Řešení pracovního úrazu snadno, rychle a podle zákona

Zdroj: 

Pro odborníky z oboru bezpečnosti práce, kteří řeší pracovní úrazy často, se nejedná o nic složitého. Jenže těch není mnoho. A protože každý zaměstnavatel musí vědět, jak správně vyřešit každý pracovní úraz, několik chytrých hlav se dalo dohromady a vytvořilo portál pro snadné řešení pracovních úrazů - www.PracovniUraz.cz.

CRDR PÚ
Řešení pracovních úrazů nikdy nebylo jednodušší

Proč PracovníÚraz.cz a pro koho je určen?

Každoročně se v České republice přihodí více než 40 000 pracovních úrazů, které je potřeba nejen ošetřit, ale také řádně zapsat, nahlásit a oznámit. K tomuto účelu bylo vydáno nařízení vlády č. 201/2010 Sb. vč. novelizace s účinností od 1.1.2015, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Smyslem portálu je pomoci všem zaměstnavatelům, zástupcům zaměstnavatelů či odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, tedy vám, vyřešit každý pracovní úraz s elegantní jednoduchostí, bez zbytečného hledání dodatečných informací tak, abyste si na každém svém kroku byli 100% jistí. Je jedno, zda jste vyřešili již stovky pracovních úrazů nebo právě řešíte svůj první, protože portál PracovniUraz.cz vás vždy příjemně překvapí.

Jak portál funguje?

Interaktivní formulář Záznam o pracovním úrazu

Základní funkce portálu spočívá v řádném vyplnění Záznamu o pracovním úrazu. Krok po kroku vás online formulář provede všemi předepsanými kolonkami, s jednoduchou nápovědou u každé z nich, a interaktivním výběrem, pokud si máte vybrat například ze statistické databáze. Po vyplnění všech políček záznamu se vám automaticky vygeneruje soubor ke stažení ve formátu PDF, který je graficky totožný s předepsaným formulářem dle nařízení vlády 201/2010 Sb. (přílohy č. 1), a který stačí pouze podepsat a zaslat. Otázkou však je, kam že se má daný záznam zaslat. I na to portál myslí a tak vám v posledním kroku nabídne konkrétní informace, kam se úraz musí nahlásit, kam je třeba záznam zaslat a také do kolika dní od zjištění pracovního úrazu musí být úraz nahlášen. Protože je dobré tyto důležité informace mít i u sebe a nejen na portálu, jsou vám rovněž zaslány emailem společně s vámi vygenerovaným záznamem v PDF.

CRDR PÚ formulář

Osobní účet „Moje evidence pracovních úrazů“

Může se stát, že jste udělali chybu při vyplňování záznamu, ale i na to je myšleno. Pokud jste ještě na portálu, máte možnost okamžité editace hned po vygenerování záznamu PDF. Pokud jste chybu zjistili později, stačí si v obdrženém emailu kliknout na tlačítko pro editaci, anebo se vrátit zpět na portál. Jelikož jste byli při tvorbě formuláře automaticky zaregistrováni, můžete se přihlásit pod svými přihlašovacími údaji, které jste také obdrželi emailem, a otevřít si ve svém účtu záložku „Moje evidence pracovních úrazů“.

CRDR PÚ formulář

Přiložte si fotografie, svědectví či jiné dokumenty

CRDR PÚ vejce„Moje evidence pracovních úrazů“ je něco jako váš osobní účet, kde můžete mít uloženo neomezené množství řešených pracovních úrazů. Protože pracovní úraz není vždy jen o záznamu o pracovním úrazu, ale i řadě dalších informací s ním spojených, máte možnost si v rámci každého pracovního úrazu uložit další dokumenty. Nejen, že ke každému záznamu o pracovním úrazu můžete vytvořit záznam o hlášení změn, opět dle nařízení vlády předepsaného formuláře, ale navíc si ke každému řešenému pracovnímu úrazu můžete přiložit fotodokumentaci, své vlastní poznámky nebo další dokumenty, jakými mohou být různá svědectví, vyjádření dotčených orgánů apod. Množství uložených dat a počet pracovních úrazů není omezený. 

CRDR PÚ formulář

Poradna pro nejčastější otázky spojené s pracovním úrazem

S pracovním úrazem je spojena řada otázek a některé se stále opakují, proto i na portálu naleznete sekci Poradna, ve které je přehled nejčastěji pokládaných otázek, včetně odpovědí. Odpovědi jsou napsány tak, aby je pochopil skutečně každý, a přesto neměnily literu zákona. Mezi otázkami najdete například definici pracovního úrazu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, odškodnění úrazu nebo popis, k čemu slouží kniha úrazů.

Kolik to všechno stojí?

Kompletní vývoj portálu včetně trvalé odborné aktualizace a správy zajišťuje firma CRDR s.r.o., která projekt zainvestovala jako jednu ze svých dobročinných akcí. Razí teorii, že přece nemusí být vše zpoplatněno. Připomeňme například obdobné internetové projekty, jakými jsou Facebook, Gmail, Instagram či iDnes apod. Jsou jednoduše zadarmo a proto i portál www.PracovniUraz.cz je a bude zcela zadarmo.

Přehled výhod portálu PracovníÚraz.cz

  • Interaktivní formulář krok po kroku s nápovědou pro odborníky i laiky;
  • Vygenerovaný PDF „Záznam o pracovním úrazu“ zaslán i na váš email;
  • Možnost dodatečné editace formuláře vč. archivace všech již vytvořených;
  • Obdržíte informace, kam pracovní úraz nahlásit a kam záznam zaslat;
  • V rámci svého účtu můžete řešit a evidovat nespočet pracovních úrazů;
  • Ke každému pracovnímu úrazu můžete vkládat dodatečné dokumenty (fotografie, svědectví, vlastní poznámky apod.);
  • Vše je bez výjimky zadarmo.

Komentáře

Poznámky

24.03.2015 - 09:36 Radoslav Vlasák
Iniciativa určitě vítaná, zvlášť když je zdarma - mnoho zainteresovaných si pořád ještě neuvědomuje, že finanční prostředky vložené do oblasti BOZP se (byť i v delším časovém intervalu) skutečně vyplatí. Nicméně - poznámka ke knize úrazů. Naše legislativa sice dost podrobně upravuje náležitosti zápisu v ní, ale už nic nestanoví samotnou knihu úrazů - tedy např. její evidenci, číslované listy, dobu archivace atd. Přitom mnohdy je zápis v ní jediným dokladem o tom, že se zaměstnanci přihodil drobný pracovní úraz - původně bez pracovní neschopnosti či při jejím nepřekročení 3 kalendářních dnů (tedy nesepisuje se Záznam o úrazu). Kdo bude - při případné "ztrátě" knihy úrazů - trpět tzv. důkazní nouzí, pokud později z původně banálního pracovního úrazu vyplynou závažnější škody na zdraví, je zřejmé - poškozený zaměstnanec. Zvlášť dnes, kdy při současné značné obměně zaměstnanců (a přetrvávající neochotě svědčit např. u soudu) nebude moci spoléhat na svědky. Že může být kniha úrazů nedohledatelná (zvlášť při vznikání a zanikání zaměstnavatelských subjektů atd.), je velmi pravděpodobné. Možné řešení? Legislativně upravit i samotnou knihu úrazů (viz výše), stejně tak jako stanovit automatickou povinnost poskytnout poškozenému zaměstnanci kopii zápisu v ní, ať už o ni požádá či nikoliv. Jak s ní potom dotyčný naloží, je už na jeho uvážení. Ale možné problémy při dokazování, že pozdější škoda na zdraví byla následkem původně drobného pracovního úrazu, by se tím do značné míry (ne-li úplně) eliminovaly. Poznámka na závěr: Pokud by existovalo opravdu smysluplné úrazové pojištění zaměstnanců, jeho obhospodařovatel by legislativní zakotvení samotné knihy úrazů (a nejenom zápisu v ní) určitě prosazoval.

Re: Poznámky

24.03.2015 - 09:51 Václav Syrový
Souhlasím naprosto s kolegou Vlasákem. Ale ono je toho daleko více co by bylo potřeba řešit, a zajímavé, že se tím nikdo nezabývá, ani tady v diskuzi. Pokud budu mít čas o víkendu, tak bych něco k tomu napsal.

Re: Poznámky

25.03.2015 - 20:18 Tomáš Neugebauer
Nemohu s vámi souhlasit. Podle mého názoru je problematika knihy úrazů řešena dostatečně. Kniha úrazů je dokumentem zaměstnavatele a je zcela oprávněné, aby on si určil, po jak dlouhou dobu ji potřebuje pro svou ochranu, tedy on si musí určit lhůtu její skartace. Kniha neslouží k ochraně zaměstnance, ale zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec se chce chránit, má právo požádat o výpis z ní. Právo požádat o výpis je zcela dostatečné, neboť proč poskytovat výpis někomu, kdo o něj nemá zájem, tedy nechce být chráněn, jenom z důvodu, že to předpis nařizuje. Jednalo by se o zcela zbytečnou administrativní zátěž zaměstnavatele a o zcela zbytečnou zátěž životního prostředí. Zaměstnanec musí mít zájem na ochraně svého zdraví. Pokud ho nemá, je to jeho volba a je zcela zbytečné mu jej vnucovat v případě, že se jedná pouze o jeho zájem, tedy nejsou tím dotčeny zájmy zaměstnavatele a státu, případně úrazové pojišťovny, pokud bude někdy zřízena. Nevidím žádný důvod, proč by úrazová pojišťovna měla prosazovat číslování stran knihy úrazů, stanovení lhůty skartace právním předpisem atd. Pro ni by to nemělo žádný význam (úrazová pojišťovna musí chránit své zájmy, nikoliv zájmy zaměstnance).

Re: Poznámky

25.03.2015 - 21:55 Radoslav Vlasák
Jistě - i tak lze na problematiku knihy úrazů nahlížet. Nicméně praxe ukazuje, že zdaleka ne všichni zaměstnavatelé dostatečně seznamují své zaměstnance nejen s jejich povinnostmi, ale i s právy v oblasti BOZP. Tedy mj. i s právem na obdržení kopie zápisu v knize úrazů. Poškozený zaměstnanec, který - z titulu dnešního "ošetření" knihy úrazů - původně banální pracovní úraz později kvůli tzv. důkazní nouzi neprokáže, může být v mezních případech (trvalé závažné poškození zdraví) i odkázán na sociální dávky, ačkoliv by měl být odškodňován z prostředků úrazového pojištění. Logicky tedy dojde k nežádoucímu zkreslení jak statistiky pracovních úrazů, tak skutečných ekonomických dopadů pracovní úrazovosti, o těch sociálních ani nemluvě. Kniha úrazů by měla, aspoň podle mého náhledu, sloužit k ochraně obou partnerů - jak zaměstnavatele, tak zaměstnance (a ten je vždycky v nevýhodnějším postavení). Stejně tak, jako např. stavební deník chrání jak zadavatele (investora, stavebníka), tak zhotovitele stavby. Provozovatel úrazového pojištění zaměstnanců by měl mít zájem mj. na tom, aby statistika atd. (viz výše) vyjadřovala skutečný stav věci, zejména ve vazbě na sazby pojistného, uplatnění systému "malus-bonus" atd. Současná praxe stran knihy úrazů však pro to podmínky zdaleka nevytváří. A s tvrzením, že úrazová pojišťovna by měla chránit pouze své zájmy, už nemohu souhlasit vůbec - tato instituce by přece měla nejenom odškodňovat pracovní úrazy a nemoci z povolání, ale zejména účinně napomáhat k tomu, aby se úroveň zajištění BOZP trvale zvyšovala, což je - resp. by měl být - přímo společenský zájem. Poukazovat na další administrativní zátěž a zvláště na zátěž životního prostředí mi připadá zrovna v těchto souvislostech dost neadekvátní s ohledem na to, kolik opravdu zbytečných papírů se dnes v různých sférách společnosti produkuje, aniž by to někomu zase až tak moc vadilo. V tomto případě se přece jedná o zdraví a sociálně-ekonomické jistoty zaměstnanců - to by měly být v 21. století hodnoty, které budou mít vždycky jednoznačnou preferenci.

Chybí doložení ochrany osobních údajů

25.03.2015 - 19:22 Tomáš Neugebauer
Možná je to ošetřeno, ale v článku to není zmíněno, jak je ošetřena ochrana osobních údajů. V rámci zpracování dokumentace o pracovním úrazu je nakládáno dokonce i s citlivými osobními údaji. Jedná se o dosti složitou problematiku. A informace, že "ke každému řešenému pracovnímu úrazu můžete přiložit fotodokumentaci, své vlastní poznámky nebo další dokumenty, jakými mohou být různá svědectví, vyjádření dotčených orgánů apod." ve mě vyvolala otázku, zda společnost CRDR řešila i tento dosti zásadní problém. Do jaké míry jsou data uložená do jejich databáze chráněná, a jak je omezen přístup k těmto datům, jak je zamezeno, aby data nemohla být využita k jiným účelům, včetně interních statistik o úrovni zajištění BOZP u klientů atd.? Na stránkách společnosti jsem nalezl stránku "Bezpečnost a ochrana osobních údajů", avšak v ní tato problematika není řešena, neboť se týká poskytnutí svých osobních údajů, nikoliv osobních údajů pracovním úrazem postiženého. Problematika citlivých osobních údajů zcela pochopitelně zde není vůbec řešena. Může se jednat o dobrý nápad, ale zatím se to tak nejeví, neboť není zřejmé, že vše je tak, jak by mělo být. Pokud vše je, jak má být, tak to mělo být v článku uvedeno. Budu velice rád, pokud bude tato skutečnost dodatečně dostatečně doložena. Osobně bych se bál tak citlivou problematiku řešit tímto způsobem bez možnosti poskytnou postiženému dostatečnou garanci o ochraně jeho osobních údajů (zaměstnavatel je odpovědný za nákládání s osobními údaji o svých zaměstnancích).

Re: Chybí doložení ochrany osobních údajů

25.03.2015 - 20:32 BOZP.cz CRDR s.r.o.
Vážený pane Neugebauere, rozumím Vašemu pohledu na věc, nicméně v prohlášení, které je trvale a již od začátku zveřejněno na portálu najdete, že všechna data a informace jsou považovány za přísně důvěrné tedy osobní. Jiný zákon než 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v ČR nemáme. Co vše je považováno za osobní si můžete najít např. na UOOU https://www.uoou.cz/pojem-osobni-udaj/d-1751 kde je mj. uvedeno, že "Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí JAKÁKOLIV INFORMACE týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů". Tedy v podstatě vše, co je uvedeno pod osobním účtem uživatele. Osobní účet uživatele je opět dostatečně chráněn základním zabezpečením (tedy vlastním ID a heslem), což je zcela dostatečné pro zabezpečení obdobného zcela běžného typu osobního účtu (např. Vaše emailová schránka, eshopy, rezervační systémy, různé aplikace apod.). Asi nemá smysl tento druh os.účtu srovnávat se zabezpečením bankovního účtu, kde jsou logicky potřeba přísnější podmínky. Pokud se Vám tedy nikdo "nenabourá" do Vaši vlastní emailové adresy, nemůže se ani dostat do Vašeho osobního účtu s evidencí pracovních úrazů na tomto portálu. Nicméně pokud i přesto máte pocit, že provedená zabezpečení nejsou zcela adekvátní a měl byste vhodný návrh na vylepšení, budu velmi rád Vaše návrhy. Nikdo jiný se obdobného projektu zdarma nepustil, a tak uvítáme jakékoli náměty na zdokonalení (viz můj email u jména příspěvku). Jen pro upřesnění, není záměrem CRDR vytvářet si vlastní zkreslené statistiky z nějakého neznámého procenta všech pracovních úrazů v ČR, na to je tu SUIP, statistický úřad a jiné instituce. Cílem projektu je zjednodušit vyplňování formuláře (všem) a napovědět, co s vyplněným formulářem dělat. "Neodborníkům" umožní snáze se vyznat v jednotlivých položkách, "odborníkům" urychlí vyplnění formuláře a umožní úrazy evidovat i na zabezpečeném a násobně zálohovaném serveru, takže při ztrátě svého počítače o svá data nepřijdou. S pozdravem a přáním příjemného dne Martin Šimek - CRDR s.r.o.

Re: Chybí doložení ochrany osobních údajů

28.03.2015 - 16:58 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Šimku, každý zde píšeme o něčem jiném. Pokud jsem dobře pochopil, tak vy zaměstnavatelům nabízíte nejen možnost snadného vyplnění formulářů záznamu o úrazu, ale též i uložení údajů v těchto formulářích uvedených a případně i uložení dalších údajů souvisejících s pracovním úrazem, a to včetně citlivých údajů (§ 4 písm. b ) zákona č. 101/2000 Sb.) na vašem serveru, např. fotografií, tzn., že i např. fotografie dokumentující zranění v obličeji. Tím zpracováváte osobní údaje, včetně citlivých, tedy jste zpracovatelem těchto údajů. Z toho vám i zaměstnavateli vyplývají určité povinnosti (např. informovat o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, po jakou dobu budou údaje uchovány, jak budou zničeny, kdo a jak se na jejich zničení bude podílet). V článku, ani na vašich webových stránkách jsem nenalezl informaci o tom, že tyto povinnosti jsou plněny, a jak jsou plněny. Též mi chybí poučení zaměstnavatelů, o čem mají postižené zaměstnance předem informovat a jak, když využijí vašich služeb k zpracování osobních údajů týkajících se pracovního úrazu. Také jsem nenašel jakým způsobem vzniká mezi vaší společností a zaměstnavatelem, který využije vašich služeb pouze pro sepsání záznamu o úrazu, jehož údaje se uloží na váš server, smluvní vztah. To je to, o čem jsem psal já. Tím v žádném případě nechci tvrdit, že váš projekt je špatný. Avšak pro mne je v současném době nedotažený, neboť mi chybí některé informace o jeho provozování, včetně garancí. Možná, že tyto informace máte někde uvedené, ale já jsem je nenašel. Pokud jsou mnou požadované informace někde uvedeny, nebo jsem špatně pochopil rozsah vámi poskytovaných služeb, tak se omlouvám a tato diskuse je bezpředmětná.

Re: Chybí doložení ochrany osobních údajů

02.04.2015 - 00:58 BOZP.cz CRDR s.r.o.
Dobrý den, pane Neugebauere, Nevím jak Vám to lépe napsat, ale naším cílem skutečně není získávání či zpracovávání dat pro naše účely, ale pouze další způsob jak zviditelnit společnost CRDR. Data, která jsou ve formuláři uvedena, jsou víceméně "obecně nezajímavá" a pokud nejste v pozici statistického úřadu, těžko najdete jejich smysluplné použití. Navíc lidé v rámci řešení pracovních úrazů nebudou využívat jen služby portálu pracovniuraz.cz, ale i zapisování do svých tištěných či elektronických formulářů atp., a tak data z portálu budou pouze kusá a částečná pro jakékoli vyhodnocování. Nevidím jediný důvod se daty od uživatelů jakkoli zabývat. Vy jste sice uvedl odkaz na pojem "citlivý údaj" v rámci zákona o ochraně osobních údajů, nicméně je důležité si přečíst spíše práva a povinnosti správce, který tyto údaje zpracovává a ukládá. To je řešeno v § 5 resp. § 9 zákona č. 101/2000 Sb. Osobně jsem přesvědčen, že všechny požadavky zákona jsou zřejmé jak z našeho prohlášení, tak např. z webové stránky "Jak systém funguje". Nicméně přehodnotili jsme uvedený text a ještě zpřesnili některé údaje v prohlášení. Troufám si tvrdit, že jsme "papežštější než papež", ale asi není jiného zbytí. Pokud jste odborně znalý ve věci právní ochrany nakládání s daty a jste i nadále přesvědčen, že jsme někde na něco zapomněli (nevylučuji, mohla nám nějaká drobnost uniknout), velmi rád se zapojím do interní diskuse prostřednictvím emailového kontaktu. Osobně nepovažuji za zcela moudré řešit právní "slovíčkaření" za účasti veřejnosti, jelikož to může u lidí vyvolat nedůvěru v projekt, a přitom se jedná z hlediska funkčnosti o nepodstatnou a věc. Je to to samé, jako když veřejně známá firma poskytne zdarma program pro fakturaci, který každý živnostník rád uvítá, a jeden z mnoha potenciálních uživatelů bude veřejně komentovat svůj názor ve smyslu "...já si myslím, že v prohlášení o ochraně osobních údajů je chyba a tak je celý projekt nedotažený". Přitom projekt je o snadném a pohodném vystavování faktur, nikoli o tom, zda v prohlášení chybí nebo nechybí tři slova nebo jedna věta. Stejně tak projekt pracovniuraz.cz je o snadném a pohodlném sepsání a zaevidování pracovního úrazu (mimo knihy úrazů atp.) a jednoduše v tom nic jiného nehledejte. Samotný projekt nás stál přes 150 000,- Kč a je nabízen veřejnosti zcela zdarma a to jen v naší dobré víře. Přitom bychom mohli chtít několik stokorun za jeho použití, protože si dovolím tvrdit, že ten projekt na to má velký potenciál. Od začátku roku ho použilo již přes 250 lidí a to zatím (díky jeho stáří) nemá téměř žádné kvalitní pozice ve vyhledávačích. Netvrdím, že je vše okamžitě dokonalé, ale snažíme se společnosti přinést něco smysluplného a lidem pomoci s řešením PU. Zvykněme si, že pryč je ta doba, kdy se platily za programy a jiné softwary denní potřeby nehorentní sumy. Dnes máte každý emailový účet zcela zdarma, operační systémy (i Windows) zcela zdarma, budou (některé již jsou) MS Office zdarma, poslouchat hudbu přes Spotify můžete zdarma atd. atd. A to jen proto, aby lidé tyto produkty používali a tím pádem znali jejich autora a měli ho v podvědomí. Tím roste hodnota autora a důvěryhodnost na veřejnosti. Snad tedy k této konverzaci veřejně vše a přeji příjemný den, Martin Šimek, CRDR s.r.o.

Re: Chybí doložení ochrany osobních údajů

08.04.2015 - 16:15 BOZP.cz CRDR s.r.o.
Nově bylo přidáno počitadlo již vyhotovených formulářů. K dnešnímu dni je to 281 vygenerovaných záznamů o úrazu ve formátu PDF.

Drobné připomínky do diskuze.

28.03.2015 - 07:09 Václav Syrový
Připomínky kolegů do diskuze jsou obsahově různorodé, v každém případě však zajímavé. Jí bych začal poněkud z jiného soudku. A to k portálu pro snadné řešení pracovních úrazů. Nechci snižovat nebo bagatelizovat snahu autorů tohoto portálu, který se jeví skutečně užitečný i když tam jsou nějaké připomínky od kolegů. Jestliže si přečtu první odstavec uvedeného portálu, v první větě je informace o počtu úrazů v ČR ročně. K tomu nelze nic namítat. Druhá část věty o jejich ošetření je rovněž bez připomínek. I v další části jsou uvedeny nějaké povinnosti. A tady mě něco chybí. V další větě připomíná portál, že je vydáno NV 201/2010 Sb., a novelizováno. To je také fakt. Ale mezi tím mě chybí ustanovení ZP § 105 " Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání", nebo alespoň odvolávka na ně. A to jsou podle mne důležitá ustanovení." Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo je povinen OBJASNIT PŘÍČINY A OKOLNOSTI VZNIKU TOHOTO ÚRAZU za účasti zaměstnance.....,.. neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. A potom teprve následuje odstavec druhý, který ukládá povinnost vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost..... Čili podle mne v první řadě zákon, který má vždy větší právní sílu než další podzákonné normy.

Proč riskovat

15.04.2015 - 13:40 Jiří Hnát
Dobrý den, sice na jednu stránku chápu snahu ulehčit zaměstnavatelům, ale dnes jsem si daný systém odzkoušel a musí přiznat, že riziko zneužití osobních údajů v souvislosti s využíváním systému nám jako zaměstnavateli odpovědnému za ochranu osobních údajů prostě nestojí (přeci jenom je poskytujete cizímu subjektu). Doposud jsme stahovali formuláře záznamu o úrazu od pana Ing. Navrátila, majitele firmy DNAPO Safety na adrese: http://www.dnapo.cz/formular-zaznam-o-urazu-vzor a u tohoto systému zůstaneme. Formuláře tam má aktuální, zadarmo přístupné všem a hlavně nemusíme nikomu poskytovat údaje naších zaměstnanců a riskovat případné žaloby. Záznamy a jejich kopie jsou pravidelně zálohovány, takže tento problém taky netřeba řešit. Tím se samozřejmě nechci nikoho dotknout a už vůbec říct, že je systém špatný, jen chci upozornit, že vše lze řešit jinak a interně. Nehledě na skutečnost, že pokud někdo z naších vedoucích neví, jak tyto dokumenty vyplnit by se měl zamyslet, zda má na dané pozici vůbec jako vedoucí co dělat. Navíc k poradenství tu přeci máme bezpečáky, tak proč jejich služeb nevyužít, když nevím co dělat a zvláště v případě pracovních úrazu, kde ty sankce mohou být opravdu vysoké.. Toť náš názor na celou věc. Mějte se.

Re: Proč riskovat

17.04.2015 - 14:07 BOZP.cz CRDR s.r.o.
Zdravím Vás pane Hnáte, můj názor na Váš názor je asi takovýto. Docela dobrý pokus o reklamu jmenované společnosti, ale každý ví, že takových formulářů je plný internet. Vložený odkaz není ani na proklik, takže z hlediska SEO pro Vás (pro ně) zcela nepoužitelný. Navíc na webu máte (mají) vzor jen jeden ze dvou předepsaných (chybí hlášení změn). Systém má mj. umožňovat efektivní archivaci všech okolností spojených s pracovním úrazem (fotografie, svědectví, poznámky apod.), tedy Vámi popisované doporučení přes "tužku a papír" je vývojový krok zpět. Jak jistě víte, vše je dnes řízeno přes informační technologie a papír bude v dohledné době pouhá rarita pro výjimečné příležitosti. Snaha deklasovat CRDR systém tím, že poskytování citlivých údajů cizímu subjektu je chyba, je poněkud nemístná. Vy nemáte osobní účet u finančních institucí? (cizí subjekt); nemáte účet na sociálních sítích? (cizí subjekt); nechodíte městem pod dohledem kamer? (cizí subjekt); nemáte emailový účet? (cizí subjekt); nemáte kartičku na MHD? (cizí subjekt) a tak bych mohl pokračovat ještě hodně slouho. Dnes poskytujete citlivé údaje každý den, jen se nad tím nepozastavujete. Logicky totiž všichni uvedení sběratelé citlivých údajů (vč. nás) musí dodržovat zákony. Na tom je založen celý právní systém. Opakuji se, ale jak jsem již uvedl dříve, žádné riziko zde nehrozí a ani proto není důvod. Doporučuji Vám nechť raději přinesete společnosti (zaměstnavatelům) něco přínosného, než-li snažit se hanit práci jiných. Pokud si chcete dělat reklamu, nevozte se laskavě po CRDR. Hezký den.

Mirek Brázda se zranil na výlete ve Slovenských horách

19.05.2015 - 09:50 Jaromír Nováček
Mirek Brázda se zranil na výlete ve Slovenských horách. Mirek jel na dovolenou na Slovensko, je vášnivý turista a ošklivě spadl a zlomil si ruku ve Veporských horách, které jsou sice krásné, ale cesty tam jsou samý kámen. Mirek si nevěděl rady co s úrazem dělat. http://www.cotezajima.cz/veporske-hory-slovensko/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail