Rozumíme novinkám v oblasti pracovnělékařské péče?

Zdroj: 

S účinností od 1. 11. 2017 se měnil zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v nejbližší době očekáváme novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb. Tématu se věnoval Kulatý stůl k pracovnělékařským službám, který pořádala redakce BOZPprofi 20. 11. 2017 v hotelu Grandior v Praze.

Moderoval Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP a vystoupili zde odborníci, kteří se podívali na tuto problematiku z několika pohledů - MUDr. Jana Šalandová z České preventivní s. r. o. z pohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb, MUDr. Ivana Kučera, Ph.D. z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje z pohledu státního zdravotního dozoru, MUDr. Anežka Sixtová seznámila s novou úpravou pracovnělékařských služeb a nechyběl ani pohled ze soudní praxe prostřednictvím advokáta a soudního znalce JUDr. Martina Mikysky. Zapeklité dotazy v diskuzi pomáhaly řešit také MUDr. Dana Kuklová ze Státního zdravotního ústavu a JUDr. Zdena Krýsová z Ministerstva zdravotnictví.

O změně právní úpravy jsme již informovali, proto si jen připomeňme v bodech hlavní změny:

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace lze nahradit potvrzením registrujícího poskytovatele.
 • Závěr lékařského posudku „osoba zdravotně nezpůsobilá“ se použije pouze v případě vstupní prohlídky, jinak se použije závěr „osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci“. (Poznámka: Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.)
 • Je možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (dále LP), což umožní rychlejší nástup zaměstnance do zaměstnání. Vzdát se musí zaměstnavatel i zaměstnanec. Právní účinky nastávají pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední osoba. Možnost vzdání se práva na přezkoumání musí být doplněna do poučení LP.
 • Lhůta pro vydání LP o nemoci z povolání nebo pro posouzení, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci je nebo není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž jeho účelem není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, se prodlužuje z 30 na 45 pracovních dnů.
 • Dohled na pracovištích a poradenství se bude při výkonu prací kategorie 1. provádět jen tehdy, pokud to bude nutné pro ochranu zdraví zaměstnanců.
 • Zaměstnanci agentur práce absolvují pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále PLS) uživatele, ke kterému jsou přiděleni, nebo je agentura práce může vyslat na prohlídku ke svému poskytovateli PLS. Na základě smlouvy mezi agenturou a uživatelem poskytovatel PLS agentury práce bude moci vykonávat dohled na pracovištích uživatele.
 • LP nepozbývá platnosti ukončením pracovněprávního vztahu, je-li s posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek (u zaměstnanců agentur práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem – uživatelem).
 • Může se podat návrh na prominutí zmeškání lhůty při podání návrhu na přezkoumání LP.
 • Doplňují se některé povinnosti poskytovatelů PLS, například oznámit, že nastaly podmínky pro provádění následných prohlídek.
 • Podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v BOZP se podává pouze v případě vážného ohrožení zdraví zaměstnance.
 • Před vznikem pracovního poměru hradí prohlídku uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel uhradí prohlídku, když s ním uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel může uhradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání i v případě neuzavření pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu, pokud se tak dohodnou. V případě noční práce hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy.
 • Doplňují se odkazy na prováděcí právní předpis, tj. vyhl. č. 79/2013 Sb., kde po novele nastanou určité změny ve lhůtách pracovnělékařských prohlídek.
 • Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce.
 • Navrhuje se úprava výstupní prohlídky.
 • Stanoví se, kdy nebude nutné vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace.
 • Snižují se časy pro provádění dohledu na pracovišti a poskytování poradenství.
 • V příloze č. 1 je uvedena definice pracovního místa.
 • Upřesňuje se, co lze zahrnout pod čas potřebný k provedení prohlídky a kdy se provádějí odborná vyšetření uvedená v příloze 2.
 • Lhůta prohlídek pro noční práci se mění na 2 roky.
 • Upravuje se bod 14. v příloze č. 2 části II. „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví“.

Došlo ke změnám i v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se prodloužila platnost lékařského posudku k zotavovacím akcím pro děti na 2 roky nebo se doplnil správní delikt - neumožnění vstupu bývalému zaměstnanci a příslušným orgánům ověřujícím podmínky vzniku nemoci z povolání. A v zákoníku práce, kde se upravil § 32 o vstupní lékařské prohlídce a § 94 o práci v noci.

Některé důležité body a odpovědi na dotazy, které zazněly v diskuzi

 • Školení první pomoci nemusí provádět přímo lékař pracovnělékařské péče, ale mohou provádět i organizace, které se v této oblasti pohybují.
 • Nedoporučuje se zaměstnavateli souhlasit se smlouvou na přenos mezi poskytovateli PLS (57a zákona o specifických zdravotních službách).

Dotaz: Soustružník je omezen tak, že díky zranění nemůže měsíc stát u soustruhu. Je tedy způsobilý s podmínkou? Měla by být časově omezená? Zdravotně způsobilý nelze napsat a dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost také ne, protože nebude nezpůsobilý 180 dnů.
Odpověď: Zřejmě pochybil lékař, měl ho uznat dočasně práce neschopným. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, tak posudek omezit časově. Když člověk odmítne pracovní neschopnost, nezbyde nic jiného, než vydat lékařský posudek s podmínkou, byť jsme za hranou zákona. Určitě vydat posudek s omezenou platností.

Dotaz: Má mít tzv. řidič - referent samostatný posudek na řidiče - referenta, nebo jen na povolání (např. obchodního zástupce)?
Odpověď: K jednomu pracovněprávnímu vztahu 1 posudek. Zaměstnavatel má uvést do žádosti o prohlídku všechny rizikové faktory, včetně řízení vozidla.

Dotaz: Zaměstnanec vykonává v rámci své činnosti operátora několik dalších činností (např. řízení vysokozdvižných vozíků, tahačů). Zaměstnavatel si písemně stanovil podmínku, že jakmile posuzovaná osoba nebude moci vykonávat jednu činnost z tohoto množství, musí být uznána nezpůsobilou, nebo na základě periodické prohlídky, že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Některým bylo umožněno pracovat s podmínkou, s některými byl rozvázán pracovní poměr. Zaměstnanci s tím nesouhlasí, považují to za diskriminační.
Odpověď: Zaměstnavatel je ten, kdo stanoví podmínky. Popíše-li práci a nevyjádří, že nějaká činnost může být občasná, tak se to vnímá tak, že činnosti jsou povinnou součástí. Když napíše, že občas vykonává určitou činnost, tak občasnost můžeme vyloučit, ale jestliže tam faktory takto vyjádří, zaměstnanec nemůže jít do rozporu. Žádost zaměstnavatel předkládá proto, aby lékař měl právní jistotu podle čeho posuzovat, zaměstnavatel a zaměstnanec si musí nesoulad vyřešit sami.
Z pléna: Proto má lékař chodit na pracoviště, aby znal konkrétní podmínky.

Dotaz: Jak řešit, když zaměstnanec odmítne výstupní prohlídku?
Odpověď: Nemáme žádný právní nástroj, jak zaměstnance donutit. A navíc, výstupní prohlídky se provádí na žádost zaměstnance, zaměstnavatel není povinen zaměstnance vyslat.

Dotaz: Kam umístit možnost vzdát se práva na odvolání? A jde se vzdát dopředu - ve smlouvě?
Odpověď:  Ve smlouvě ne. Nově zákon o specifických zdravotních službách říká, že musí být doplněno do poučení. V § 46 odst. 1 zákona jsou uvedeny podrobnosti.

Dotaz: Zaměstnavatel dostal posudek od lékaře, že dotyčná dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Soud výpověď zneplatnil, ne kvůli důvodu, ale z titulu formálních chyb v posudku. Je zaměstnavatel povinen kontrolovat, že posudek od lékaře splňuje náležitosti dané právním řádem?
Odpověď: Zaměstnavatel je jedním z jeho odběratelů. Přirovnám to k faktuře, proplatíte ji, když nemá správné náležitosti? Náležitosti jsou popsány právním předpisem. Zaměstnavatel si to musí zkontrolovat.

Dotaz: Máme 3 poskytovatele PLS. Jeden píše termín prohlídek podle vyhlášky, další říká, že nemá povinnost to psát. Má pravdu?
Odpověď: Nemá povinnost, zaměstnavatel má termíny sledovat podle právní úpravy.

Dotaz: Lékaři stanovují lhůty prohlídek pro práce v noci 2 roky. Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. ale ještě není platná.
Odpověď: Nějaké posudky platí a zatím se postupuje podle nich. Až potom budou nové lhůty. Prohlídky provedené po účinnosti novely zákona 1. listopadu budou podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., tzn. 4 a 2 roky po 50. roce věku, po nabytí účinnosti novely vyhlášky 2 roky. (Poznámka: Noční práce je podle zákoníku práce mezi 22 a 6 hod. ranní a zaměstnanci pracující v noci jsou ti, kteří pracují 3 hod v noci. A na ty se prohlídky pro práci v noci vztahují.)

Autor článku: 
MUDr. Anežka Sixtová
MUDr. Jana Šalandová
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
Na závěr Kulatého stolu byl velký prostor pro diskuzi
JUDr. Martin Mikyska
MUDr. Dana Kuklová
JUDr. Zdena Krýsová
Na akci zavítal i oblíbený NAPO
Miniveletrh v předsálí

Komentáře

Výstupní prohlídka

13.12.2017 - 08:21 Vladimír Hubálek
Dobrý den, v dotazu jak řešit, když zaměstnanec odmítne výstupní prohlídku uvádíte, že nemáme žádný právní nástroj, jak zaměstnance donutit. § 13 vyhl. 79/2013 odst. 1) uvádí výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon. Můj dotaz zní, jsou nějaké zákony, které stanovují provedení výstupní lékařské prohlídky? Pokud ano, můžete uvést jejich přehled? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail