Projekty realizované orgány inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 1. pololetí 2012

Zdroj: 
Informace o projektech, které zjednoduší, zefektivní a zlevní procesy spojené s agendou orgánů inspekce práce a běžném provozu spojeném s kontrolní činností na základě programu kontrolních akcí.

Vybudování inovovaného informačního systému, který zjednoduší, zefektivní a zlevní procesy spojené s agendou orgánů inspekce práce, představuje hlavní cíl projektu „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce“. Tvorba centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REUIP) je jedním z několika projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů, které realizuje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v horizontu let 2011–2013.

Výše uvedený REUIP tak např. v budoucnu usnadní práci inspektorů v terénu, protože významnou většinu administrativních činností spojených s kontrolou budou moci vykonat na místě za pomoci mobilního přístupu. V důsledku elektronizace se také omezí oběh papírových dokumentů.

První kolo sebehodnocení, které má vést k identifikaci stavu instituce jako celku, aktuálně provádí rada kvality (tzv. CAF-tým) v rámci projektu „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce“. Předmětem sebehodnotícího procesu jsou nejen způsoby řízení SÚIP, ale mj. také procesy týkající se občanů/klientů, fungování úředníků/zaměstnanců či aplikace legislativy do procesů instituce.

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření, které povedou ke zkvalitnění a standardizaci činností v oblasti řízení instituce a vzdělávání zaměstnanců. Za tím účelem se zpracovává analýza vzdělávacích potřeb SÚIP, na jejímž základě budou inspektoři inspekce práce proškoleni např. v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. schopností, které by jim měly usnadnit komunikaci nejen s kontrolovanými subjekty.

Vzdělávacími potřebami a rozvojem lidských zdrojů SÚIP se zabývá rovněž projekt „Efektivita personálního řízení SÚIP“. Projekt klade důraz na popis kompetencí odborných pracovníků a zkvalitnění jejich výkonu v rámci jednotlivých procesů. Usiluje o zavedení moderních metod personální práce a nastavení plánů dalšího vzdělávání zaměstnanců a rozvoje lidských zdrojů.

V maximální možné míře omezit nelegální zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků je cílem projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“.

Od počátku roku do května 2012 tak bylo zjištěno nejméně 1 285 nelegálně zaměstnaných osob, z toho 884 nelegálně zaměstnaných občanů ČR, 108 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí EU a 293 nelegálně zaměstnaných cizinců ze třetích zemí. Pozitivní dopady realizace projektu spočívají nejen ve snížení daňových úniků, ale také v tom, že řada nelegálně zaměstnaných osob se v důsledku kontroly inspekce práce stane legálně zaměstnanými.

Vedle realizace projektů však orgány inspekce práce zajišťují také běžný provoz spojený s kontrolní činností na základě programu kontrolních akcí stanovených pro daný rok.

Jeden z hlavních úkolů SÚIP, který se pro svou závažnost na programu objevuje každoročně, představuje kontrola na základě podnětů, kterými občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. V 1. pololetí 2012 SÚIP evidoval celkem 5 819 podnětů, z toho 3 711 jich směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů, 1 718 do oblasti kontrol na základě zákona o zaměstnanosti a 390 do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Důležitým nástrojem prevence v oblastech působnosti orgánů inspekce práce se stalo i základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce, které je na jednotlivých pracovištích inspekce práce bezplatně poskytováno fyzickým i právnickým osobám. V 1. pololetí 2012 se s žádostí o radu na zaměstnance SÚIP obrátilo celkem 40 828 zájemců.

Informace o kontaktech a době poskytování poradenství na konkrétních pracovištích obsahují webové stránky úřadu a oblastních inspektorátů práce (www.suip.cz, kde jsou i sekce s webovými prezentacemi jednotlivých inspektorátů).

Evidence SÚIP za 1. pololetí 2012 vykazuje celkem 25 069 kontrol provedených inspektory orgánů inspekce práce. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce má nejen preventivní, ale také represivní charakter. V návaznosti na provedené kontroly se zaevidovalo celkem 1 763 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 100.940.049,- Kč. Z toho celkem 813 pokut ve výši 28.138.861,- Kč náleží na úsek pracovních vztahů a podmínek, 591 pokut ve výši 24.376.139,- Kč na úsek bezpečnosti práce a 422 pokut ve výši 48.425.049,- Kč spadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti. (Pozn.: Součet pokut na jednotlivých úsecích nemusí dávat celkový počet pokut, neboť pokuta udělená jednomu zaměstnavateli může postihovat jak porušení předpisů na úseku BOZP, tak na úseku pracovního práva či zákona o zaměstnanosti.)

Statistika pracovní úrazovosti obsahuje celkem 19 904 pracovních úrazů evidovaných orgány inspekce práce v 1. pololetí 2012. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 51 pracovních úrazů s následkem smrti a 650 závažných pracovních úrazů, jejichž léčba si vyžádala hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 473 pracovních úrazů, které nahlásili zaměstnavatelé v průběhu 1. pololetí 2012, se přihodilo cizím státním příslušníkům. Pět z nich svým zraněním podlehlo a 24 bylo hospitalizováno déle než 5 dnů.

Oblastní inspektoráty práce se také vyjadřují k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Během 1. pololetí 2012 tak posoudily 1 101 vybraných projektových dokumentací staveb. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu staveb, předkladatele projektových dokumentací staveb upozorňují na nedostatky v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 10. 7. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail