Řidič vysokozdvižného vozíku způsobil úraz spolupracovníka

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Řidič vysokozdvižného vozíku (VZV) převážel ve skladové hale nadměrný náklad, neměl dostatečný rozhled, nepřizval si nikoho pro pomocnou navigaci a způsobil ublížení na zdraví dalšímu pracovníkovi skladu, který manipuloval ve stejném prostoru s ručním vozíkem (dvojitá fraktura nohy). Měl řádné oprávnění obsluhy VZV vydané zkušebním komisařem před necelými dvěma roky. V době události jel se zapnutými světly i majákem. Do jaké míry je tento řidič zodpovědný za toto ublížení na zdraví,  které obecně závazné předpisy porušil? Měl "pomocníka" určit a přizvat sám, nebo ho měl určit jeho zaměstnavatel? Může se jednat o ublížení na zdraví z nedbalosti? Může zde jít i o analogii se z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se např. při couvání hovoří o přibrání další osoby?

Je nepochybné, že řidič porušil bezpečnostní předpisy. Co všechno konkrétně porušil, to se musí zjistit z obsahu jeho školení a z předpisů, s kterými byl seznámen. To ví zaměstnavatel. Jinak samozřejmě VZV je dopravní prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a zaměstnavatel musí mít zpracovaný místně provozně bezpečnostní předpis, v kterém musí s ohledem na místní podmínky pracoviště právě rozpracovat, co všechno musí zaměstnanec, řidič dopravního prostředku, zajistit. Samozřejmě, že zaměstnavatel musí s tímto místně provozně bezpečnostním předpisem zaměstnance prokazatelně seznámit a podle toho se musí zaměstnanec také řídit. Nařízení vlády přímo říká např. „ zaměstnanec musí zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace.“ To všechno a ještě řada dalších povinností musí být obsažena v tom místně provozně bezpečnostním předpisu,  kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. Jestli zaměstnanec byl seznámen s tím, že musí zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti pracoviště, pak hrubě porušil předpisy. Analogie s dopravními předpisy tu samozřejmě je, ale platí zásada, že nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se vztahuje právě na veškerou ostatní dopravu, na kterou se nevztahují obecné předpisy např. o silniční dopravě, AETR apod.

Jinak o pracovní úraz bezesporu jde. Odpovědnost za něj však nese výhradně zaměstnavatel. Zaměstnavatel je pojištěn pro případ své odpovědnosti z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání (pravděpodobně u Kooperativy a.s.) a náhradu škody tedy za něj uhradí pojišťovna. Zaměstnavateli přímo žádná škoda nevznikne.

Podle mého názoru by měl zaměstnavatel řešit se zaměstnancem - řidičem VZV - otázku porušení bezpečnostních předpisů, jak říká zákoník práce předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. K tomu ale musí shromáždit všechny doklady, zejména o tom, jak byl zaměstnanec proškolen a s čím vším byl seznámen. Pak by zaměstnavatel, pokud dospěje k názoru, že se jednalo o hrubé porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (za podmínky, že s nimi byl seznámen), mohl zvažovat otázku skončení pracovního poměru nebo alespoň upozornění na možnost skončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) ZP. 

Oprávnění obsluhy VZV je jedna věc, ale důležitější je pravidelné školení! Na to klade zákoník práce v § 103 důraz a to je pak základ pro takováto jednání se zaměstnanci. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ukládá zaměstnavateli oznámit pracovní úraz Policii tehdy, jestliže má zaměstnavatel názor, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. O to se podle mého názoru v daném případě nejedná, ale jedná se o hrubé porušení předpisů.

Zaměstnavatel si musí po vyšetření příčin a okolností úrazového děje sám zvážit, jestli se jednalo o hrubé porušení pracovních povinností, o závažné nebo jen o méně závažné podle § 52 písm. g) ZP. Také bude muset zaměstnavatel zvážit a zapsat do záznamu o úrazu, jaká přijme opatření, aby příště k podobným úrazům na jeho pracovišti nedocházelo.To bude inspekci práce zajímat nejvíce.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění vysvětlení k dotazu čtenáře.

01.02.2011 - 15:56 Václav Syrový
K dotazu čtenáře bych si dovolil ocitovat několik ustanovení trestního zákona, (zákon č. 40/2009 Sb.,) §13 Trestný čin (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. §147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. (3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. §148 Ublížení na zdraví z nedbalosti (1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (pokračování pošlu v dalším příspěvku VS.)

Pokračování příspěvku.

01.02.2011 - 16:06 Václav Syrový
§106 (ze Zákona 262/2006 Sb., .Zákoník práce) Práva a povinnosti zaměstnance * (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. (3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy32), c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky35) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů36), h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek33),35).Václav Syrový, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice n. Pern. 723 170 164

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail