První rok Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, veřejné výzkumné instituce

Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Je tomu něco přes rok, kdy se příspěvková organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce stal veřejnou výzkumnou institucí podle nového zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Přechod na novou formu existence ústavu s sebou přinesl varující i optimistické hlasy představující celý vějíř názorů - na jedné straně varování před další byrokratizací a administrativou s ohledem na povinný vznik dalších orgánů, jako jsou rada a dozorčí rada instituce, a na druhé straně představy o optimální samostatnosti a autonomii ústavu, který si bez zbytečných zásahů zvenčí bude řešit většinu své agendy. Jako vždy, sám život ukázal v prvním roce existence veřejné výzkumné instituce, že něco z předpokladů se potvrdilo a naopak něco byla pouze nereálná očekávání.
V prvním pololetí roku 2007 byly zvoleny rady i ředitel instituce, byly podepsány smlouvy na činnosti ústavu se zřizovatelem, a tím také věcně činnosti ústavu charakterizovány, a dále byly zavedeny i potřebné kontrolní postupy a mechanismy. Pochopitelně jako v souvislosti s každou novou věcí, i zde vyvstaly desítky velkých a stovky drobných problémů, které bylo nutno ihned nebo postupně řešit.

Nakonec jsme dospěli při každodenním řešení těchto problémů ke konci roku, kdy se ukázalo, že řada věcí, které se zdály na první pohled těžko zvládnutelné, je splněna. Praxe také prokázala, že některé principy a časové dimenze činnosti a vykazování úkolů ústavu nebyly ideální a jsou v navrhovaných nových smlouvách řešeny efektivnějším způsobem.

Pro informaci čtenářům, kteří podrobně neznají zákon č. 341/2005  Sb., bych rád uvedl, že veřejné výzkumné instituce (dnes většina ústavů České akademie věd) provádějí zpravidla tři druhy činností. Hlavní činností je pochopitelně, jak vyplývá z názvu zákona, výzkum, podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovené právem Evropských společenství. A skutečně, hlavní činnost ústavu (asi 2/3) představuje výzkum a vývoj v různých formách od výzkumného záměru po řadu grantů pro různé složky státní správy. Příkladem těchto činností je výzkumný záměr „BOZP - zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“ (MPSV), projekt „Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren“ (MPO) a další, které ukazují na celkem široký záběr a diverzitu činností ústavu. Další činnosti jsou podle zákona prováděny ve veřejném zájmu, na základě zadání příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků a podporované z veřejných prostředků. Mezi tyto činnosti patří činnost odborného pracoviště pro zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, kterou ústav zajišťuje po dohodě ministrů životního prostředí a práce a sociálních věcí s ohledem na odborný potenciál na uvedeném úseku, který se vytvořil v průběhu uplynulých 15 let. Toto pracoviště koordinuje a zajišťuje veškeré odborné posuzování bezpečnostních dokumentací v relevantních podnicích českého chemického a dalšího průmyslu. Úloha ústavu v této problematice je dnes prakticky nenahraditelná, protože týmy, které představují vědomostní potenciál s výraznou odbornou složitostí na jednotlivých úsecích, se sestavují a především udržují (tj. musí být neustále rozvíjeny, doplňovány a školeny) velmi obtížně.

Do kategorie dalších činností patří dále rozvíjení informačního, poznatkového, osvětového a dalších přístupů v oblasti BOZP, které posunují řádově kvalitu a úroveň české pracovní bezpečnosti. Jedná se např. o provoz zpravodajského oborového portálu BOZPinfo.cz a informačního serveru BZP.cz zaměřeného na malé a střední podniky, o rozvoj informační zdrojové základny BOZP s názvem BOZPsafe a návazných ICT systémů. Nedílnou součástí těchto aktivit je také provoz oborové, dosti vyhledávané knihovny BOZP. Velmi významným je také provoz informačního systému podpůrných a výzkumných projektů, který je tvořen z faktografické databáze projektů, expertů a institucí a části bibliografické a plnotextové, realizované v digitálním archivu AiP Safe. VÚBP, v. v. i., zajišťuje dále výkladový slovník BOZP, informační centrum Euroshnet, analýzy, prognózy a studie (metodické pokyny, analýzy smrtelné pracovní úrazovosti, analýzy nákladů a ztrát vyplývajících z pracovní úrazovosti).

Významnou součástí aktivit ústavu je i osvěta a propagace BOZP (např. formou účasti na výstavách a veletrzích tematicky zaměřených na oblast BOZP, aktivní spolupráce na přípravě a organizaci evropských kampaní BOZP a programů Bezpečný podnik a Správná praxe, dále formou zpracování a distribuce informačních, osvětových a propagačních tiskovin) a poskytování poradenství pro osoby zajišťující BOZP v podnicích. Ústav má možnost podle zákona vykonávat také činnosti hospodářské, prováděné za účelem dosažení zisku. Tyto činnosti jsou ovšem podřízeny zvláštnímu režimu a lze je provádět jen za stanovených podmínek. Například musí navazovat na hlavní činnost veřejné výzkumné instituce, nesmí ohrozit tuto hlavní činnost, výnosy musí dosahovat alespoň skutečně vynaložených nákladů atd. V případě VÚBP, v. v. i., se jedná o vzdělávání (kurzy, semináře, přednášky, distanční nadstavbové studium), o nabídku sortimentu z oblasti BOZP (publikace, videopořady, CD-ROM a DVD) a o posuzování a zkoušení osobních ochranných prostředků a dočasných stavebních konstrukcí.

V současné době probíhají závěrečné práce a uzavírání účetních položek za rok 2007, takže v nejbližší době budeme znát výsledky za první rok provozu veřejné výzkumné instituce. Jejich srovnáním finančním i věcným budeme moci zhodnotit přínos a také nedostatky nové formy existence VÚBP, v. v. i. Jako ředitel doufám, že tyto výsledky bezpečně obhájí postavení ústavu v systému BOZP jak na úrovni České republiky, tak na úrovni EU. To říkám s vědomím úkolů, které nás čekají v souvislosti s předsednictvím ČR v EU v prvním půlroce 2009. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail