Prohlídky u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Jak je to přesně s prohlídkami u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby - vyhláška č. 18/1979 Sb, kotle - vyhláška č. 18/1979 Sb., plynová zařízení - vyhláška č. 21/1979 Sb., elektrikáři - vyhláška č. 50/1978 Sb., svářeči, revizní technici VTZ).  Jak je stanovena četnost prohlídek, musí chodit na prohlídky i pracovníci na dohody?

Četnost periodických prohlídek ke zdravotní způsobilosti k práci je určena ustanovením § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to takto:

U zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, v kategorii druhé se provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky, v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (práce uvedené v příloze 2 vyhlášky části II), se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. V případě, kdy je práce s rizikem ohrožení zdraví zařazena do rizikové kategorie, se pracovnělékařská prohlídka provede ve lhůtě určené pro danou rizikovou kategorii.

Tyto lhůty se nepoužijí pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, nebo pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze 2 k vyhlášce stanoveno jinak.

U práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které se uzavírají maximálně na jeden rok, se pracovnělékařské prohlídky vstupní provádějí v případě, že má posuzovaná osoba vykonávat práci rizikovou, práci pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, a to včetně práce s rizikem ohrožení zdraví a pokud zaměstnavatel provedení vstupní prohlídky vyžaduje. V případě, kdy je práce na základě dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba přerušení výkonu práce mezi původní a novou dohodou nepřevyšuje 3 měsíce, se provádí prohlídka, pokud je doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky.

Práce při obsluze nebo opravách tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů a vysokonapěťových elektrických zařízení jsou uvedeny mezi pracemi s rizikem ohrožení zdraví, v případě jejich výkonu se tedy pracovnělékařské prohlídce vstupní musí podrobit i osoba pracující na dohodu bez ohledu na to, do jaké kategorie je tato práce zařazena. V případě ostatních prací uvedených v dotazu se prohlídka osob, které je vykonávají na dohodu, provede vždy v případě, že se jedná o práce rizikové (např. svařování elektrickým obloukem - část I bod 6.3. přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb.) nebo její provedení vyžaduje jiný právní předpis.

Autor článku: 

Komentáře

Další absurdita

30.10.2013 - 05:35 Norbert Chalupa
Dobrý den, jak uvedla paní doktorka, vstupních prohlídek u dohod o provedení práce se musí zúčastnit mj. i obsluha nebo osoba provádějící opravy vysokonapěťových elektrických zařízení (příloha II. bod. 7 vyhl.), tzn., že elektrikář s § 6 8 pracující na el. zařízení do 1000 V (nízké napětí) se nemusí zúčastnit vstupní lékařské prohlídky, pokud se bude ucházet ,, na dohodu ,, kupř. o práci provozního elektrikáře, kde zcela běžně bude pracovat na rozvodech el. zařízení 230/400V ?? Jistě, zaměstnavatel může vyslat Tudíž ,, běžní elektrikáři ,, (při práci na nn) se budou zúčastňovat zdravotních prohlídek dle kategorizace prací, pakliže se na požadovanou činnost nevztahuje ještě jiný, zvláštní předpis, samozřejmě. U ,,dohod,, nebude muset. Vyhl. č. 50/1978 Sb. se ve vztahu k zdravotní způsobilosti elektrikářů odkazuje na zrušenou Směrnici ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb., včetně změny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail