Projekt HC 215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců

Hlavním cílem projektu je provést detailní analýzu pracovní úrazovosti v oboru lesnictví a těžby dřeva s akcentem na nehody/úrazy, které se stávají při řešení kalamitních stavů.

Anotace: Hlavním cílem projektu je provést detailní analýzu pracovní úrazovosti v oboru lesnictví a těžby dřeva s akcentem na nehody/úrazy, které se stávají při řešení kalamitních stavů. Předmětem řešení bude navržení způsobů pro účinnou prevenci rizik, zejména pak způsobů organizace práce v krizových podmínkách ve snaze eliminovat převažující problémy v oblasti BOZP. Konečné výstupy a aktuální poznatky budou promítnuty do návrhů konkrétních opatření dle požadavků zadavatele. Součástí výstupů bude analýza stávajícího stavu pracovní úrazovosti při těžbě dřeva, tištěná příručka shrnující stávající poznatky v oblasti bezpečnosti práce při těžbě dřeva a řešení kalamitních stavů a metodika obsahující návrhy a doporučení pro snížení rizik vzniku pracovního úrazu a pro zvýšení úrovně BOZP při těžbě dřeva a práci v lese.
Klíčová slova: lesnictví, těžba dřeva, pracovní úrazy, pracovní rizika, prevence rizik, bezpečnostní opatření, výzkum a vývoj, projekty
Řešeno: 02/2011 - 12/2011
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Marek
Zadavatel: MPSV

VÝSTUPY

  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • B - Odborná kniha

 

Závěrečná zpráva

Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců. Závěrečná zpráva. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011. 134 s.

Přílohy
Analýza pracovní úrazovosti v lesnictví
Analýza extrémních meteorologických jevů a nastupujících klimatických změn ovlivňujících vznik kalamitních stavů v lesích
Osobní ochranné pracovní prostředky vhodné pro práci v lese
Terénní šetření k aspektům kultury bezpečnosti na pracovištích se zaměřením na těžbu dřeva
Metodika pro snížení rizik vzniku pracovního úrazu při těžbě dřeva a práci v lese
Věcné odborné připomínky k nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Časopisecký článek

MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr. Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/tezba-dreva.html.
Anotace: Článek představuje výzkumný projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., „Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců“. Hlavním cílem projektu, jehož řešení bude probíhat od února do prosince 2011, je provést detailní analýzu pracovní úrazovosti v oboru lesnictví a těžby dřeva s akcentem na nehody/úrazy, které se stávají při řešení kalamitních stavů. Předmětem řešení bude navržení způsobů pro účinnou prevenci rizik, zejména pak způsobů organizace práce v krizových podmínkách ve snaze eliminovat převažující problémy v oblasti BOZP.
Klíčová slova: lesnictví, těžba dřeva, pracovní úrazy, pracovní rizika, prevence rizik, bezpečnostní opatření, výzkum a vývoj, projekty, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Monografie

MAREK, Jakub; ŠKRÉTA, Karel; SKŘEHOT, Petr. Bezpečnost práce při těžbě dřeva. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 130 s. ISBN 978-80-86973-92-0.
Anotace: Činnosti spojené s těžbou dříví jsou považovány za jedny z nejrizikovějších. Každoročně při nich dochází ke vzniku značného počtu pracovních úrazů. Situace je o to horší, jedná-li se o kalamitní těžbu, při které vznikají jiné, často až extrémní rizikové situace. Na tyto situace je nutno dřevorubce soustavně připravovat, což však není pro nedostatek srozumitelných odborných publikací v praxi snadné. Jelikož tato kniha shrnuje výsledky nejnovějšího výzkumu v oblasti managementu rizik při těžbě dříví, jistě bude odbornou veřejností pozitivně přijata. V knize jsou podrobně popsány optimální způsoby organizace práce v krizových podmínkách i návody pro eliminaci převažujících problémů při těžbě dříví pomocí přenosné řetězové pily. Publikace se podrobně věnuje také řadě aspektů, které je nutné v praxi zohledňovat při vlastním najímání pracovníků či firem pro práci v lese. Jako klíčové jsou zde popsány požadavky na schopnosti, dovednosti, zkušenosti, školení a zdravotní způsobilost dřevorubců, jejichž podcenění bývá často příčinou řady úrazů. Kniha by měla svým účelem sloužit jak samotným dřevorubcům či osobám odborně způsobilým v prevenci rizik tak i odborným lektorům zajišťujícím výcvik pro práci s ruční motorovou pilou. Své uplatnění nalezne jistě také u specializovaných profesí či pedagogů připravujících k výkonu povolání budoucí pracovníky lesních závodů nebo lesní inženýry.
Klíčová slova: bezpečnost práce, management rizika, organizace práce, prevence rizik, těžba dřeva, úrazy pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail