Projekt 1J 039/05 DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života

Cílem projektu je navrhnout vhodné nástroje a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.

Anotace: Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a "ceny zdraví" v ČR (empirická šetření). Projekt navrhuje vhodné nástroje a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
Klíčová slova: kvalita života, kvalita práce, pracovní podmínky, bozp, prevence rizik
Řešeno: 02/2005 - 10/2008
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: Ing. Miloš Paleček CSc.
Spolupříjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Spolupříjemce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

  • C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
  • D - Stať ve sborníku
  •  J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • B - Odborná kniha
  • W - Uspořádání (zorganizování) workshopu

 

Časopisecký článek

HANÁKOVÁ, Eva. Práce a zdraví : závodní preventivní péče. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný na www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/prace_zdravi_hanakova.html.
Anotace: Zdravotní stav zaměstnanců je výsledkem nezávislého působení vlivů pracovních a mimopracovních. Tato skutečnost vyžaduje multidisciplinární přístup a integrační hodnocení profesionální expozice i faktorů životního stylu a dalších vlivů. Současná zdravotní péče, vedoucí ke zhodnocování zdravotního stavu zaměstnanců, zejména u malých a středních podniků, ale i v nevýrobní sféře jako jsou služby, administrativa a podobně, se prosazuje poměrně pomalu. Klíčovou roli hraje úroveň znalostí problematiky v celé své šíři u jednotlivých partnerů pracovně právního vztahu, ale podobně také u poskytovatelů závodní preventivní péče.
Klíčová slova: preventive medical care; health capability for work; occupational health protection

SVOBODOVÁ, Lenka. Svět práce a kvalita života. Personál. 2006, roč. 12., č. 11, s. 6-7.
Anotace: Shrnutí výsledků Mezinárodního semináře, který se konal 25. září 2006 ve VÚBP v Praze a probíhal jako součást řešení projektu "Vliv změn světa práce na kvalitu života" a to v rámci Národního programu výzkumu - tématického programu "Moderní společnost a její proměny".
Klíčová slova: quality of working life; working conditions; occupational safety and health; labour

Článek ve sborníku

KUČINA, Pavel. Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Podmínky pro proměny práce. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 13 s.
Anotace: Stať je orientována na rostoucí složitost moderního světa, na pozitivní a negativní jevy globalizující se společnosti. Přibližuje zejména vnější podmínky a jejich působení na globální rozměry práce. Přináší úvodní fakta a indicie, kterými lze nastínit některé trendy, poodhalit nejen negativní jevy, narůstající hrozby, ale i příležitosti k pozitivnímu vývojovému směru lidské práce, kvality pracovního i celkového života člověka.
Klíčová slova: work; globalization; modern technologies; risks

SVOBODOVÁ, Lenka. Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života : měli bychom se bránit. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 12 s.
Anotace: problém psychického a fyzického násilí na pracovišti se stává významnou příčinou krizí firem, snížení nejen kvality výroby a poskytovaných služeb, ale i kvality pracovního života. Agresivita, obtěžování a násilí může negativně ovlivnit kterékoli pracoviště a kteréhokoli zaměstnance, bez ohledu na velikost firmy, obor činnosti nebo formu pracovní smlouvy či pracovního poměru. Některé skupiny a sektory však mohou být vystaveny většímu riziku. Nízká úroveň organizace a řízení, pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může ovlivňovat vystavení lidí obtěžování a násilí. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. k dané problematice sestavil nejen model kauzality agresivního činu, ale i výsledky své výzkumné činnosti potvrdil, že existují možnosti pro minimalizaci rizika agrese a násilí na pracovištích.
Klíčová slova: workplace violence; violence; causal models; aggressive acts 

SVOBODOVÁ, Lenka.Kvalita života.“ In Šubrt, J. (ed.)  Soudobá sociologie II.: Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2007.

SVOBODOVÁ, Lenka. Flexibilita : její výhody i problémy. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.
Anotace: S růstem globalizace, dynamiky změn, flexibility ekonomiky a ekonomického prostředí poroste i flexibilita trhu práce. Rozšiřuje se uplatňování flexibilních forem organizace práce. Prosazuje se rozmanitost a individualizace pracovních vztahů. Příspěvek přináší rámcový přehled výhod i nevýhod flexibility práce. Také obsahuje vybrané výsledky – aspekty flexibility - z reprezentativního šetření kvality pracovního života. Hlavním problémem k řešení v současnosti je nalezení optimální rovnováhy mezi požadovanou flexibilitou (zaměstnavatelé) a mírou sociálně právní ochrany – pracovních jistot zaměstnanců.
Klíčová slova: flexibility; telework; work aspects

SVOBODOVÁ, Lenka. Kvalita pracovního života – změny ve světě práce, modely, indikátory. In Recenzovaný sborník XIX. mezinárodní odborné konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, 25. – 27.10. 2006, Stará Lesná, Slovenská republika.
Anotace: Práce stále patří k nejvýznamnějším životním hodnotám. Změny ve světě práce ovlivňují kvalitu pracovního života jedince i společnosti. Prosazování konceptu udržitelného rozvoje společnosti si vyžaduje, aby hlavní změny ve světě práce a jejich možné dopady do kvality života byly identifikovány, pomocí indikátorů monitorovány a pomocí vhodných nástrojů žádoucím směrem ovlivňovány.
Klíčová slova: quality of working life; working conditions; occupational safety and health; labour

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Vliv změn světa práce na kvalitu života. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 37 s. ISBN 80-86973-12-3.
Anotace: Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a "ceny zdraví" v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
Klíčová slova: quality of working life; health; safety; work; prevention of risks

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. 1J 039/05 DP 1 Vliv změn světa práce na kvalitu života. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : VÚBP, 2005. S. 68-76.
Anotace: Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a "ceny zdraví" v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
Klíčová slova: quality of working life; working conditions; health; safety; work; prevention of risks

PALEČEK, Miloš. Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

Monografie

KUČINA, Pavel. Flexibilní forma práce a jejich právní úprava. Praha : VÚBP, 2007. 69 s. ISBN 978-80-86973-54-8.
Anotace: Změna tradičních forem práce je vývojově směrována ve prospěch variabilnějších a flexibilnějších forem. Toto nové řešení musí být podloženo odpovídajícími právními normami. Proto byla zpracována tato publikace jako jeden z výsledků projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“. Je zaměřena na podnikovou sféru a přibližuje některé aspekty práce a vybrané platné právní úpravy pružnějších forem práce v ČR.
Klíčová slova: work; law

SVOBODOVÁ, Lenka; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana; DUŠKOVÁ, Lucie. Svět práce a kvalita života : vliv změn světa práce na kvalitu života : výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. Praha : VÚBP, 2006. 115 s. ISBN 80-86973-08-5.
Anotace: Projekt "Vliv změn svět na kvalitu života" je řešen v rámci tematického programu vědy a výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí "Moderní společnost a její proměny". Hlavním řešitelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Tato publikace si klade za cíl seznámit zainteresovanou veřejnost s poznatky a fakty zpracovanými převážně formou sekundární analýzy domácích a zahraničních zdrojů. Cílem projektu je postihnout trendy vývoje kvality života pracovního života a "ceny zdraví" v České republice a návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů pracovního života.
Klíčová slova: quality of working life; working conditions; occupational health; occupational safety; work; prevention of risks; labour

Workshop

PALEČEK, Miloš. Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : VÚBP, 2004.
Anotace: Tématem workshopu byl zejména vztah člověka a práce (pracovní pohoda, podniková kultura), sociálně-ekonomické aspekty BOZP (faktory a ukazatele rozvoje BOZP), řízení vědomostí a rozvoj lidských zdrojů (řízení vědomostí, média a vzdělávací nástroje).
Klíčová slova: workshop; research; occupational safety; health protection; work; productivity; human factor

WWW

Webová stránka http://kvalitazivota.vubp.cz/
Anotace: Tato webová stránka nabízí řadu informací o projektu od jeho základní charakteristiky, použité metodiky a publikované články.
Klíčová slova: kvalita života, zaměstnanost, ochrana zdraví, kultura bezpečnosti, pracovně právní vztahy, kariéra, Česká republika, BOZP

CD-ROM

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Vybrané statě o kvalitě pracovního života. Praha: Oeconomicam, 2008. ISBN 978-80-245-1383-6.
Anotace: Elektronická publikace věnovaná vybraným aspektům světa práce, které ovlivňují kvalitu našeho života. Jde o některé z výsledků projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ v rámci Národního programu výzkumu – tématického programu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“ (číslo projektu 1J 039/05 DP 1).
Klíčová slova: kvalita života, zaměstnanost, ochrana zdraví, kultura bezpečnosti, pracovně právní vztahy, kariéra, Česká republika, BOZP

 

Výstupy spolupracujících institucí

DV0ŘÁKOVÁ, Zuzana. Kvalita pracovního života v Čechách po roce 1989. In Sborník Medzinárodné vedecké dni 2008, Konkurencieschopnost´a ekonomický rast: Európske a národné perspektivy. 28. – 30. 5. 2008. Nitra (SR), ISBN 978-80-552-0061-3.

MANSFELDOVÁ, Zdenka. Europeanization and multilevel employee interest representation. In 38th World Congress of the International Institute of Sociology, 26-30 June, 2008, Budapest, Hungary. 20 s.

ŠČASNÝ, Milan; URBAN, Jan. Subjective and objecitve risk in labor market: hedonic wage study

DV0ŘÁKOVÁ, Zuzana; NĚMEC, Otakar; SURYNEK, Alois. HR management in employment agencies in the CR

SURYNEK, Alois. Kvalita života a úřady práce. In Sborník VI. mezinárodní konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Analýza a interpretace kvalitativních dat“. Olomouc: Katedra psychologie FF UP v Olomouci; Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, 2007.

Ščasný, M.; Urban, J. Estimation of wage differential for the Czech Republic: hedonic wage model testing on three datasets. Paper presented at the 15th Annual EAERE Conference, University of Macedonia Thessaloniki, Greece, 27-30 June 2007.

Ščasný, M., Urban, J.  Aplikace modelu hedonické mzdy v České republice: Odvození hodnoty statistického života z volby pracovníka na trhu práce. Příspěvek přijat na Konferenci Univerzity Karlovy v Praze Fakulty sociálních věd a Filosofické fakulty „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, Praha, 20.-21. říjen 2007.

Urban, J., Ščasný, M.  Validita a reliabilita mechanismu metody podmíněného hodnocení: dvě empirické aplikace v oblasti pracovních rizik. Příspěvek přijat na Konferenci Univerzity Karlovy v Praze Fakulty sociálních věd a Filosofické fakulty „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, Praha, 20.-21. říjen 2007.

Urban, J., Ščasný, M. Willingness to accept for an increase in work-related risk of fatal injury: the evidence from the Czech Republic. Charles University Environment Center, Prague, unpublished, mimeo.

ČERVENKA, Jan. Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

VINOPAL, Jiří. Vývoj nástroje pro empirické zkoumání kvality pracovního života.  In Sborník příspěvků z mezinárodní  vědecké konference Svět práce kvalita v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, , Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 22 s.

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management Development Practices in the Czech Reality.  In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce  v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 7 s.

DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A. Kvalita života z pohledu úřadů práce v České republice.  In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 14 s.

NĚMEC, Otakar. Typy prorodinné personální politiky – WLB, FFP. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

SURYNEK, Alois. Hodnota práce a kvalita života.  In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.  8 s.

VÁCLAVKOVÁ, Lucie. Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 10 s.

ŠČASNÝ, M., URBAN, J. Wage-risk relationship testing in hedonic wage models in the Czech RepublicIn Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007,  Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 12 s.

URBAN, J., ŠČASNÝ, M. Value of work safety: application of CV method to value effects of fatal injuries on wellbeing of economic active population of the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007,  Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.14 s.

URBAN, J., ŠČASNÝ, M. Determinants of risk perception bias: an empirical study of economically active population of the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13.-14. září 2007,  Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 13 s.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail