Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Ad. 1) Rizika manipulace se střelnými zbraněmi

Ad. 1) Rizika manipulace se střelnými zbraněmi

Na rozdíl od strážníků městské a obecní policie nemusí být policisté Policie České republiky držiteli zbrojního průkazu. Zbrojní průkaz je pro policisty nezbytný jen tehdy, pokud při službě používají svou soukromou zbraň. Mohou ji pak použít za stejných podmínek jako zbraň služební.

Ad. 1a) Policista může utrpět střelná zranění zejména při zákroku proti nebezpečnému ozbrojenému pachateli. Jedná se o pachatele, kteří spáchali zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo se k němu připravují, členové skupin organizovaného zločinu nebo hledané osoby. Zbraně pachatelů mohou být palné, sečné nebo bodné. Zdrojem rizika je agresivita pachatelů a jejich schopnost provést cokoliv, aby dosáhli svého cíle a zejména, aby zabránili svému dopadení. Pokud je o pachatelích před zákrokem známo, že jsou nebo mohou být ozbrojeni, provádí zákroky zpravidla policisté ze speciálních útvarů rychlého nasazení nebo zásahových jednotek, kteří jsou na tyto zákroky speciálně vycvičeni a vybaveni ochrannými pracovními prostředky, zejména neprůstřelnými vestami, protiúderovými chrániči, přilbami a štíty.

Ad. 1b) Nebezpečí vzniku střelných zranění při střelecké přípravě tzv. ostrých střelbách jsou vystaveni policisté, kteří se těchto střeleb zúčastňují, kteří dohlížejí na bezpečnost. Nebezpečným prostorem jsou speciální střelnice a nebezpečným faktorem jsou samotní policisté a používané střelné zbraně. Zdrojem rizika může být nekázeň policistů, jejich psychická a fyzická indispozice a nedodržování bezpečnostních pravidel při střelbách případně technické závady na zbrani. Střelecká příprava je součástí komplexní služební přípravy policistů a je považována za výkon služby. Všichni policisté zařazeni v přímém výkonu jsou povinni se služební přípravy zúčastňovat. Služební příprava se skládá ze střelecké přípravy, nácviku používání donucovacích prostředků, nácviku taktiky služebního zákroku, kondiční přípravy, prověrek a odborné přípravy. K ověření znalostí, dovedností a celkové připravenosti k výkonu služby absolvuje každý policista jednou ročně prověrku ze střelecké přípravy, prověrku speciálních tělesných dovedností, test kondiční zdatnosti a písemný test ze zákonných ustanovení o použití zbraně a donucovacích prostředků. Aby mohla být policistovi přidělena služební zbraň, musí být prokazatelně proškolen a přezkoušen z teoretických zásad manipulace se zbraní a střelivem, takticko-technických údajů o přidělené zbrani a střelivu, vybraných ustanovení právních norem a interních aktů řízení v oboru působnosti Ministerstva vnitra ČR a teoretických zásad první pomoci při poranění střelnou zbraní. Dále musí absolvovat výcvik praktických dovedností z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zkoušku poskytnutí první pomoci a ostré střelby.

Ad. 1c) Střelná zranění vzniklá při manipulaci se služební zbraní. Mezi základní manipulace se zbraní patří nošení zbraně, vytažení zbraně z pouzdra, míření zbraní, spouštění, nabíjení a vybíjení zbraně, technika vypouštění kohoutu u pistole, přebíjení a odstraňování závad. Místo ohrožení může vzniknout kdekoliv na střelnici, v místě služebního zákroku, na služebně apod. Nebezpečným faktorem jsou střelné zbraně policistů. Při nedodržení postupu bezpečné manipulace s nimi mohou policisté utrpět smrtelná střelná zranění či zranění s trvalými následky.

Ad. 1d) Riziko vzniku střelných zranění při nácviku taktiky služebního zákroku. K úspěšnému provedení zákroku a použití zbraně nebo donucovacích prostředků je zapotřebí zvolit vhodnou taktiku. Volba správně taktiky spočívá ve správném určení prostředků, které mají být při zákroku použity a jakým způsobem. Nácvikem taktiky služebního zákroku se zejména rozumí nácvik správného přístupu k střeženému objektu, přístupu ke dveřím, vstupu do objektu a pohybu v něm. Zdrojem uvedeného rizika je rychlost a náročnost prováděného nácviku. Riziku jsou vystaveni převážně policisté zásahových jednotek, kteří provádějí tzv. ostré nácviky.

Ad. 1e) Riziko střelných zranění způsobených náhodným výstřelem při vypadnutí služební zbraně na zem. Tomuto riziku jsou vystaveni policisté, jejich kolegové a nezúčastněné osoby, které se mohou nacházet v okolí místa, kde může nešťastnou náhodou dojít k upadnutí nabité pistole na zem a následnému náhodnému výstřelu. Nebezpečným faktorem jsou pistole ČZ vzor 82 pokud je v jejich nábojové komoře zasunut náboj. Služební pistole vzor 82 nevyhovuje podmínkám pádové bezpečnosti. Od roku 1990 se v rámci celé ČR objevilo nejméně 6 mimořádných případů, při kterých následkem vypadnutí uvedené pistole na zem došlo k náhodnému výstřelu, kdy při jedné utrpěla smrtelné zranění nezúčastněná osoba. Zkouškami a znaleckými posudky bylo prokázáno, že při pádu zbraně z běžné manipulační výšky (již od 1 metru) nebo při úderu zbraní dochází k samovolné iniciaci náboje. Ve službě policistů nelze vyloučit, že zbraň nevypadne z pouzdra samovolně. Těžiště je situováno tak, že zbraň
většinou padá na bicí kohout a dopadne-li nabitá na tvrdou podložku, může dojít k samovolnému výstřelu, i když je zajištěná.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail