Rozvody elektrické energie v kempu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Máme rekreační chatu na pronajatém pozemku v Brodě nad Dyjí v soukromém kempu. Rozvody elektrické energie jsou po celém kempu taženy prodlužovacími kabely, k jednotlivým chatám někdy po zemi, někdy po plotu. Tyto kabely jsou vedeny od skříňky s jističi, kde jsou zastrčeny do zásuvky. Tato skříňka je schovaná za různým materiálem, takže je k ní špatný přístup. Zajímalo by mě, zda je vedení kabely v pořádku.

Dle popsaného rozvodu nelze soudit, zda elektroinstalace v kempu je ve shodě s technickými předpisy, zda je bezpečná. Nejsou uvedeny typy pohyblivých přívodů, jejich délky, průřezy a provedení, nejsou uvedeny typy připojených chatek.

Obecně lze říci, že elektrická instalace v kempu má být přednostně řešena podzemním vedením, které musí být mechanicky chráněno a musí být vedeno mimo prostor stanovišť karavanů a stanů (chatek), kde mohou být zatloukány kolíky a kotvy. Případné venkovní vedení musí být provedené z vhodných šňůr, musí být vedeno v prostoru, kde nehrozí jeho mechanické poškození obvyklým používáním prostoru, pohybem vozidel apod. Pohyblivé přívody a šňůrová vedení nesmí ležet na podkladu, který by mohl porušovat pláště použitého vedení (ostrohranný štěrk, ostré předměty apod.) nebo tam, kde by působily jako překážka v cestě a mohly být příčinou úrazu (nebezpečí zakopnutí apod.). Pohyblivé přívody se nesmějí klást přes frekventovaná, vlhká a blátivá místa. V místech, kde se vyskytuje nebezpečí poškození, se musí pohyblivé přívody a šňůrová vedení chránit ochranným krytem, ochranným obložením, popřípadě polohou. Při zavěšování pohyblivých přívodů a šňůrových vedení na podpěry se musí použít vhodných podpěr dostatečně mechanicky pevných a odolných a vhodně upravených k uložení šňůr. Šňůry musí být uloženy v takové výši, s takovým průhybem, aby nepřekážely při běžném používání prostoru, a podpěry musí být vzdáleny tak, aby namáhání šňůr nepřekročilo přípustnou mez. Při rozpětí přes 5 m musí být šňůra v místě uložení zajištěna proti posunutí a při rozpětí větších než 15 m je nutno šňůru zavěsit na nosné lano, není-li použito samonosné šňůry. Minimální výška nadzemního vedení, kde se pohybují vozidla, je 6 m od země, v ostatních místech 3,5 m. Přípojky na stanovišti obytných vozidel (chatek) mají být v blízkosti stanoviště, ne dále než 20 m od možného místa připojení vozidla, stanu nebo chatky. Zásuvkový systém musí být z izolantu a musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 60309-2. Výška spodní části zásuvky pro připojení je stanovena na 0,8 až 1,5 m od země.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v kempech musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 mimo ochrany zábranou, polohou a nevodivým okolím, u zásuvek musí být doplněna chrániči s jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA. Na jeden chránič smí být připojeny nejvíce 3 zásuvky. Jmenovitý proud zásuvek musí odpovídat maximálnímu proudovému zatížení do maximálně 16 A. Samotné připojení obytného vozidla (chatky) do zásuvky přípojky na stanovišti tvoří tyto části:

- vidlice s ochranným kontaktem dle ČSN EN 60309-2

- ohebná šňůra typu H07RN-F (CGSG) s ochranným vodičem a následujícími parametry:

 • délka 25 m, minimální průřez 2,5 mm2,
 • ochranný vodič,
 • střední vodič,

- spojovací zásuvka dle ČSN EN 60309-1.

Elektroinstalace v kempu by měla splňovat požadavky na ochranu proti škodlivému působení vnějších vlivů stupněm ochrany krytem dle ČSN EN 60 529, minimálně IP 43. Prostor před a kolem rozvodnic by měl byt volný aspoň 80 cm.

V každém případě by v každém kempu měla být prováděna jak výchozí, tak periodická revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500, postupem dle ČSN 33 2000-6.

Literatura:

 • ČSN 33 2000-7-708  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality,
 • ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem,
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy,
 • ČSN 34 0350 ed. 2  Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení,
 • ČSN EN 60309-1 ed. 3  Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky,
 • ČSN 33 2130 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,
 • ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód),
 • JUDr. Zdeněk Urban: Prozatímní elektrická zařízení a elektrická zařízení v pojízdných prostředcích.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail