Projekt Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení

Předmětem projektu je rozbor standardních a nestandardních operačních postupů, ke kterým dochází při provozu jaderného zařízení a mají vliv na jeho bezpečnost.

Anotace: Předmětem projektu je rozbor standardních a nestandardních operačních postupů, ke kterým dochází při provozu jaderného zařízení a mají vliv na jeho bezpečnost. Úloha lidského činitele bude posouzena z pohledu jeho chybování a nespolehlivosti. Pro navrženou a aplikovanou metodiku hodnocení lidského činitele budou zpracovány algoritmy. Ty budou základem pro zpracování softwaru umožňujícího využití PC při hodnocení úlohy LČ na vzniku nebo nežádoucím rozvoji neprojektové situace. 
Klíčová slova: spolehlivost, lidský faktor, jaderná zařízení
Řešeno: 07/2004 - 12/2007
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý Spolupříjemce: ISATech, s.r.o.
Řešitel: Mgr. Michal Vaněček
Spolupříjemce: T - SOFT spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Pavel Hloušek, CSc.
Spolupříjemce: AZIN CZ s.r.o.
Řešitel: Ing. Petr Kohout
Poskytovatel: MPO

VÝSTUPY

  • N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • R - Software

SKŘEHOT, Petr. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/skrehot_mips.html. ISSN 1803-3687.
Anotace: Článek shrnuje výsledky v rámci výzkumného záměru a především výzkumného projektu „1H-PK/21: Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren“. Projekt přinesl celou řadu nových poznatků a výstupů, které naleznou uplatnění v provozní i analytické praxi. Jedním z nich je i Metoda identifikace příčin selhání, která je určena pro vyšetřování příčin mimořádných událostí, u kterých se předpokládá, že vznikly následkem selhání lidského činitele. Tato zcela nová metoda vychází z detailní analýzy nejnovějších poznatků o faktorech ovlivňujících výkon (PSF, PIF) a jejich vlivu na spolehlivost člověka v pracovním systému. Nespornou výhodou metody MIPS je, že se nejedná pouze o teoretickou aplikaci, nýbrž o metodu, která byla také důkladně ověřována v praxi. Výsledkem řešení projektu bylo také převedení již ověřené metody MIPS do softwarové podoby, což velmi usnadní a zrychlí provádění vyšetřování příčin nehod a havárií v procesním průmyslu a energetice.
Klíčová slova: human factor reliability; human error; performance influencing factors; failure reason; accident prevention

SKŘEHOT, Petr; HAVLOVÁ, Michaela. Software "MIPS".
Anotace: Softwarový nástroj MIPS, který převádí metodu MIPS (metodu identifikace příčin selhání) do počítačového prostředí, je databázovým nástrojem umožňujícím provádět analýzu příčin selhání lidského činitele v plné šíři této metody. Jeho využití lze shledávat zejména během vyšetřování mimořádných událostí, kdy je potřeba rychle určit hlavní příčiny vzniklé události a prověřit, kdo z provozního personálu se na vzniku a rozvoji nehody podílel.
Klíčová slova: identifying the causes of failure; software; methods; nuclear plants; chemical plant; human error; incidents; MIPSPALEČEK, Miloš. Kultura bezpečnosti jako významná součást společenské odpovědnosti podniků a kvality pracovního života občanů. In Vybrané statě o kvalitě pracovního života. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. S. 62-73.

Anotace: Kultura jakéhokoli podniku by měla být soustředěna na bezpečnost. Pro organizace s jaderným zařízením by však kultura bezpečnosti měla být dominantním aspektem kultury organizace. Bohužel mnoho lidí, kteří pracují v oblasti bezpečnosti, neví, co kultura bezpečnosti obnáší a jak ji posuzovat. Příručka podává základní informaci o tom, co je kultura a klima bezpečnosti a jak je můžeme ovlivňovat.
Klíčová slova: corporate culture; safety culture; safety; corporate atmosphere

PALEČEK, Miloš. LEKTOR - metoda pro analýzu příčin nehod a selhání.
Anotace: Metoda je nástrojem, který umožňuje bez větších požadavků na přípravu zvýšit systematičnost vyšetřování nežádoucích událostí - provozních poruch, selhání a nehod. Zaměřuje pozornost na systémová selhání, která jsou příčinou konkrétních selhání provozních pracovníků.
Klíčová slova: accidents; failure; failure reason identification; accident prevention; analysis

PALEČEK, Miloš; SKŘEHOT, Petr. MIPS - metoda identifikace příčin selhání.
Anotace: Metoda zjišťuje příčiny selhání lidského činitele pomocí dotazníků vyplňovaných vybranými pracovníky na vytipovaných pracovních pozicích. Na základě získaných odpovědí jsou identifikovány soubory možných příčin, které způsobily selhání lidského činitele a vedly k mimořádné události. Metoda umožňuje nalést nejpravděpodobnější příčiny selhání lidského činitele a určit míru pravděpodobnosti správného určení skutečných příčin.
Klíčová slova: failure; human factor; reliability; accident prevention; failure reason identification

PALEČEK, Miloš; SKŘEHOT, Petr. Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce.
Anotace: Zpracovávaná metodika zahrnuje základní principy bezpečnostní kontrolní činnosti v jaderných elektrárnách, dále charakteristiku kultury bezpečnosti, ale především je zde zpracován popis systému KOMFORT, jeho použití a vyhodnocení.
Klíčová slova: nuclear power plants; safety culture; organisation; human factor; safety inspection; methods

PALEČEK, Miloš. SNIPR - identifikace procesů a rizik : bezpečnostní management
Anotace: Metoda poskytuje postup a osnovu pro systemetickou a komplexní analýzu rizik. Pojetí, na němž je založen metodický přístup SNIPR, zdůrazňuje význam systémových příčin selhání. SNIPR umožnuje identifikovat procesy, faktory a rizika přispívající ke snižování spolehlivosti a bezpečnosti systémů. Je založena na principech procesního managementu, který zahrnuje procesy řídící, realizační, zdrojové, podpůrné a změnové. Zdůrazněn je význam nejen identifikace všech relevantních procesů, ale také jejich vzájemných součinností.
Klíčová slova: reliability; human factor; failure; risk analysis; risk identification; risk; safety management

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail