Příprava hlavních úkolů v pracovněprávní oblasti na rok 2012

Do náročné přípravy hlavních úkolů stanovujících nosné oblasti kontrolní činnosti s důrazem i na zkvalitnění a výtěžnost kontrolních postupů se promítají pružně i mnohé legislativní změny. Jedná se zejména o změny, lépe řečeno rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce, s vazbou na novou organizační úpravu a funkci úřadů práce a se změnami související novelu zákona o zaměstnanosti.

Realizace hlavních úkolů bude stavět na kvalitní odborné přípravě inspektorů a na zkušenostech, k nimž významně přispěly koordinované kontroly prováděné v roce 2011 ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Českou správou sociálního zabezpečení, případně jinými orgány státní správy.

Součinnost kontrolních orgánů se ukázala jako velmi přínosná. Umožňuje využívání vzájemných informací pro analyzování a řešení zjištění, které by často byly pro jednotlivý kontrolní orgán kompetenčně nedostupné.

Obsahově ani v dalších obdobích nelze pominout hlavní úkol zaměřený na podněty, kterými občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů a jejichž počet neklesá. Cílem je samozřejmě prošetřit všechny přijaté podněty a působit na dodržování pracovněprávních vztahů.
Velmi důležitou oblastí je kontrola dodržování pracovněprávních vztahů agenturami práce, jichž se také dotýkají nové legislativní úpravy. Sloučením kontrolních pravomocí inspekce práce a úřadů práce dojde v roce 2012 k rozšíření předmětu kontrol, které tak budou komplexnější a racionálnější. Počítá se i s účastí inspektorů v oblasti BOZP, a to především u uživatelů, tj. firem, u nichž pracují zaměstnanci přidělení agenturou práce.

Se zmiňovanými právními úpravami a rozšířením kompetencí orgánů inspekce práce souvisí i další úkol spočívající v kontrolách dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Sjednocením výkonu kontroly na úseku zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce se kontrolní činnost zefektivní při stejném počtu pracovníků a se stejnými náklady. Inspekce práce tak rozšiřuje své působení směrem k omezení zneužívání poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zamezování nemorálním praktikám některých zaměstnavatelů při poskytování tzv. náhradního plnění podílu osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech a k vytvoření podmínek pro širší uplatnění osobních iniciativ uchazečů o zaměstnání při hledání nového uplatnění na trhu práce při snížení administrativního zatížení.

Legislativní změnou zákona o zaměstnanosti budou převedeny na Státní úřad inspekce práce také kontrolní kompetence spojené s kontrolou nelegálního zaměstnávání. Na tuto skutečnost navazuje projekt OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“.

Informace o obsahu hlavních úkolů pro rok 2012 by neměly vzbudit dojem, že některá jiná témata kontrol by byla opomíjena. Je třeba vždy pružně reagovat na nově vzniklé situace a operativně je řešit. Proto byl stanoven úkol přímo nazvaný „Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů“.

I jen stručné výše uvedené informace signalizují nárůst množství a náročnosti kontrolní činnosti inspektorů inspekce práce. Je třeba je podpořit s důvěrou, že úkoly zvládnou se ctí.

Autor článku: 

Komentáře

Pokud se o problémech bude

20.12.2011 - 09:15 Josef Gajdošík
Pokud se o problémech bude stále jen hezce mluvit a dělat si kariéry na takto pěkně napsaných článcích, nic se nezmění! konkrétnější nebudu - budou vánoce a nechci se nyní rozčilovat nad věcmi, které nemohu ovlivnit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail