Projekt VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva

Projekt se zabývá zlepšením úrovně ochrany obyvatelstva v České republice, což zahrnuje optimalizaci zón havarijního plánování na základě využití časových parametrů charakteristických pro projevy nebezpečných chemických látek při závažných provozních haváriích a jiných významných fyzikálních parametrů.

Anotace: Projekt se zabývá zlepšením úrovně ochrany obyvatelstva v České republice. Zahrnuje optimalizaci zón havarijního plánování na základě využití časových parametrů charakteristických pro projevy nebezpečných chemických látek při závažných provozních haváriích a jiných významných fyzikálních parametrů. Součástí projektu je vytvoření podkladů pro úpravu legislativního předpisu a nastavení požadavků na zpracování vybraných částí havarijních plánů.
Klíčová slova
: havarijní plánování; prevence nehod; nebezpečné látky; průmyslová bezpečnost; modelování; projekty
Řešeno: 01/2011 - 12/2013
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Spolupříjemci: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, TLP, spol. s r.o
Manager projektu: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra

VÝSTUPY

  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků

  • D - Stať ve sborníku

  • R - Software

  • N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem

 

Elektronický článek

SKŘÍNSKÝ, Jan; SKŘÍNSKÁ, Maria; MAREK, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire.
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/pool-fire.html. ISSN 1803-3687.

Anotace: This article focuses on the issue of description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire.
Klíčová slova: Physical-Chemical Parameters of pool-fire

SKŘÍNSKÝ, Jan; SKŘÍNSKÁ, Maria; MAREK, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Validation possibilities of the BLEVE termal effects.
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2013/bleve.html. ISSN 1803-3687.

Anotace: This article focuses on the issue of description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire.
Klíčová slova: Physical-Chemical Parameters of pool-fire

SKŘÍNSKÝ, Jan; SKŘÍNSKÁ, Maria; MAREK, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. The experiences with the Software for jet fire thermal radiation modelling. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/jet-fire.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: This article concerns the issue of use of the software JET Fire thermal radiation modelling
Klíčová slova: Jet-Fire model, heat radiation, alkanes; alcohols

SLUKA, Vilém; SKŘÍNSKÝ, Jan; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Analysis of existing approaches to risk analyses and calculations method for emenrgency planning zone used in Italy / Analýza existujících přístupů k analýze rizika a výpočetní metodě pro zóny havarijního plánování používaných v Itálii. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/havarie-pristupy-italie.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: V první části příspěvku je prezentována analýza existujících přístupů k analýze rizik ve vybraných státech Evropské Unie v oblasti prevence závažných havárií s přítomností nebezpečných chemických látek. Ve druhé části příspěvku je analyzována deterministická indexová metoda vypracovaná a používaná ke stanovení zón havarijního plánování v Itálii jako nástroj pro splnění požadavků Seveso II Direktivy. Výsledky analýzy byly použity jak ke zhodnocení zóny havarijního plánování, tak k hodnocení návrhu kritérií k výpočtu velikostí zón havarijního plánování. Byly identifikovány dílčí kroky metody ke stanovení zóny havarijního plánování a demonstrována aplikace této metody pro únik vybrané toxické a výbušné látky. Takto získané výsledky nám do budoucna umožnily začít systematicky porovnávat vybrané státy používající indexové metody pro stanovení velikosti zóny havarijního plánování.
Klíčová slova: direktiva Seveso, prevence závažných havárií, zóna havarijního plánování

SLUKA, Vilém...[et al.]. Public information planning in the context of major accidents prevention / Informování veřejnosti v kontextu prevence závažných havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/informovani-prevence-havarii.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Účelem tohoto příspěvku je poskytnout informace k odpovědi na otázku: “Jak je v současnosti prováděno informování veřejnosti v oblasti prevence závažných havárií” s ohledem na zákonné požadavky a z nich vyplývající opatření k prevenci nebo omezení následků závažných chemických havárií. Předpisy k prevenci závažných havárií s přítomností nebezpečných chemických látek v Evropě i v České republice zahrnují informování obyvatelstva za účelem informování před možnými průmyslovými riziky a možnostmi omezení následků závažných havárií, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, životní prostředí nebo majetek, popisem požadovaného chování v případě havárie. V této studii je provedena analýza informování veřejnosti v České republice v kontextu legislativy EU a proveden popis českého přístupu s několika příklady. Našim cílem je provést popis nejdůležitějších právních předpisů týkajících se procesu informování veřejnosti a míry implementace předpisů EU do českých podmínek a na základě tohoto porovnání ukázat aktuální trend.
Klíčová slova: informování veřejnosti, prevence závažných havárií, implementace Sevesa II

SKŘÍNSKÝ, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Calculation method for emergency planning zone used in Spain. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2013/vypocetni-metoda.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: The goals of this contribution are (i) to summarize the adopted threshold damage criteria used for major accident consequence modeling of fire accidents in Spain and (ii) to numerically compare obtained results with the index-based method used in the Czech Republic. The main objective is to compare complexity of the evaluation of selected European methodologies as far as their application in the case of the same effect and damage model of dangerous flammable substance release, and point out the need to assess the risks from the perspective of emergency planning.
Klíčová slova: Fire Accidents Effects and Consequences; Emergency Planning Zone

SKŘÍNSKÁ, Mária; SKŘÍNSKÝ, Jan; SLUKA, Vilém; SENČÍK, Josef; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav; TETU, Guillaume. Mathematical Models for the Prediction of Heat Flux from Fire Balls. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 2014, č. 9, s. 243-250. Dostupný z WWW: http://www.wseas.org/multimedia/journals/heat/2014/a125712-135.pdf. ISSN 1790-5044.
Anotace: The aim of this article is to summarize two mathematical models for the prediction of heat flux from Fire Ball in the context of the flammable substances safety aspects. The contribution deals with possible scenarios of accidents associated with transport and storage facilities. The study presents the results of determination of hazardous zone in the event of two various chemicals of release. For calculations, the BLEVE static model, BLEVE dynamic models included in the program EFFECTS 9.0.8. were used and results obtained were compared with the modified Netherlands Organization for Applied Scientific Research model developed by authors and programmed in NetBeans 7.4 for this study. This model can make a contribution towards solving the problems facing the flammable alternative fuels. Scenarios modeled within this study represent a possible approach to the preliminary assessment of risk that should be verified by more detailed CFD modeling. These scenarios can also be used for a quick estimation of areas endangered by an incident or accident. The results of modeling of the hazardous zones contribute to a reduction in risk of major accidents associated with these potential alternative energy sources and with the environmental safety.
Klíčová slova: Safety, Liquid Flammable Gas, Heat Flux, Fire Ball, Effect modelling, Accident

Příspěvek ve sborníku

SKŘÍNSKÝ, Jan; SKŘÍNSKÁ, Maria; MAREK, Jan; SLUKA, Vilém; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav; SENČÍK, Josef; BAUDIŠOVÁ, Barbora. Consequences of aerosols flammability : fire-ball effects calculations. In Proceedings of 2nd International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation ICESEEI '13. Antalya, 2013. ISBN 978-960-474-338-4.
Anotace: To understand the accident and at the same time to create a proper emergency scenarios, it is necessary to know the physical nature of emergency events. The aim of this contribution is to describe the possibility of verifying the characteristics of the phenomenon of Fire Ball, as accidental phenomenon, which is often present in major accidents in the industry. At the beginning of the contribution are described the conditions that are necessary or sufficient for its creation. There is also described a simple model for calculating the basic parameters related to this phenomenon - size, diameter, duration, effects distance, etc. In the second part of the contribution three major fire ball accidents using the ARIA database are described. In the third part of the article description is made of the currently used mathematical models of the phenomenon and a comparison is made of the mathematical model developed and used for this work with the results of experimental simulations, theoretical models and the data from the accident with the occurrence of this phenomenon.
Klíčová slova: Fire Ball, BLEVE, major accident, LPG, propylene, solid flame model, point source model

Uplatněná certifikovaná metodika

MALÝ, S...[et al.].  Metodika pro realizaci novely vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plán - Metodika postupu pro vymezení zóny havarijního plánování Metodika pro realizaci novely vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plán - Metodika postupu pro vymezení zóny havarijního plánování.
Anotace: Metodika poskytuje postup stanovení zóny havarijního plánování respektující Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP) zahrnující všechny zásadní typy havárií s přímým dopadem na zdraví a životy obyvatel a stanovující zóny plynule dle množství nebezpečné látky s tím, že pro typovou havárii lze na hranici zóny očekávat první smrtelné účinky u nechráněné populace. Metodika poskytuje základ pro novelizaci vyhlášky 103/2006 Sb. po implementaci Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EC.
Klíčová slova: emergency planning zones

Software

Informační systém pro podporu stanovení zóny havarijního plánování - OPTIZON
Anotace:
Webová aplikace, použité technologie: programovací jazyk Python, aplikační framework Django, databáze PostgreSQL, Geoserver, framework OpenLayers, Javascript, html, css. Webová aplikace vyvinuta v architektonickém stylu REST (Representational State Transfer).
URL: http://optizon.tlp.eu/

Další výstupy

MALÝ, Stanislav;  SLUKA, Vilém...[et al.]. Vybrané přístupy k definování smyslu zóny havarijního plánování. Portál BOZPinfo [online]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/havarijni_planovani120301.castjedna.html
Anotace: Analýzou problematiky zón havarijního plánování bylo nalezeno několik vážných problémů, které je třeba odborně diskutovat a jsou cílem projektu OPTIZON. Jejich společným těžištěm je nejasný smysl zóny havarijního plánování. Tento příspěvek uvádí několik možných přístupů k nalezení smyslu, jež otevírá cestu k řešení problémů i odbornou diskuzi všem dotčeným stranám.
Klíčová slova: Major Accident Prevention, Emergency Planning Zone, Population Protection, OPTIZON Project

SLUKA, Vilém; SKŘÍNSKÝ, Jan; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Informace, které mají být sděleny veřejnosti v souvislosti s prevencí závažných havárií. In Zborník príspevkov z VI. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-89282-82-9.
Anotace: Právní úprava kontroly nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek v Evropě a v České republice zahrnuje poskytnutí informací s cílem zvýšit povědomí občanů o průmyslových rizicích a o možnosti omezení následků závažné havárie s dopady na zdraví a životy občanů, životní prostředí a majetek. Informace by měly poskytnout model požadovaného chování a seznámit občany s příslušnými bezpečnostními opatření. Studie se zabývá analýzou českého informačního přístupu k veřejnosti v souladu s legislativním rámcem EU, a poskytuje příklady tohoto přístupu spolu s porovnáním nejdůležitějších legislativní nařízení týkajících se poskytování informací veřejnosti. Tím je ukázán aktuální trend v této oblasti.
Klíčová slova: legislativa, nebezpečné látky, průmyslová rizika, informace, EU

SLUKA, Vilém; SKŘÍNSKÝ, Jan; PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav. Analýza existujících přístupů k analýze rizika a výpočetní metodě pro zóny havarijního plánování používaných v Itálii. In Zborník príspevkov z VI. medzinárodnej vedeckej konferencie "BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA". Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-89282-82-9.
Anotace: V první části je uvedena analýza stávajících přístupů analýz rizika v Evropské unii, v oblasti kontroly nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Ve druhé části je analýza indexu založeného na deterministické metodě vyvinuté a používané pro hodnocení zóny havarijního plánování v Itálii s ohledem na směrnici Seveso II. Výsledky analýzy byly použity jak k vyhodnocení účelu zóny havarijního plánování, tak pro vyhodnocení kritérií navržených pro výpočet vzdáleností zón havarijního plánování. Byly identifikovány jednotlivé kroky předložené metodiky havarijního plánování, a popsány dvě různé aplikace pro únik toxického plynu a výbuchu. Získané výsledky umožňují systematické porovnávání vybraných států s možnými řešeními stanovení zóny havarijního plánování v budoucnosti.
Klíčová slova: analýzy rizik, nebezpečné látky, Itálie, havarijní plánování

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail