Pronájem mobilního jeřábu a kvalifikace jeřábníka

Zdroj: 

Článek uvádí podmínky, které musí splňovat společnost pro pronájem mobilního jeřábu. A zmiňuje i kvalifikaci jeřábníka.

Obecně platí pro majitele mobilního jeřábu (MJ), aby mohl např. poskytovat služby mimo vlastní působnost, tj. službu pro externího uživatele, že uvedené zdvihací zařízení (ZZ) vyhovuje z hlediska technického stavu, jak zákonným požadavkům, tak příslušným normovým hodnotám, které jsou vyjádřením technického minima z hlediska bezpečnosti a bezpečného provozování. Za tímto účelem je tedy doporučeno požadovat na poskytovateli, např. formou prohlášení ve smlouvě o poskytnutí služby, že ZZ, které bude pro práce použito, odpovídá všem požadavkům a technickým parametrům z hlediska předpisů, které provoz a používání tohoto zařízení upravují. Zejména, že technické zařízení, dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., je řádně udržováno, kontrolováno a revidováno, a to prostřednictvím revizí a inspekcí ZZ. Uvedení tohoto prohlášení je pro zákazníka dostatečné k tomu, aby odpovědnost za technický stav nemusel dále řešit.

Zjistí-li zákazník po příjezdu MJ zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost prováděných manipulací, pak má plné právo tyto práce přerušit. Bude-li se jednat o dlouhodobější používání smluvního MJ, může zákazník požadovat předložení kopii dokladů, v nichž je celkové shrnutí stavu provozovaného ZZ, vyjádřené konstatováním, zda kontrolované ZZ je nebo není schopno bezpečného provozu.

Nedílnou součástí mobilního jeřábu při provádění prací jsou také vázací a manipulační prostředky (dále také jen VP). Jsou-li tyto ve vlastnictví zákazníka, pak provozovatel poskytující MJ může obdobně požadovat doložení stavu VP po jeho vlastníkovi. Obecně jsou povinnosti při smluvním používání jeřábu, včetně MJ, upraveny čI. 3.9 pověřená osoba, dále v čl. 4.1 Systém bezpečné práce, čl. 4.2 Řízení provozu jeřábu a v čl. 4.3 Smluvní požadavky, v ČSN ISO 12 480-1 „Jeřáby-Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně", což je minimální standard v dané problematice. Z hlediska povinností provozovatele-zaměstnavatele, jsou pak některé další povinnosti upraveny zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky BOZP.

Kvalifikace samotného jeřábníka a její doložení při výkonu práce u uživatele je pak věc trochu složitější v tom, že požadavek na kvalifikaci a její pravidelné obnovování je věcí zaměstnavatele, případně provozovatele, kterým může být i OSVČ, a způsob prokazování zákazníkovi je opět věcí dohody. Ten kdo MJ k výkonu práce odesílá, je zároveň tím, kdo má povinnost zabezpečit, aby jeho obsluhu prováděla pouze osoba znalá a k této práci náležitě vyškolena. Dále platí, že za kvalifikaci ručí zaměstnavatel - provozovatel MJ. Obdobně je třeba nahlížet na kvalifikaci vazače. Je-li vyslán spolu s jeřábníkem a je zaměstnancem uživatele, pak je to uživatel, kdo ručí za jeho kvalifikaci.

Školení obsluhy MJ, ale i vazače, je třeba vycházet z ustanovení § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), kde je zaměstnavateli uložena povinnost určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Zaměstnavatel také stanovuje, např. periodu školení jeřábníka, a tam by také měl vědět, zda jeřábník (případně vazač) splňuje tyto kvalifikační požadavky. Periody školení mohou být stanoveny rozdílně, v případě MJ je doporučována 1 x ročně.

Shrneme-li výše uvedené, pak zásadní podmínkou je prokazatelné seznámení s používaným zařízením a zácvik při jeho používání - ovládání.
Pro přehlednost při realizaci zakázek představujících výkon práce smluvního MJ lze doporučit, aby doklad o absolvování školení, tzn. o odborné způsobilosti, byl uveden v přílohové části objednávky (v zakázkovém listě), který může být tvořen přílohou povinného interního předpisu provozovatele, tzv. systému bezpečné práce, v níž jsou po upřesnění zakázky specifikovány informace o pracovišti a informace o manipulovaných břemenech, např. hmotnost břemene, dále podmínky pro manipulaci, kde se pracoviště nachází, zda je práce prováděna v ochranném pásmu el. vedení a také potvrzení, zda je toto vedení vypnuté, informace o podloží, dále zodpovědné a kontaktní osoby a informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Doporučuje se po příjezdu na pracoviště zapsat a potvrdit zodpovědnou osobou zahájení prací a ukončení prací rovněž do deníku ZZ, kterým je každý MJ povinně vybaven, případně i do stavebního deníku stavby, kde budou práce poskytovány.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail