Problematika a poznatky z výkonu inspekce práce v oblasti agenturního zaměstnávání na oblastním inspektorátu práce v letech 2008 a 2009

Oblastní inspektoráty práce provádějí mimo jiné i pravidelné kontroly agenturního zaměstnávání ve svých regionech. O vývoji situace v Plzeňském a Karlovarském kraji pojednává následující Téma týdne.

Kontroly zaměřené na agenturní zaměstnávání byly v roce 2009, tak jako v předchozích letech, prováděny Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (dále OIP) v rámci hlavního úkolu na základě předem sestaveného a Státním úřadem inspekce práce odsouhlaseného plánu kontrol a dále na základě podnětů přijatých od zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, úřadů práce, popřípadě jiných orgánů a institucí.

Porovnáním skutečností z let 2008 a 2009 lze konstatovat, že v roce 2009 se zdvojnásobil počet podaných i vyřízených podnětů. Koncem roku 2008 docházelo v našem regionu, zejména v krajském městě Plzni, k masovému upouštění od využívání agenturních zaměstnanců k výkonu práce. Ne vždy však probíhaly tyto redukce stavu zaměstnanců v souladu se zákonnými postupy, což se projevilo v nárůstu podnětů zaměstnanců, kterým nebyla vyplacena mzda nebo odměna
za práci, kterým zaměstnavatelé provedli neoprávněné srážky ze mzdy, neproplatili nečerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru atd.

V roce 2009 nebylo výjimkou, že předmět kontroly subjektu zařazeného v plánu hlavního úkolu byl rozšířen o obsah 10–20 přijatých podnětů. Kontrolní zjištění v roce 2009 se v nejvyšší míře dotýkala oblasti odměňování zaměstnanců, a to především neposkytování zákonných příplatků za dobu noční práce, práce v sobotu a v neděli, práce přesčas, za práci ve svátek, splatnosti mzdy a doplatku ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy.

Dále bylo prokázáno neplnění povinností daných § 308 a § 309 zákoníku práce v oblasti agenturního zaměstnávání. Inspektorát práce podal prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce na základě zjištěných skutečností jeden návrh MPSV na odebrání povolení k agenturnímu zaměstnávání.

Méně zastoupena v porovnání s oblastí odměňování byla porušení související s náhradou mzdy, skončením pracovního poměru a porušení na úseku pracovní doby. V návaznosti na kontroly agentur práce jsou souběžně prováděny kontroly uživatelů, kdy bývá odhalen nesoulad prezentovaných skutečností, zejména týkajících se skutečně odpracované pracovní doby a z toho vyplývajících nároků, a dále nesoulad mezi pracovními podmínkami agenturního zaměstnance a srovnatelného zaměstnance uživatele.

Nárůst četnosti a závažnosti zjištěných skutečností, které jsou v rozporu se zákonnými normami, se odrazil i v enormním nárůstu uložených opatření. V roce 2009 dosáhla na našem inspektorátu oproti roku 2008 hodnota pokut v právní moci uložených agenturám práce více než dvacetinásobku.

Zejména ve městě Plzni dochází k prolínání agenturního zaměstnávání se zaměstnáváním cizích státních příslušníků. K řešení řady souvisejících problémů jsou organizována pracovní jednání koordinační skupiny na úrovni statutárního města Plzně, na úrovni Krajského úřadu Plzeňského kraje a cizinecké policie, jejímiž členy jsou mimo jiné i zástupci inspektorátu práce, úřadů práce, živnostenského a finančního úřadu, orgánů sociálního a zdravotního pojištění, odborů, ale i neziskových organizací. Společné analýzy nově narůstajících problémů jsou cestou k jejich řešení, předcházení porušování zákonů, specifikaci návrhů legislativních změn a podkladem pro bližší spolupráci zainteresovaných orgánů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail