Roční prověrky BOZP

Zdroj: 
Zvláště ke konci kalendářního roku přícházejí do redakce oborového portálu BOZPinfo.cz stále častěji dotazy na legislativně stanovené metodické postupy a obsahy roční prověrky BOZP. Z toho důvodu věnujeme této oblasti samostatné Téma týdne.

Hned na úvod je nutné říct, že žádný legislativně stanovený metodický postup a obsah roční prověrky BOZP neexistuje. Ve skutečnosti nic takového ani stanoveno být nemůže, neboť každý zaměstnavatel má na svém pracovišti jiné podmínky pro BOZP. Zásadně se ale musí vycházet z kontextu celé hlavy páté části druhé zákoníku práce, kde je nejprve stanoveno, že za bezpečnost a ochranu zdraví odpovídá jen a jen zaměstnavatel, a že zaměstnavatel také nese všechny náklady spojené se zajišťováním BOZP. To je myšlenka ustanovení § 132 zákoníku práce.

V druhém ustanovení této kapitoly, tedy v § 132a zákoníku práce, pak máme podrobně popsanou prevenci rizik, tedy metodu, kterou jsme převzali do zákoníku práce z tzv. evropské rámcové směrnice o BOZP (směrnice rady 89/391/EEC ze dne 12. 6. 1889 o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). To je obecná zásada povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k předcházení škodám na zdraví, tedy k prevenci rizik. Zákoník práce, ani žádný jiný předpis pojem riziko nedefinuje. V podstatě se dá říci, že každá lidská činnost je pro člověka zdrojem rizik, tím spíše činnost  zaměstnance v pracovním procesu. Z hlediska pracovního práva patří mezi rizika všechny zdroje úrazů, průmyslové škodliviny, nadměrné teplo, chlad, záření, elektrická energie apod. V teorii pracovního práva se pojem riziko definuje jako "kombinace pravděpodobnosti a možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů, nebo ohrožení zdraví zaměstnance". Rizika jsou dána pracovními podmínkami, pracovním prostředím a vším, s čím zaměstnanec při práci přichází do styku. Z toho důvodu musí být toto ustanovení s ohledem na svůj preventivní charakter naplňováno již při plánování výroby a pracovních činností, při rozmísťování strojů a zařízení, při údržbě budov a strojního zařízení.

Vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí účelná dělba práce mezi vedoucí zaměstnance, pravidelná kontrola na pracovištích a stanovení odpovědnosti za odstraňování zjištěných závad. Jeho smyslem a účelem je vést zaměstnavatele, ale i zaměstnance k nalezení přijatelné míry rizik. Dosažení tzv. „nulového rizika“, tj. absolutní eliminace pracovních úrazů a nemocí z povolání, není v oblasti pracovněprávních vztahů prakticky možné. Z toho důvodu klade zákonodárce na toto ustanovení zvláštní důraz a odpovědnost za prevenci rizik ukládá zaměstnavateli, kdy mu stanoví, aby vyhledával rizika, zjišťoval jejich příčiny a zdroje, a přijímal opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu (viz ustanovení § 132a odst. 3 zákoníku práce). Zaměstnavatel tedy musí tuto prevenci dělat pravidelně, ale co kontrola, co pravidelná prověrka BOZP?

Ta má za cíl především kontrolovat, zda zaměstnavateli při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění něco neuniklo. Navíc ustanovení o roční prověrce BOZP je zařazeno v ustanovení § 136a zákoníku práce, které nese název „Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, a v prvních dvou odstavcích ukládá zaměstnavateli, jak má konzultovat se zaměstnanci nebo jejich zástupci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve čtvrtém odstavci pak pojednává přímo o prověrce.

Prověrka by proto měla být takovou inventurou, zda zaměstnavatel při prevenci rizik něco neopomněl, a jestli některý vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele nezapomněl např. nahlásit nějakou závadu, která by měla vliv na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců (např. špatné světlo, závada na odsávacím zařízení apod.). Přitom by zaměstnavatel měl hlavně vyslechnout jednotlivé zaměstnance, jestli nemají k zajišťování BOZP ze strany zaměstnavatele nějaké připomínky, a jestli by chtěli něco vylepšit. Vzhledem k tomu, že jinak bude provádět prověrku zaměstnavatel, který má tři kanceláře a pět zaměstnanců, a jinak zaměstnavatel, který provozuje dopravu a má např. 300 zaměstnanců, není možno zpracovat obecnou metodiku prověrky BOZP použitelnou pro každého. Prověrka musí vycházet z prevence rizik a musí při ní být vyslechnuti zaměstnanci nebo jejich zástupci (tedy odbory nebo zástupce pro BOZP, pokud u zaměstnavatele působí). To jsou jediné dvě zásady pro provádění prověrek BOZP.

Autor článku: 

Komentáře

Prověrky BOZP

13.12.2005 - 09:19 Petr Nešetřil
<P>K provádění ročních prověrek uvádím ze získaných zkušeností u společnosti s cca 100 zaměstnanci, která je zaměřena na výroba tepla a elektrické energie, že je to každopádně přínos pro práci bezpečnostního technika, všech vedoucích ,ale zejména celé a.s.</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cílem prověrky je, a to souhlasím s autorkou článku, inventurovat stav BOZP. Zaměření prověrky je směřováno k plnění povinností vedoucích,a dále dalších odborníků, kteří mají na starost např. zdvihací zařízení, elektro, tlakové nádoby apod. Rovněž&nbsp; komise prověří činnost personálního pracovníka&nbsp;v jakém má stavu evidenci zdravotních prohlídek,školení atd.</P> <P>&nbsp;&nbsp;</P>

Definice rizika a nebezpečí.

13.12.2005 - 11:29 Mgr. Jan Kulhavý
<P>Dobrý den,</P> <P>dovoluji si touto cestou upozornit na definice uvedené v úvodu publikace OHSAS 18001:1999 kde jsou jasně definovány nejenom pojmy nebezpečí a riziko, ale i další jako např. skoronehoda.</P> <P>Pokud nemáte přístup k shora uvedené&nbsp;specifikaci je&nbsp;možné&nbsp;seznámit se s nimi v článku s názvem "Definice pojmů vBOZP", ten lze zdarma stáhnout na <A href="http://www.safety-21.com/vydani.html">http://www.safety-21.com/vydani.html</A>&nbsp;(číslo 2005-04;&nbsp;srpen 2005).&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jan Kulhavý</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail