestovní dobu, spolehlivost a kapacitu. Zlepšení služeb v této síti by mělo mít příznivý dopad na všechny segmenty trhu nákladní dopravy včetně jednotlivých vozových zásilek. Tento cíl navazuje na iniciativy Komise určené ke zlepšení kvality nákladní železniční dopravy v Evropě. Po zamítnutí návrhu nařízení, který vypracovala v rámci třetího železničního balíčku, se Komise zavázala pečlivě sledovat pokrok dosažený v této oblasti a případně navrhnout nová opatření určená na podporu a povzbuzení úsilí v daném odvětví.
        klíčová slova: doprava železniční - doprava nákladní - sítě dopravní - železnice - služby - kvalita

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 609 18.10.2007

6

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji na železničním trhu.
        anotace: Toto sdělení o vývoji na železničním trhu reaguje na potřebu sledovat železniční trh v podobě srovnávací tabulky nejvýznamnějších ukazatelů na vnitřním trhu služeb železniční dopravy, zejména jeho postupného otevírání vnitrostátní a mezinárodní hospodářské soutěži. Poskytuje první statistickou analýzu vývoje železničního trhu a představuje základ pro pravidelné podávání zpráv.
        klíčová slova: doprava železniční - trh - služby - ukazatele - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 621 19.10.2007

7

Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch : sdělení Komise.
        anotace: Komise si uvědomuje klíčový význam cestovního ruchu pro ekonomiku EU, a proto přijala v březnu 2006 „Obnovenou politiku EU v oblasti cestovního ruchu“, jejímž hlavním cílem je „zdokonalit konkurenceschopnost odvětví evropského cestovního ruchu a vytvořit více lepších pracovních příležitostí prostřednictvím udržitelného růstu cestovního ruchu v evropském i celosvětovém měřítku“. „Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch“, předložená v tomto sdělení, proto naplňuje dlouhodobý závazek, který přijala Evropská komise a který dále podpořily i další evropské instituce. Vychází ze zprávy Skupiny pro udržitelnost cestovního ruchu a z výsledků následné veřejné konzultace. Toto sdělení oficiálně zahajuje a potvrzuje střednědobou agendu, v jejímž rámci by měly všechny zúčastněné strany podniknout kroky nezbytné pro zvýšení významu udržitelných postupů při podpoře konkurenceschopnosti Evropy coby nejatraktivnější destinace v cestovním ruchu.
        klíčová slova: ruch cestovní - ekonomika - rozvoj trvale udržitelný - EU - strategie

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 627 24.10.2007

8

Výsledek veřejné konzultace o zelené knize Komise s názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“ : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Přijetím zelené knihy s názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“1 zahájila Komise v EU veřejnou diskuzi o tom, jakým způsobem může pracovní právo přispět k cíli Lisabonské strategie spočívajícím v dosažení udržitelného růstu s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst. Účelem tohoto sdělení je shrnout výsledky veřejné konzultace zahájené zelenou knihou a určit z ní vyplývající klíčové politické otázky. Při prezentaci objektivního shrnutí názorů respondentů Komise nezaujímá žádné stanovisko ke konkrétním připomínkám nebo k jejich faktické správnosti. Ke sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který poskytuje podrobnější přehled jednotlivých odpovědí. Důvodem pro toto sdělení a pro zveřejnění všech odpovědí obdržených v průběhu konzultace je potřeba zajištění maximální transparentnosti.
        klíčová slova: Zelená kniha - právo pracovní - rozvoj trvale udržitelný - místa pracovní - soutěže - výsledky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 628 24.10.2007

9

Zintenzivnění boje proti nehlášené práci : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Nehlášená práce je definovaná jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“. Nehlášená práce už byla analyzována ve sdělení Komise z roku 1998, které představilo přehled jejích příčin a dopadů a zdůraznilo několik zkušeností s touto strategií. Sdělení připravilo půdu pro celounijní projednávání strategie proti nehlášené práci, které vyústilo v přijetí společného politického přístupu, stanoveného v hlavních zásadách zaměstnanosti pro roky 2003–2005. V souvislosti s přetrvávajícím rozsahem neoficiálního hospodářství a viditelným růstem v určitých sektorech (stavebnictví) a formách práce mohou být vzneseny obavy, pokud jde o úroveň trvalého politického zájmu o nehlášenou práci. Toto sdělení má proto za cíl zdůraznit politickou relevanci nehlášené práce zhodnocením aktivit podniknutých členskými státy a ilustrováním prostoru pro vzájemné sdílení úspěšných postupů.
        klíčová slova: práce nehlášená - státy členské - regulace - strategie - hospodářství

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 639 18.10.2007

10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).
        anotace: Cílem směrnice o audiovizuálních mediálních službách je na základě zásady země usazení prohloubit vnitřní trh s nelineárními audiovizuálními službami / audiovizuálními službami na vyžádání (minimální míru harmonizace, pokud jde o ochranu nezletilých osob, projevy nenávisti, obchodní sdělení) a modernizovat pravidla pro lineární služby / služby televizního vysílání, zejména v oblasti reklamy.
        klíčová slova: služby mediální - vysílání televizní - reklama - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 642 22.10.2007

11

Zpráva o pokroku v plnění Strategie pro udržitelný rozvoj 2007 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V roce 2005 vyhlásila Evropská rada zásady, kterými se má Evropa řídit na své cestě k udržitelnému rozvoji. Tyto zásady zahrnují neustálou potřebu podporovat prosperitu založenou na ekonomice, která je inovativní, konkurenční a ekologicky využívá zdroje, nutnost chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a posilování spravedlnosti a sociální soudržnosti v rámci solidarity se zbytkem světa. Tato zpráva o pokroku je prvním vyhodnocením vycházejícím z nového uspořádání činností. Vyhodnocuje pokrok v plnění sedmi hlavních úkolů a identifikuje politické iniciativy, které na úrovni EU i jednotlivých členských států k těmto výsledkům přispěly. Tato zpráva přináší první přehled o stávající situaci. Je z ní patrný poměrně malý reálný pokrok. Na úrovni EU i na úrovni členských států byl nicméně zaznamenán výrazný posun u politik v mnoha oblastech, a zejména v oblasti změny klimatu a čisté energie. Priority stanovené ve strategii z června 2006 zůstávají v platnosti. Jak ukazuje řada příkladů uvedených v této zprávě a v připojené příloze, ve všech prioritních oblastech je třeba se trvale zaměřit na praktické uplatňování této strategie.
        klíčová slova: rozvoj trvale udržitelný - prostředí životní - ochrana životního prostředí - strategie - výsledky - činnosti - EU - státy členské - hodnocení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail