Pronajímatel objektu neprovádí pravidelné revize

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Naše společnost sídlí v pronajatých objektech, kde pronajímatel pravidelně nereviduje nosné ocelové konstrukce střech a jeřábových drah, neudržuje je v dobrém technickém stavu a občas dochází k pádu kovových součástí z ocelových konstrukcí na naše pracoviště. Které konkrétní předpisy (normy) upravují tuto problematiku, vč. periody kontrol a kvalifikace kontrolujícího? Jakým způsobem nejlépe donutit pronajímatele k plnění jeho povinností (kontroly, údržba apod.)?

Základním východiskem by pro Vás mělo být ustanovení § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého: "Vlastník stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, tak aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost a neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, může mu stavební úřad nařídit, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednal nápravu." Pokud se s vlastníkem objektu nedohodnete tak říkajíc po dobrém, pak byste se museli obrátit na stavební úřad, aby zjednal nápravu a dovolat se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Jinak všechny normy a předpisy, které se vztahují k zajištění bezpečnosti dotyčné stavby Vám zase měl předat nebo alespoň Vás s nimi seznámit majitel objektu, neboť on musí mít veškerou dokumentaci o objektu. Otázka "kdy se budou provádět revize ocelových konstrukcí" je natolik zásadní věc, že podle mého názoru měla být smluvně zajištěna již ve smlouvě o pronájmu. Z Vašeho dotazu nevyplývá, v jakém oboru podnikáte, tak pro úplnost připomínám, že zaměstnavatelé spadající do působnosti "horního zákona" mají přímo uloženo ustanovením § 6 vyhlášky č. 22/1989 Sb.,o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, že organizace je povinna zajistit nejméně jednou ročně prohlídky ocelových a dřevěných konstrukcí a staveb, pokud jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních látek. Tato oblast je upravena převážně státními normami, které nejsou veřejně přístupné proto upozorňuji jen na některé, které by se Vám podle mého názoru bez znalosti podmínek vašeho pracoviště, mohli hodit:

  • ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd.
  • ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí.
  • ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí.
  • ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných technických staveb
  • ČSN PEN V 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí
  • ČSN 73 1500 Ocelové konstrukce.

Doporučuji, aby Vaše odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik se znalostí podmínek Vašeho pracoviště Vám vybrala a shromáždila potřebné státní normy.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail