Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2021 jsou zpracovány podle převažující ekonomické činnosti a prezentovány podle Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ-NACE).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví sloučena do jediného (ostatní odvětví): Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.), Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.), Činnosti exteritoriálních organizací (U.) a nezjištěno. Údaje jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

4.1. Pracovní úrazovost v roce 2021 v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2021. Nejvíce těchto pracovních úrazů vzniklo ve Zpracovatelském průmyslu (C.), a to 39,8 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 25,4 % pojištěnců (graf č. 4.3). Počty případů a pojištěnců jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.2 a podrobně v tabulce č. 4.1.1. Tyto tabulky dále obsahují dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, četnost, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrnou dobu trvání jednoho případu.

4.2. Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2021 v odvětvích

V grafu č. 4.2 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2021 v odvětvích (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (17, tj. 19,3 %) vzniklo v roce 2021 v odvětví Stavebnictví (F.). Na druhém místě byla Doprava a skladování (H.) se 13 případy a na třetím pak Zpracovatelský průmysl (C.) a Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.), kde bylo evidováno shodně případů 10. Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Zásobování vodou; činnost s odpady (E.), a to 1,20 případů na 10 000 pojištěnců.

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v letech 2012–2021 v ČR ve vybraných odvětvích CZ-NACE je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty ukazatelů za roky 2017–2021 jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Na nárůstu počtu případů v ČR se nejvíce podílelo odvětví Zpracovatelský průmysl (C.), Doprava a skladování (H.) a Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.).

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Největší nárůst četnosti byl evidován u odvětví Výroba a rozvod elektřiny a jiných energií (D.), a to o 43 %. Dále to bylo u odvětví Vzdělávání (P.) o 22 % a u Ubytování, stravování a pohostinství (I.) o 16 % proti roku 2020.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárůst hodnoty tohoto ukazatele byl největší u odvětví Výroba a rozvod elektřiny a jiných energií (D.) o 32 % a Zásobování vodou; činnosti s odpady (E.) o 15 %. Ostatní odvětví vykázala nárůst malý, stagnaci nebo pokles hodnoty ukazatele.

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. K poklesu tohoto ukazatele došlo ve většině odvětví. Největší pokles vykázalo odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (I.), a to o 21 %. Dále to bylo odvětví Vzdělávání (P.), kde pokles činil 19 %.

4.3. Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR ve vybraných odvětvích v letech 2012–2021. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.4.1 za roky 2017–2021.

V tabulce č. 4.4.2 je uveden vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2017–2021 v jednotlivých odvětvích podrobně (oddíly CZ-NACE).

Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala odvětví: Stavebnictví (F.), Doprava a skladování (H.) a Zpracovatelský průmysl (C.). Počet případů meziročně nejvíce vzrostl v odvětví Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (O.) a Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.), naopak největší pokles byl zaznamenán u Stavebnictví (F.).

V grafu 4.4.2 jsou patrná odvětví, která vykázala četnost smrtelných pracovních úrazů výrazně vyšší, než činí republikový průměr (graf je doplněn vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR). Jsou to: Zásobování vodou; činnosti s odpady (E.), Stavebnictví (F.), Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) a Doprava a skladování (H.). Na smrtelných pracovních úrazech mají dlouhodobě velký podíl pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Nejvyšší četnost případů v roce 2021 vykázalo odvětví Zásobování vodou; činnost odpady (E.).

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail