Sanace skladů chemických látek v obcích Libčany a Chvaletice

Zdroj: 
Postup odstraňování nebezpečných toxických a radiokativních látek, jejich identifikace, použití osobních ochranných pracovních pomůcek a preventivní opatření k ochraně obyvatelstva.

V dubnu a červnu letošního roku byly v ČR odhaleny dva sklady obsahující vysoce toxické látky a radioaktivní látky. První sklad byl objeven v obci Libčany u Hradce Králové, druhý pak ve Chvaleticích u Přelouče.

Na odstranění nebezpečných látek (odpadů) se aktivně podílely základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), orgány státní správy i samosprávy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu (SÚJCHBO) a Dekonta, a.s., která byla povolána k řešení dané situace jako ostatní složka IZS.

Látky nalezené ve skladech

V obou areálech bylo v průběhu dosud prováděných prací nalezeno velké množství různých chemických látek se širokým spektrem nebezpečných vlastností, z nichž s ohledem na potenciální havárii jsou významné tyto typy:

 • plynné látky v tlakových lahvích, včetně látek toxických, hořlavých a tvořících se vzduchem výbušné směsi (fosgen, arzenovodík, oxid siřičitý),
 • látky radioaktivní, jako např. soli uranylu,
 • látky vysoce hořlavé, uvolňující hořlavé páry (i reakcí s vodou nebo mezi sebou), látky potenciálně samozápalné při styku se vzduchem nebo vlhkostí (např. kovový sodík a draslík),
 • látky výbušné nebo tvořící explozivní směsi (pyrotechnické materiály, kyselina pikrová),
  těkavé látky s toxickými nebo žíravými parami (kyselina fluorovodíková, chlorovodíková, dusičná, vodný roztok amoniaku),
 • látky vzájemně prudce reagující nekontrolovatelnými reakcemi (např. směsi kyselin a hydroxidů, kyselin a peroxidů),
 • látky vysoce toxické a škodlivé pro životní prostředí, persistentní polutanty (např. DDT, sloučeniny těžkých kovů, PCB),
 • látky se silnými oxidačními vlastnostmi (peroxid sodíku, vodíku, dusičnany).

Riziko plynoucí z uskladněných chemikálií

Sklady chemikálií v Libčanech a Chvaleticích v sobě skrývají celou řadu rizik, z nichž jako nejzávažnější byla identifikována tato:

 • porušení těsnosti obalů (včetně jejich rozbití), únik kapalin a par toxických či kapalin škodlivých pro životní prostředí, intoxikace lidí a kontaminace životního prostředí,
 • samovolná reakce mezi chemickými látkami doprovázená únikem toxických plynů či par a intoxikací pracovníků či obyvatel,
 • samovolná reakce mezi chemickými látkami doprovázená explozí plynů či par, výbuch par hořlavých kapalin, popřípadě exploze neodhalené pyrotechniky či střeliva s rizikem zranění pracovníků,
 • požár skladu následovaný kontaminací životního prostředí.

Základním problémem řešení takových situací je časová a finanční náročnost. Na lokalitách, kde se nacházejí tisíce druhů chemikálií, probíhají veškeré činnosti za přísných bezpečnostních podmínek. Činnosti na lokalitách sestávají zejména z:

 1. identifikace - odebrání vzorku odborně způsobilou osobou a vypracování dokladů o odběru. Přeprava vzorku do laboratoře k analýze, vydání protokolu o identifikaci autorizovanou osobou, stanovení obsahu chloru a PCB (u kyselin stanovení pH), včetně návrhu na odstranění. V případě nálezu neoznačených chemikálií, jejich zařazení do skupin dle jejich stupně nebezpečnosti pro životní prostředí a člověka, detekce ionizujícího záření;
 2. inventarizace - označení obalu pořadovým číslem odebraného vzorku, zaevidování do seznamu pro potřeby Policie ČR. V případě nálezu anorganických a organických chemikálií provedení jejich fotodokumentace. V případě nálezu jiných (např. radioaktivních, výbušných, infekčních) látek oznámení těchto skutečností odpovědným orgánům;
 3. manipulace - zpřístupnění a přemístění obalů s neznámým obsahem pro jejich bezpečnou identifikaci, inventarizace a dočasné uložení v objektu;
 4. přebalení - nahrazení obalů, nebo umístění poškozených nevyhovujících stávajících obalů do nových (popř. opakovaně použitelných - OVERPACK) odpovídajících shromažďovacích prostředků pro bezpečnou přepravu a manipulaci. Přelití kapalných nebezpečných chemických látek a přípravků (odpadů) z nevyhovujících maloobjemových obalů do odpovídajících shromažďovacích prostředků, s důrazem na jejich následnou bezpečnou manipulaci, dopravu a odstranění (rozpouštědla a kyseliny ve skleněných obalech s obsahem menším než 5 l);
 5. transport - naložení, přeprava a vyložení inventarizovaných, identifikovaných, manipulovaných označených odpadů v souladu se zákonem o odpadech a mezinárodní úmluvou o přepravě nebezpečných látek ADR;
 6. odstranění - vlastní odstranění těchto nebezpečných chemických látek a přípravků (odpadů) v příslušném zařízení.

Libčany

Dne 22. dubna 2006 byla v brzkých ranních hodinách havarijní služba firmy Dekonta, a.s., vyzvána OPIS HZS Královéhradeckého kraje k provedení identifikace nebezpečných látek, skladovaných v bývalém průmyslovém areálu v obci Libčany a k posouzení jejich potenciálního vlivu na životní prostředí a zdraví lidí. Zásahová skupina společnosti Dekonta se na místo dostavila téhož dne v 07.00 hodin. Při krátké operativní poradě za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje a zástupců Policie ČR, HZS Královéhradeckého kraje, České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu Hradec Králové a obce Libčany byl zvolen postup a hlavní cíle následných prací. Zjištěné výsledky byly dne 24. dubna 2006 předány formou předběžné zprávy a byly prezentovány na jednání bezpečnostní rady kraje, vedené hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Na základě předložených podkladů hejtman kraje rozhodl o neprodleném přijetí opatření nezbytných k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, došlo k vyhlášení stavu nebezpečí. V odpoledních hodinách dne 24. dubna 2006 byly zahájeny práce vedoucí k odstranění bezprostředního rizika ohrožení životů, zdraví a životního prostředí. Tyto práce byly ukončeny dne 4. května 2006. V rámci areálu Libčany byly odstraněny vysoce toxické a toxické látky identifikované v průběhu prací. Nebezpečné chemické látky a přípravky zjevně ohrožující okolí byly přetříděny, přebaleny a inventarizovány. Přesto nešlo vyloučit, že budou nalezeny další vysoce nebezpečné látky umístěné v dosud nepřístupné části objektu.

Do konce srpna bylo celkem odvezeno zhruba 85 t nebezpečných látek. V rámci prvotního posouzení nebezpečných látek skladovaných v bývalém průmyslovém areálu provedla firma Dekonta rovněž orientační průzkum kontaminace zemin a podzemní vody. Byla sledována kvalita vody v okolních studních a v monitorovacích vrtech. Kontaminace zemin byla ověřena na základě vzorků odebraných z kopaných a zarážených sond. U všech vzorků zemin a podzemní vody byl stanoven obsah těžkých kovů, chlorovaných uhlovodíků (ClU) a nepolárních extrahovatelných látek (NEL). Bylo zaznamenáno významné znečištění zemin tetrachlorethenem, chloroformem a ropnými látkami. Dále vzniklo podezření na kontaminaci podzemních vod v areálu rtutí.

Chvaletice

Dne 16. června 2006 v 16.00 hodin byla společnost DEKONTA informována o objevení nepovoleného skladu nebezpečných chemických látek a přípravků v širším areálu elektrárny Chvaletice a byla požádána o účast na jednání, které se konalo dne 19. června 2006 v 10.00 hodin přímo v lokalitě a na Městském úřadu v Přelouči. K objevení uvedeného skladu chemikálií došlo na základě informace o explozi neznámé látky v dotčeném areálu.

Areál sestávající ze tří skladových budov byl předběžně prohlédnut za účasti jednotky HZS Pardubického kraje - stanice Pardubice, Policie ČR, ČIŽP a specialistů společnosti Dekonta. Ihned během prohlídky byl konstatován výskyt vysoce nebezpečných chemikálií, ať už z pohledu akutní toxicity nebo výbušnosti, případně s dalšími nebezpečnými vlastnostmi.

Také ve Chvaleticích byly nalezeny tisíce různých druhů chemikálií, mezi nimiž byly identifikovány látky vysoce toxické, otravné, výbušné, oxidující a zdroje ionizujícího záření. Největší riziko představoval nález tlakových lahví s toxickými plyny. Celkový objem nalezených chemikálií byl odhadován na desítky tun.

V první fázi sanace areálu proběhlo zabezpečení a likvidace tlakových lahví s obsahem fosgenu a dalších toxických plynů za asistence HZS ČR a SÚJCHBO. Celkem bylo z lokality za přísných bezpečnostních opatření odvezeno více než 90 kusů tlakových lahví. Součástí prací byl také vrtný průzkum zaměřený na identifikaci kontaminace zemin v areálu.

Z hlediska preventivních opatření k ochraně obyvatelstva byla činnost HZS ČR zaměřena především na varování, evakuaci a improvizovanou ochranu. K tomu byla přijata opatření s cílem zajistit:

 • konkrétní informování o možném ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích,
 • včasné vyrozumění a informování příslušných orgánů a organizací,
 • praktické zabezpečení varování obyvatelstva v případě možného ohrožení (odpovědnost, provedení, technické prostředky),
 • improvizované ukrytí,
 • provedení případné evakuace a zajištění následné humanitární pomoci,
 • průběžné informování starostů.

Kromě úkolů, které byly popsány výše, se zástupci HZS ČR účastnili zasedání pracovních skupin a jednání bezpečnostních rad krajů, v případě řešení situace ve "Chvaleticích" pracovali rovněž v koordinační skupině pro řízení likvidace skladu. Do prací byl zapojen také Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který zajišťoval např. měření obsahu kyanidů v odpadních nádržích a v okolní zemině, proběhly zkoušky na přítomnost těžkých kovů a v případě "Chvaletic" byl proveden i monitoring radioaktivních látek.

Stupeň Popis Stanovené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a další opatření Složka
1. základní stupeň ochrany (manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nebezpečnými odpady, jejich inventarizace, třídění, přebalování, označování) lehký protichemický oblek typu Tyvec, filtrační dýchací přístroj, protichemické rukavice a holínky Dekonta
2. zvýšený stupeň ochrany (manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, v minulosti používanými jako BCHL, látkami na vzduchu a s vodou prudce až spontánně reagujícími, s neznámými látkami, tlakovými lahvemi, zbytky technologie apod.) při zohlednění stavu jejich obalů. přetlakový protichemický oděv typu OPCH 90, izolační dýchací přístroj Dekonta, AČR, SÚJCHBO, HZS ČR
3. výbušniny, radioaktivní látky (nález munice, výbušnin, radioaktivních materiálů) opuštění pracoviště, okamžité informování PČR nebo SÚJB info dle povahy PČR, AČR, SÚJB, HZS ČR
4. havárie urychlená evakuace HZS ČR

ZDROJ:
Kanta, Jakub - Sedláková, Libuše. Sanace skladů chemických látek v obcích Libčany a Chvaletice. In 112 [online]. Praha : MVČR, 2007 [cit. 01-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2006/prosinec/kanta_sedl.html>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail