Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červenec-listopad 2006

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 358 04.07.2006

1

Zpráva o pokroku dosaženém při modernizaci účetního systému Evropské komise k 31. březnu 2006 : sdělení Komise.
        anotace: Dne 31. března 2006 účetní Komise předložil Evropskému účetnímu dvoru první prozatímní účetní závěrku Evropských společenství, která má být vyhotovena v souladu s mezinárodně uznávanými účetními standardy. Přechod na nový účetní systém v Evropské komisi dodržel stanovenou lhůtu a dne 1. ledna 2005 Komise převedla všeobecné účetnictví EU z účtů založených na hotovostních tocích na účty na akruálním základě a nyní je schopna dodržet ve všech významných hlediscích mezinárodně uznávané účetní standardy. První konečné výsledky zavedeného systému byly otestovány a dokumentovány, když účetní Komise sestavil k 31. březnu 2006 prozatímní účetní závěrku. Komise tak dosáhla cíle souvisejícího s přechodem na účty na akruálním základě ve velmi ambiciózním časovém rámci.
        klíčová slova: Evropská komise - účetnictví - hospodaření - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM (2006) 583 06.10.2006

2

Mobilizace veřejných a soukromých financí pro celosvětový přístup k finančně dostupným energetickým službám šetrným ke klimatu : Globální fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii : sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Sdělení navrhuje konkrétní a inovativní veřejno-soukromé partnerství nazvané Globální fond pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF). Jeho úkolem je mobilizovat soukromé investice, zejména v rozvojových zemí a ekonomikách v procesu transformace, v rámci mezinárodních programů na podporu udržitelného rozvoje. Navrhované partnerství doplní stávající úsilí o zlepšování politického rámce, čímž dojde pomocí rychlejšího uplatnění účinných a obnovitelných energetických technologií k urychlení udržitelného vývoje.
        klíčová slova: financování - finance veřejné - finance soukromé - účinnost energetická - energie - zdroje - rozvoj trvale udržitelný - fondy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 589 12.10.2006

3

Moderní a vůči inovacím přátelská Evropa : sdělení Komise Evropské radě : neformální jednání Lahti - Finsko, 20. října 2006.
        anotace: Podpora inovace má mnoho aspektů. Úspěch některých zemí a regionů při vytváření prostředí skutečně příznivého pro inovaci je velkou měrou přičitatelný vědomému politickému rozhodnutí zaujmout strategický přístup k inovaci, zaměřením se na klíčové rámcové podmínky a zaručující, že uskutečňování podpory inovace je záležitost, která je prováděna na nejvyšší politické úrovni. Neformální zasedání Evropské rady v Lahti nabízí evropským hlavám států a vlád příležitost stanovit v konkrétních oblastech jasné úkoly pro podporu inovace v Evropě a dosažení cílů obsažených v obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost.
        klíčová slova: inovace - podpora - podmínky - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 629 24.10.2006

4

Legislativní a pracovní program Komise na rok 2007 : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: V tomto pracovním programu se stanoví postup Komise ke splnění strategických cílů v roce 2007. Cílem pracovního programu je přesněji a důkladněji zohlednit priority stanovené na následující rok, přispět k nalezení konkrétnějších výsledků v mezirezortní diskusi o budoucích prioritách a zdůraznit poselství, že kroky podniknuté ke zlepšení právní úpravy tvoří nezbytnou součást úkolů Komise. Mezi priority v roce 2007 patří modernizace evropského hospodářství, otázky evropské společnosti, řízení migračních toků, bezpečná, konkurenceschopná a udržitelná energie, bydlení v Evropě či strategie přístupu na trhy. (zatím není k dispozici plný text)
        klíčová slova: Evropa - Evropská komise - strategie pracovní - programy - cíle - 2007 - příležitosti pracovní - energetika - trh - společnost - hospodářství - migrace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 688 15.11.2006

5

Boj proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious software“) : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Toto sdělení se zabývá vývojem v oblasti spamu a hrozbami, jako jsou špionážní software (dále jen „spyware“) a škodlivý software. Hodnotí úsilí, které bylo doposud vynaloženo v boji s těmito hrozbami, a určuje další opatření, která mohou být přijata. Sdělení Komise o přezkumu předpisového rámce EU navrhuje nová pravidla pro posílení bezpečnosti a soukromí
v odvětví elektronických komunikací.
        klíčová slova: spam - software - nebezpečí - komunikace elektronické - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006)699 16.11.2006

6

Sdělení Komise Radě o přechodném prodloužení a rozšíření mandátu Výboru pro ochranu zdraví s ohledem na budoucí všeobecný přezkum struktur, které se zabývají ohrožením zdraví na úrovni EU.
        anotace: Sdělení navrhuje prodloužit mandát Výboru pro ochranu zdraví o další tři roky a rovněž rozšířit oblast jeho působnosti, dokud nebude proveden všeobecný přezkum všech právních ustanovení a jiných ujednání, která se týkají ohrožení zdraví. Cílem tohoto přezkumu bude vytvoření soudržného a řádně
podloženého rámce, který bude tvořen ECDC a sítí Společenství pro epidemiologický dozor a kontrolu přenosných nemocí a jejich podpůrnými strukturami.
        klíčová slova: ochrana zdraví - zdraví veřejné - ohrožení zdraví - epidemiologie - dozor - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006)700 14.11.2006

7

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013).
        anotace: Cílem programu je přispět k ochraně bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů a k podpoře jejich práva na informace a na vzdělávání. EU dává možnost doplňovat, podporovat a monitorovat politiky členských států, podporovat spotřebitelské organizace, prosazovat právní předpisy EU týkající se ochrany spotřebitele a napomáhat evropským spotřebitelům, aby se stali aktivními účastníky vnitřního trhu. Program pro období 2007–2013 bude mít dva hlavní cíle: zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele prostřednictvím efektivního zastupování zájmů spotřebitelů a zajistit účinné používání právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, a to prostřednictvím prosazování, spolupráce, informací, vzdělávání a nápravy.
        klíčová slova: spotřebitelé - ochrana - zdraví - programy

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail