Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : březen - duben 2008

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 135 11.3.2008

1

Evropské agentury - cesta vpřed : sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: V posledních letech se využívání agentur k provádění klíčových úkolů stalo nedílnou součástí způsobu, jakým Evropská unie funguje. Agentury se staly součástí institucionálního prostředí Unie. Většina členských států jich též využívá k tomu, aby k přesně definovaným úkolům přinesly nový přístup. Toto sdělení se zaměřuje na regulační agentury, a to vzhledem k potřebě upřesnit jejich úlohu a nalézt společný přístup.
        klíčová slova: agentury - EU - činnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 158 2.4.2008

2

Debate Europe : využití zkušeností získaných v rámci „Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi“ : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Plán D má podpořit dvousměrný dialog mezi orgány EU a občany Unie probíhající tváří v tvář nebo ve virtuální formě, s cílem povzbudit rozvoj evropské veřejné sféry. Jeho cílem je přispět k jednomu z ústředních cílů komunikační politiky Komise, tj. posílit vliv občanů tím, že se jim zpřístupní informace, aby mohli vést kvalifikovanou diskusi o záležitostech EU. Toto sdělení se zabývá tím, jak bude přístup uplatňovaný podle plánu D v letech 2005–2007 používán v budoucnu. Tento přístup bude s určitými úpravami nadále uplatňován i v letech 2008 a 2009, během ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy a se zvláštním zřetelem na příští evropské volby.
        klíčová slova: správa státní - občané - diskuse - dialog - komunikace - systémy informační - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 169 1.4.2008

3

Strategie dalšího vývoje celní unie : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je doplnit reformní proces o další prvek, který se týká budoucí organizace a lidského rozměru celní správy. Navrhuje komplexní dlouhodobý rozvoj založený na aktualizovaných strategických cílech celnictví. Navrhuje modernizaci pracovních postupů, zvyšování kvalifikace pracovníků a efektivní přerozdělování zdrojů.
        klíčová slova: celnictví - správa - reformy - cíle - postupy pracovní - kvalifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 175 21.4.2008

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství : přepracované znění.
        anotace: Toto sdělení vyjadřuje postoj Komise k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství. Komise se domnívá, že společný postoj Rady přispívá k zachování hlavního cíle a smyslu jejího návrhu, a může ho tedy podpořit.
        klíčová slova: doprava letecká - služby - nařízení - postoje

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 199 17.4.2008

5

Příprava digitální budoucnosti Evropy i2010 : přezkum v polovině období : sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Iniciativa i2010, která byla zahájena 1. června 2005, představovala první soudržný politický rámec pro období sbližujících se telekomunikací a mediálních služeb. Během uplynulých tří let bylo dosaženo značného pokroku. Toto sdělení shrnuje a hodnotí tuto iniciativu a shrnuje potenciální výzvy.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - internet - služby - politika informační - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)193 8.4.2008

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vnitrozemské přepravě nebezpečných věcí.
        anotace: Cílem navrhované směrnice přijaté dne 22. prosince 2006 je zajistit spolehlivou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí v Evropské Unii. Navrhovaná směrnice aktualizuje a zjednodušuje stávající pravidla pro přepravu nebezpečných věcí tím, že pravidla začleňuje do jediné harmonizované směrnice. Oblast působnosti směrnice se také rozšiřuje, aby poprvé zahrnovala vnitrozemské vodní cesty, a tím poskytovala jednotný soubor pravidel pro veškerou pozemní přepravu nebezpečných věcí v Evropě. Rada přijala společný postoj jednomyslně. Komise se domnívá, že společný postoj odráží všechny hlavní cíle jejího návrhu a výsledky interinstitucionálních jednání.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - bezpečnost - směrnice - postoje

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail