Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT

Projekt, jehož partnerem je VÚBP, v.v.i., vychází z obecné potřeby zvyšování kvality vzdělávání v oblasti průmyslové bezpečnosti na vysokých školách prostřednictvím praxí a stáží studentů, akademických pracovníků a pracovníků vědy a výzkumu, reaguje na potřebné a nezbytné propojování vysokých škol s průmyslovými podniky a transfer znalostí do praxe a zpět. Projekt je nástrojem pro dosažení vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má díky své průmyslové historii a infrastruktuře nejvhodnější předpoklady v České republice.

Doba realizace: 2.4.2012 – 1.4.2014

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně druhé. Přínosem zlepšení partnerství mezi příslušnými subjekty v oblasti bezpečnosti průmyslu bude intenzivnější komunikace, identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů. Důraz bude kladen na vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí prostřednictvím Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a národních platforem v jednotlivých státech EU.

Cílová skupina

 • akademičtí pracovníci VŠ – VŠB-TU Ostrava (FBI), Univerzita Pardubice
 • studenti uvedených VŠ
 • další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem

Partneři projektu

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 3. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 4. Univerzita Pardubice
 5. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 6. Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
 7. ENVIFORM a. s.
 8. HP-Pelzer s. r. o.
 9. Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
 10. NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
 11. VVUÚ, a. s.

Klíčové aktivity:

 1. Vytvoření základů pro budování spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 2. Budování dlouhodobé spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 3. Příprava a realizace odborných praxí/stáží studentů
 4. Příprava a realizace odborných praxí/stáží akademických a vědeckých pracovníků
 5. Příprava a realizace konferencí, seminářů, workshopů v rámci partnerství
 6. Vytvoření interaktivní informační podpory partnerství pro bezpečnost v průmyslu
 7. Rozvoj osobnostních dovedností CS za účelem podpory efektivní spolupráce a přenosu informací
 8. Příprava a rozvoj lidských zdrojů pro fungování CZ-TPIS a BTKlastr
 9. Podpora stávajícího centra technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Rozpočet projektu: 30 229 512 Kč

 

V rámci projektu dojde k:

 • vytvoření a budování spolupráce a partnerství mezi subjekty z ČR, EU a s Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu,
 • následnému prohlubování spolupráce prostřednictvím praxí a stáží studentů, akademických pracovníků a pracovníků vědy a výzkumu (VaV) v zapojených institucích v ČR i v zahraničí,
 • upevnění partnerství těchto institucí prostřednictvím konferencí, workshopů, seminářů a kulatých stolů za účasti špičkových odborníků z řad zapojených subjektů a ke zlepšení podmínek pro transfer znalostí ze zahraničí a poznávání příkladů dobré praxe.

V projektu budou vytvořeny:

 • databáze spolupracujících institucí a firem,
 • databáze poskytovatelů stáží a praxí,
 • databáze expertů,
 • seznam témat závěrečných prací.

Výstupy budou shrnuty do sborníků a vznikne multimediální DVD, které bude prezentovat vzniklá partnerství, společné projekty a poskytne informace k tématickým oblastem průmyslové bezpečnosti. Tato vzdělávací podpora bude obsahovat instruktážní firmy, praktické ukázky a příklady dopadů nedostatečně vyhodnocených či podceněných rizik v průmyslu na lidské životy, životní prostředí a majetek.

 • Metodické dokumenty (2): Metodika SA1 pro tvorbu systému zakládající dlouhodobé partnerství a tvorbu systému odborných praxí/stáží v oblasti bezpečnosti průmyslu, Metodika SA2 – Tvorba plánů spolupráce
 • Konference (4), Semináře (18), Workshopy (18), Kulaté stoly (32)
 • Databáze kontaktů a témat závěrečných prací
 • Odborné profily studentů – elektronická databáze obsahující kompetenční profily: odborné, jazykové, měkké kompetence vč. diagnostických testů pro studenty magisterského a doktorandského studia
 • Zprávy z praxí/stáží za účelem propagace spolupráce,
 • Osvědčení o absolvování praxí/stáží od CZ-TPIS a příslušné univerzity pro účastníky praxí/stáží
 • Kurzy Manažerských kompetencí, Specifických dovedností a Odborné angličtiny pro akademické pracovníky a pracovníky VaV
 • Kurz Soft skills pro studenty
 • Příručka kariérního rozvoje a Individuální plány kariérního rozvoje
 • Interaktivní informační portál s veřejnou a interní části
 • Multimediální DVD pro cílovou skupinu a partnerské organizace
 • Inovační studie CZ-TPIS a BTKlastru, které stanoví inovační potenciál platformy a klastru s ohledem na nově vzniklá partnerství
 • Krátké stáže zaměstnanců CZ-TPIS a BTKlastru v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) a v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu (ETPIS) vč. účasti na zasedáních ETPIS
 • Kurzy podporující principy spolupráce v oblasti aplikačního výzkumu, inovací, manažerských dovedností, projektového managementu, fundraisingu a angličtiny pro zaměstnance CZ-TPIS a BTKlastru
 • Kompletní katalog vědeckých a technických služeb CZ-TPIS pro bezpečnosti v průmyslu

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail