Rizika podzemních staveb a úloha báňské záchranné služby

V Tématu týdne je vybrána řada typů podzemních staveb jako součást subsystému kritické infrastruktury. Jedná se o velmi citlivá místa pro selhání provozů a technologií, vůči sabotážím či teroristickému útoku s dopadem na narušení infrastruktury měst, resp. společnosti. Důležité je proto znát zranitelnost těchto systémů.

Legislativní opatření upravující pravidla k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Legislativní opatření upravující pravidla k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

a) Zákon č. 376/2007 Sb.

Zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě ve znění pozdějších předpisů se podzemním stavbám věnuje ve čtvrté části tohoto zákona s názvem PODZEMNÍ OBJEKTY. Ustanovení § 37 má následující znění:

Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují tyto podzemní prostory vytvořené ražením:

 1. tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, a tunely a štoly metra,
 2. kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,
 3. jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,
 4. stavby pro účely ochrany obyvatelstva,
 5. kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 metrů,
 6. odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
 7. stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti.

Zákon rovněž ukládá provozovateli či vlastníku podzemní objektů udržovat tyto objekty v bezpečném stavu ustanovit odpovědnou osobu, provádět prohlídky k ověření bezpečného stavu podzemního objektu prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou záchrannou službu. V zákoně je zmocnění pro Český báňský úřad ke stanovení prostřednictvím vyhlášky lhůty pro provádění prohlídky podzemních objektů uvedených v § 37 zákona a způsob ověřování jejich bezpečného stavu.

b) Vyhláška ČBÚ č. 49/2008 Sb.

Prováděcí vyhláška Českého báňského úřadu č. 49/2008 Sb. o požadavcích zajištění bezpečného stavu podzemních objektů stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich bezpečného stavu. Bezpečný stav je ověřován prohlídkami, při kterých se posuzují zejména:

 • funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hlediska stability a účelu podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním, u podzemních objektů nebo jejich částí dočasně zajištěných ostěním nebo bez ostění také soudržnost horniny riziko samovolné opadávání horniny,
 • tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního objektu a jeho případné změny,
 • vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení na stav ostění,
 • nežádoucí průsak vody do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob odvádění vody vniklé do podzemního objektu,
 • stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění,
 • stav a těsnost případných uzavíracích hrází a
 • schůdnost a průchodnost používaných cest.

Při prohlídce se ověřují, doplňují či upravují identifikační údaje o podzemním objektu (příloha č. 1 vyhlášky) a hodnocení míry rizika podzemního objektu (příloha č. 2 vyhlášky), kde jsou uvedeny příklady možných rizik a hodnotí se jejich stupeň. Ověření bezpečného stavu podzemního objektu se provádí prostřednictvím báňské záchranné služby. Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice, které se dělí na hlavní báňské záchranné stanice (zřizují se pro obvody působnosti stanovené ČBÚ) a jim podřízené závodní báňské záchranné stanice.

Touto přijatou legislativou se i ostatní objekty podzemního stavitelství přiblížily ke  kategorii železničních a silničních tunelů (viz předpis S6 – Správa tunelů z roku 2001, který upravuje způsob správy železničních tunelových objektů, včetně dohledů a sledování stavebního stavu tunelů a Směrnici 2004/54/ES z 29. 4. 2004, která stanoví minimální bezpečnostní požadavky na tunely trans-evropské silniční sítě)

Příklady výsledků prohlídek podzemních objektů

Od nabytí účinnosti zákona č. 367/2007 Sb. provedly báňské záchranné stanice do konce r. 2008 celkem 370 prohlídek podzemních objektů, vesměs za účasti pracovníků státní báňské správy. Při těchto prohlídkách bylo zkontrolováno téměř 530 kilometrů podzemních děl. O všech provedených prohlídkách byly sepsány zprávy ve smyslu příloh vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb.

Ačkoli dle uvedené vyhlášky jsou prohlídky zaměřeny především na kontrolu statického zajištění objektů, především stability výztuže, byla u všech objektů hodnocena dle přílohy č.2 také míra ohrožení objektů předvídatelnými riziky. Bylo použito pětistupňové hodnocení míry rizika (vysoké, velké, střední, malé, zanedbatelné).

Naše hodnocení se odvíjí ze spolupráce s Hlavní báňskou záchrannou stanicí Praha, a. s. (od 1. 1. 2006 se závodní báňská záchranná stanice transformovala na Hlavní báňskou stanici Praha, určenou pro podzemní stavitelství na celém území České republiky), která provedla 240 prohlídek podzemních objektů, ponejvíce na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Vysoká a velká míra rizika uvedených druhů ohrožení byla jednotlivým objektům přiřazena takto:

 

Druh ohrožení Počet ohrožených objektů (z celkového počtu 240)
teroristický útok 83
vniknutí cizích osob do objektu 62
nebezpečné látky v podzemním objektu 53
nebezpečné látky v okolí objektu 48
úraz nebo ohrožení nejvíce 10 osob 48
úraz nebo ohrožení více osob 48
přírodní živly  36

Jednalo se především o objekty provozované společnostmi Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Kolektory Praha a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. a Technická správa komunikací Praha a.s. apod., tedy liniové stavby, které jsou součástí infrastruktury hlavního města.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail