Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2022 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022 včetně tabulkové části v příloze.

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2022 jsou zpracovány podle převažující ekonomické činnosti a prezentovány podle Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ-NACE).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví sloučena do jediného (ostatní odvětví): Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.), Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.), Činnosti exteritoriálních organizací (U.) a nezjištěno. Údaje jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

4.1. Pracovní úrazovost v roce 2022 v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2022. Nejvíce těchto pracovních úrazů vzniklo ve Zpracovatelském průmyslu (C.), a to 38,8 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 25,2 % pojištěnců (graf č. 4.3). Počty případů a pojištěnců jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.2 a podrobně v tabulce č. 4.1.1. Tyto tabulky dále obsahují dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, četnost, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrnou dobu trvání jednoho případu.

4.2. Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2022 v odvětvích

V grafu č. 4.2 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2022 v odvětvích (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (13, tj. 14,8 %) vzniklo v roce 2022 v odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) a stejně tolik v odvětví Doprava a skladování (H.). Na druhém místě byl Zpracovatelský průmysl (C.) s 12 případy a na třetím Stavebnictví (F.) a Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.), kde bylo evidováno shodně případů 10. Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Těžba a dobývání (B.), a to 2,63 případu na 10 000 pojištěnců.

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v letech 2013–2022 v ČR ve vybraných odvětvích CZ-NACE je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty ukazatelů za roky 2018–2022 jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická  stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. V polovině odvětví došlo k poklesu a v polovině k nárůstu počtu případů. Na poklesu počtu případů v ČR se nejvíce podílelo odvětví Výroba a rozvod elektřiny a jiných energií (D.).

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Ve většině odvětví došlo k poklesu četnosti případů. Největší pokles četnosti proti roku 2021 byl evidován u odvětví Zdravotní a sociální péče (Q.) a činil 33 %. Také Výroba a rozvod elektřiny a jiných energií (D.) vykázala pokles, a to o 16 %. Naopak Vzdělávání (P.) zaznamenalo nárůst o 39 %.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Pokles hodnoty tohoto ukazatele o 10 % byl významný u odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství. Těžba a dobývání (B.) naopak zanamenala významný nárůst o 16 %.  

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. K poklesu tohoto ukazatele došlo ve většině odvětví. Největší pokles ukazatele vykázalo odvětví Vzdělávání (P.), a to o 8 %. Největší nárůst pak byl v odvětví Výroba a rozvod elektřiny a jiných energií (D.) o 17 %.

4.3. Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR ve vybraných odvětvích v letech 2013–2022. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.4.1 za roky 2018–2022.

V tabulce č. 4.4.2 je uveden vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2018–2022 v jednotlivých odvětvích podrobně (oddíly CZ-NACE).

Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala tato odvětví: Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.), Doprava a skladování (H.) a Zpracovatelský průmysl (C.). Počet případů meziročně nejvíce vzrostl v odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) a Vzdělávání (P.), naopak největší pokles byl zaznamenán u Stavebnictví (F.).

V grafu 4.4.2 jsou patrná odvětví, která vykázala četnost smrtelných pracovních úrazů výrazně vyšší, než činí republikový průměr (graf je doplněn vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR). Jsou to: Zásobování vodou; činnosti s odpady (E.), Stavebnictví (F.), Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.), Těžba a dobývání (B.) a Doprava a skladování (H.). Na smrtelných pracovních úrazech mají dlouhodobě velký podíl pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Nejvyšší četnost případů v roce 2022 vykázala Těžba a dobývání (B.).

Autor článku: 

Soubory ke stažení (elektronicky vyplňované formuláře)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail