Řidiči z povolání a diabetes

Zdroj: 
K dotazu čtenáře BOZPinfo.cz, zda je možné, aby člověk s cukrovkou pracoval jako řidič MHD, se v Tématu týdne vyjádřila MUDr. Eva Hanáková.

V roce 2011 byla vydána vyhláška 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zde je mimo jiné novinka, a to ztráta způsobilosti k řízení pro všechny řidiče v případě druhé a další těžké hypoglykémie, t.j. hypoglykémie vyžadující pomoc druhé osoby, v posledních 12 měsících.

V příloze č. 3 části V. až VII. zní:
"V. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména skupina 1 a 2
a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykémie, a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykémie, a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje.
2. Stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěru odborného vyšetření.
Skupina 1
a) stav do 12 měsíců po první hypoglykémii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo
b) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.
Skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak,
b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykémii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel, který
1. si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
2. je schopen doložit pravidelné měření glykémie, které provádí alespoň dvakrát denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením, a
3. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

Hyperglykémie má z medicínského hlediska dva významy, jednak obecný, pod nímž se myslí jakákoli glykémie vyšší, než je norma (v tomto případě asi 7,0 mmol/l nalačno), jednak se používá pro stav se závažným, okamžitou léčbu vyžadujícím zvýšením glykémie, provázeným klinickým korelátem dekompenzace diabetu.

Komentář:
Obecně se nedoporučuje, aby osoby léčené inzulínem pracovaly jako řidiči z povolání nebo řidiči hromadních dopravních prostředků. Lékaři ani zákony řízení motorového vozidla civilním osobám nezakazují, pokud dostojí takovým požadavkům na kvalitu zdravotního stavu, které řízení motorového vozidla nebrání.
Skutečně ovšem není vhodné, aby inzulínem léčení diabetici pracovali jako řidiči z povolání, zejména jako řidiči hromadných dopravních prostředků nebo řidiči v nákladní dopravě. Diabetici léčení inzulínem jsou ve zvýšené míře ohroženi vznikem hypoglykémie. V hypoglykémii by mohli profesionální řidiči ohrozit nejen sebe, ale i své spoluobčany.

V první řadě musí každý diabetik dodržovat dietní režim. Ze všeho nejdůležitější však je, aby se diabetici stravovali pravidelně, to znamená nejméně pětkrát až šestkrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, popřípadě druhá večeře). Pravidelné stravování může často znamenat nepřekonatelný problém a může působit jako omezení například při výkonu povolání profesionálního řidiče zejména v MHD. Řidič kamionu si totiž může udělat libovolné přestávky, rovněž tak i řidič taxi.

Na řidiče z povolání se tedy vztahují přísnější kontroly zdravotní způsobilosti. Omezení platící pro osoby s diabetem se týkají zaměstnání souvisejících s leteckým provozem, přepravou nebezpečných nebo nadměrných nákladů, přepravou cestujících; práce v ozbrojených složkách, práce ve výškách a práce, při kterých se používají potenciálně nebezpečná zařízení.

Doporučení Americké diabetické asociace a Evropské asociace pro studium diabetu: Správně léčený nemocný s diabetem 1. i 2. typu může vykonávat jakoukoliv práci, pro kterou má kvalifikaci a kterou vykonávat chce. Odstranění diskriminace diabetických pacientů však musí být provázeno pečlivým zhodnocením případných rizik, vyplývajících z povahy choroby, v lékařské posudkové činnosti jsou proto zmiňována určitá omezení vhodnosti povolání a činností. Při posuzování se zvažuje riziko hypoglykémií a míru případného ohrožení pacienta či jiných osob. Z tohoto pohledu nejsou doporučovány náročné profese: aktivní služba armádě, u policie a záchranného systému (hasiči), horníci, dozorci, potápěči, řidiči hromadné dopravy a letci, za nevhodnou je považována práce ve výškách (omezení jen pro léčené inzulínem).

Dalším kritériem nevhodnosti práce je: nepravidelný denní režim a stravovací režim, nevhodné hygienické prostředí, nadměrné psychické zatížení, pracovní stres, časová tíseň – dodržování jízdního řádu, sedavé zaměstnání bez pohybu, což práce řidiče z povolání v MHD představuje v plné míře. Problematika účasti diabetiků (jako takových) v silničním provozu se však jeví složitější, nikoli jako redukce na hledisko medicínské. V odborné literatuře je běžně zmiňováno riziko dekompenzace a zhoršení zraku, z rozhovorů s experty vyplynuly i další rizikové faktory, především z oblasti psychosociální, které by mohly mít zásadní význam při posuzování zdravotní (včetně duševní) způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nejednotnému názoru na tuto otázku odpovídají i odlišné formulace kritérií a postupů posuzování ve směrnicích jednotlivých zemí.

Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání řidič profesionál v MHD vydává praktický lékař (popřípadě lékař závodní preventivní péče). Ve vztahu k diabetu je tak důležité, že vlastní posudek zásadně nevydává diabetolog. Praktický lékař ovšem může vyžádat vyjádření od odborného lékaře, tedy i od diabetologa. Diabetolog by se měl vyjádřit ke schopnosti řídit motorové vozidlo pouze na základě žádosti posuzujícího (praktického) lékaře. Z uvedeného vyplývá, že diabetolog by se měl vyjádřit ke schopnosti řídit motorové vozidlo až na základě žádosti posuzujícího (praktického) lékaře, je-li o to požádán. Proti tomuto posudku je možno do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na jeho přezkoumání zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Další předpisy upravující posuzování způsobilosti k práci pro řidiče profesionály:

  • Směrnice  49/1967  Věstníku MZd,  ve znění  směrnic  17/1970 Věstníku MZd  ČSR (PP-265-20. 11. 1967) o posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
  • Zákon. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění,
  • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail