Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec - prosinec 2009

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 388 22.7.2009

2

Budoucí rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel : sdělení Komise.
        anotace: Smyslem tohoto sdělení je zformulovat základní politické směřování budoucího právního rámce, který by se měl po uplynutí platnosti nařízení uplatňovat na distribuci motorových vozidel a na dohody o poprodejním servisu. Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily připomínky k tomuto sdělení do 25. září 2009.
        klíčová slova: vozidla motorová - servis - distribuce - předpisy právní

EUR- Lex - č. KOM(2009) 512 30.9.2009

3

Příprava na budoucnost : vývoj společné strategie pro klíčové technologie v EU : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Během následujících pěti až deseti let se podoba a potenciál průmyslových odvětví na celém světě změní. Objeví se nové zboží a služby. Značná část zboží a služeb, které budou k dispozici na trhu v roce 2020 je ještě neznámá, ale zásadní silou, která bude pohánět vpřed jejich vývoj bude rozvoj klíčových technologií. Národy a regiony, které tyto technologie budou ovládat, budou na čelních místech při zvládání přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku založenou na znalostech, která je předpokladem zajištění blahobytu, prosperity a bezpečnosti jejich obyvatel. Rozvoj klíčových technologií v EU proto nemá pouze strategický význam, nýbrž je naprostou nutností.
        klíčová slova: technologie - vývoj - EU - strategie - nanotechnologie - fotonika - materiály - biotechnologie

EUR- Lex - č. KOM(2009) 519 7.10.2009

1

Investování do vývoje nízkouhlíkových technologií : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Vybudování nízkouhlíkového hospodářství musí patřit ke klíčovým úkolům EU. Evropská unie vypracovala komplexní politický rámec, jenž mimo jiné zahrnuje cíle v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020 a zavedení ceny uhlíku prostřednictvím systému pro obchodování s emisemi. Usilujeme rovněž o úspěšné zakončení mezinárodních jednání o změně klimatu v Kodani na konci roku 2009. Nyní je třeba předložit výsledky, a to jak s ohledem na cíle pro rok 2020, tak i s ohledem na cíle dlouhodobé, které spočívají v 80% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 v porovnání s hodnotami pro rok 1990.
        klíčová slova: energetika - uhlík - technologie - klima - hospodářství - politika energetická - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 532 19.10.2009

8

Autorské právo ve znalostní ekonomice : sdělení Komise.
        anotace: Komise zahájila veřejnou konzultaci o zelené knize týkající se autorského práva ve znalostní ekonomice1. Cílem bylo zjistit, jak lze dosáhnout širokého šíření znalostí na jednotném trhu, zejména v prostředí internetu, v kontextu stávajících předpisů o autorském právu, konkrétně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Toto sdělení přináší přehled výsledků konzultace. Obsahuje řadu přípravných opatření, jež se stanou pevným základem konkrétních následných iniciativ v rámci ambiciózní a ucelené strategie pro oblast duševního vlastnictví, kterou předloží příští Komise.
        klíčová slova: právo autorské - ekonomika znalostní - společnost znalostní - vlastnictví duševní - ochrana - internet - znalosti - diskuse - opatření - Zelená kniha

EUR- Lex - č. KOM(2009) 544 22.10.2009

4

Akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii : plány snižování zátěže v jednotlivých odvětvích a činnosti v roce 2009 : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: V lednu 2007 Komise předložila ambiciózní akční program usilující o odstranění zbytečné administrativní zátěže podniků v EU. Evropská rada schválila program v březnu 20072 a souhlasila, že administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů EU, včetně vnitrostátních opatření, která právní předpisy EU uplatňují nebo provádějí ve vnitrostátním právu, by měla být snížena v roce 2012 o 25 %. Evropská rada rovněž vyzvala členské státy, „aby si stanovily srovnatelně ambiciózní vnitrostátní cíle“. Akční program je zásadní součástí celkové agendy Komise pro zlepšování právní úpravy, který zasahuje v případě potřeby, plně zapojuje zúčastněné strany a udržuje administrativní zátěže veřejných orgánů, podniků a občanů na minimu nutném pro dosažení cílů společnosti.
        klíčová slova: administrativa - podniky - zátěž - předpisy právní - EU - programy - orgány veřejné

EUR- Lex - č. KOM(2009) 557 22.10.2009

9

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU.
        anotace: Komise prozkoumala přeshraniční elektronický obchod v EU a označila jeho přetrvávající překážky. Jako následující krok zkoumá toto sdělení dopad, který má stávající politický rámec na prodej zboží prostřednictvím přeshraničního elektronického obchodu (toto sdělení se nezabývá elektronickým obchodem se službami), přináší další důkazy o rozsahu nevyužitých příležitostí a navrhuje body pro opatření.
        klíčová slova: obchod elektronický - spolupráce přeshraniční - podniky - spotřebitelé - politika - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 479 28.10.2009

7

Partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu budoucnosti : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Internet je jednou z nejkritičtějších infrastruktur 21. století, na němž závisí sociální a hospodářský rozvoj. Jedná se nejenom o médium pro novou ekonomiku služeb, ale také o nástroj umožňující tzv. „pátou svobodu“ a společnost založenou skutečně na znalostech. Využití technologií internetu budoucnosti v inteligentních infrastrukturách je příležitostí zvýšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti nových technologií a systémů, např. sítí tvořených senzory nebo využívání zdrojů v rámci tzv. „cloud computing“. Rovněž to umožní měřit, monitorovat a zpracovávat obrovské objemy dat. Cílem sdělení je v maximálně možné míře využít uvedený směr vývoje, podpořit vznik „inteligentní“ společnosti a zároveň zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví IKT.
        klíčová slova: internet - rozvoj - spolupráce - sektor veřejný - sektor soukromý

EUR- Lex - č. KOM(2009) 586 28.10.2009

5

Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V tomto sdělení Komise nastíní soubor návrhů na společný přístup k digitální dividendě v Evropě, aby bylo možno okamžitě řešit naléhavé úkoly a odpovídajícím způsobem se připravit na klíčové strategické otázky a dlouhodobější problémy, o kterých je nutno rozhodovat společně. Sdělení vychází ze sdělení Komise z roku 2007 o digitální dividendě, které stanovilo potřebu takového společného přístupu, a ze závěrů Rady a usnesení Evropského parlamentu přijatých v reakci na tuto počáteční politickou iniciativu.
        klíčová slova: vysílání digitální - digitalizace - Evropa - rozvoj - strategie

EUR- Lex - č. KOM(2009) 589 28.10.2009

10

Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) : úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V roce 2005 učinila EU strategické rozhodnutí vyvinout Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti, nezávislou evropskou kapacitu pozorování Země zaměřenou na poskytování služeb v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. GMES vychází ze stávajících kapacit a je doplněn dodatečnými složkami EU. Toto sdělení se zabývá vesmírnou složkou GMES. Především na vesmírné složce závisí, zda EU dosáhne cílů, které si stanovila v rámci svého programu pozorování Země, neboť šíře nabídky potenciálních služeb závisí na zařízení instalovaném ve vesmíru; na toto zařízení připadá také významný podíl celkových nákladů na systém.
        klíčová slova: prostředí životní - bezpečnost - monitorování - systémy - vesmír - Země

EUR- Lex - č. KOM(2009) 594 29.10.2009

11

ELECTRA : za konkurenceschopný a udržitelný elektrotechnický průmysl v Evropské unii : sdělení Komise.
        anotace: V tomto sdělení je nastíněn krátkodobý a střednědobý růstový potenciál trhů a jsou uvedeny opatření a nástroje, které jsou nutné k udržení konkurenceschopnosti elektrotechnického průmyslu, přičemž bude využit jeho potenciál tak, aby přispěl k cílům EU stanoveným v oblasti klimatických změn k roku 2020. Sdělení vychází z doporučení zprávy Electra z roku 2008, přičemž je dává do souvislosti se stávajícími i budoucími politikami EU. Bere také v úvahu Plán evropské hospodářské obnovy, který je zaměřen na přežití podniků v krátkodobém horizontu a na ochranu pracovních míst v Evropě.
        klíčová slova: průmysl elektrotechnický - rozvoj - opatření - nástroje - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 607 29.10.2009

12

Nanovědy a nanotechnologie : akční plán pro Evropu 2005–2009 : druhá zpráva o provádění 2007–2009 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení se zabývá klíčovými trendy během let 2007–2009 v jednotlivých oblastech politiky akčního plánu pro Evropsku na roky 2007-2007 v oblasti nanotechnologií a nanověd, stanovuje hlavní úkoly a vypracovává závěry týkající se budoucí evropské politiky v oblasti nanotechnologií. V případě potřeby a v zájmu úplnosti a kontinuity byl do sdělení zahrnut i vývoj v předcházejících letech. Podrobné materiály naleznete v pracovním dokumentu útvarů Komise, který sdělení doprovází.
        klíčová slova: nanotechnologie - rozvoj - EU - programy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 615 19.11.2009

6

Mobilizace soukromých a veřejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální změnu : rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropská unie i její členské státy se s finanční a hospodářskou krizí snaží vypořádat prováděním ambiciózních plánů obnovy, jejichž cílem je stabilizovat finanční odvětví a omezit dopad hospodářského útlumu na občany a reálnou ekonomiku. Investice do projektů infrastruktury1 představují významný prostředek, jak během krize zachovat hospodářskou aktivitu a podpořit rychlý návrat k udržitelnému hospodářskému růstu. Partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou šířeji v kontextu snah o obnovu poskytnout účinné cesty pro realizaci projektů infrastruktury, poskytování veřejných služeb i inovace. Tato partnerství jsou zároveň zajímavým prostředkem dlouhodobého strukturálního rozvoje infrastruktur a služeb, kdy dochází ke spojení význačných výhod soukromého a veřejného sektoru a naopak.
        klíčová slova: sektor soukromý - sektor veřejný - spolupráce - infrastruktura - inovace - služby veřejné

EUR- Lex - č. KOM(2009) 642 23.11.2009

13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí pozměněného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je podpořit transformaci trhu směrem k pneumatikám s vysokou palivovou účinností a pneumatikám bezpečnějším a tišším. Tato iniciativa je v souladu s revidovanou strategií Komise v oblasti emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel1 (která stanoví, aby cíle CO2 bylo dosaženo snižováním emisí z automobilů a podporou pneumatik s vysokou palivovou účinností).
        klíčová slova: pneumatiky - účinnost palivová - emise

EUR- Lex - č. KOM(2009) 678 15.12.2009

14

Druhá zpráva o provádění pro lisabonský program Společenství na období 2008–2010 : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Jako součást obnoveného lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost Komise přijala v prosinci 2007 návrh lisabonského programu Společenství na období 2008–2010, v němž stanovila deset klíčových cílů a odpovídající opatření na úrovni Společenství v nadcházejících třech letech. Tato druhá zpráva o provádění hodnotí provádění lisabonského programu Společenství do listopadu 2009. Celkově došlo k dalšímu významnému pokroku a bylo již dosaženo řady klíčových milníků, jak je uvedeno v oddíle 2. Tato zpráva také identifikuje otázky, které je ještě třeba řešit s nejvyšší prioritou.
        klíčová slova: zaměstnanost - hospodaření - politika hospodářská - trh práce - migrace - podnikání - administrativa - inovace - znalosti - strategie - cíle

EUR- Lex - č. KOM(2009) 691 21.12.2009

15

Evropský program výzkumu a inovací v oblasti bezpečnosti : prvotní postoj Komise ke klíčovým zjištěním a doporučením fóra pro evropský výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti : sdělení Komise.
        anotace: Jedním z hlavních cílů Evropské unie je chránit a rozvíjet evropské hodnoty, jako je spravedlnost, svoboda a bezpečnost, a zároveň řešit stále komplexnější bezpečnostní výzvy. Toto sdělení je prvotním postojem Komise ke klíčovým zjištěním a doporučením Evropského fóra pro výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti (ESRIF).
        klíčová slova: bezpečnost - výzkumy - inovace - fóra evropská - doporučení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail