Přidělování konkrétních OOPP zaměstnancům

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Kde bych u Vás našla přehled používaných OOPP podle jednotlivých skupin profesí včetně stanovení minimální doby životnosti, kódování podle Katalogu VÚBP Praha. Nemůžu najít informace ohledně důvodu, proč bych měla zaměstnanci vydat konkretní OOPP. Setkala jsem se ze značkami typu G12 atp., ale nevím, kde k tomu najdu vysvětlivky.

Za poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je odpovědný zaměstnavatel, jak vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 104. Požadavky jsou upřesněny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde je např. v § 3 odst. 4 uvedeno: „Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Obecně nejsou požadavky na používání OOPP v jednotlivých profesích stanoveny, stejně tak jejich životnost apod. V příloze č. 3 NV č. 495/2001 Sb. je sice seznam prací a činností, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, rozhodující je však posouzení zaměstnavatele. Důvody, proč a jaké OOPP vydat zaměstnanci, musí tedy znát především zaměstnavatel.

V této souvislosti je nutno uvést, že prvotně se zaměstnavatel musí snažit rizika odstranit, např. změnou technologie, výměnou zařízení apod. Dále musí zaměstnavatel ověřit možnost dostatečného omezení rizik pomocí prostředků kolektivní ochrany, např. zakrytováním, zamezením přístupu apod. Teprve poté by měl přistoupit k výběru správných OOPP.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. pro tyto účely obsahuje v příloze č. 1 Tabulku pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků. V řádcích tabulky jsou uvedeny části těla, přičemž řádky jsou označeny velkými písmeny abecedy. Sloupce tabulky jsou označeny číslicemi a obsahují rizika, rozdělená do základních skupin na fyzikální, chemická a biologická, s dalším podrobnějším členěním.

Pro jednotlivé pracovníky nebo pracoviště lze tedy v tabulce vyhledat pole s daným rizikem a ohroženou částí těla. Tato pole lze identifikovat pomocí kódu z písmene a čísla, takže např. kód G6 znamená ohrožení rukou (řádek G) rizikem, kterým je teplo, resp. oheň (sloupec 6). Pomocí této tabulky si zaměstnavatel může identifikovat základní požadavky na OOPP pro daného pracovníka nebo pracoviště.

Na stránkách VÚBP lze nalézt a stáhnout tabulku se seznamem certifikátů, které vydaly české zkušebny (autorizované osoby) pro jimi vyzkoušené osobní ochranné prostředky. U každého certifikovaného výrobku je uveden také kód podle zmiňované tabulky v příloze č. 1 NV č. 495/2001 Sb. Pokud tedy zaměstnavatel zpracuje tabulku podle zjištěných rizik a ohrožených částí těla, může v tabulce certifikovaných výrobků podle kódu přiřadit vhodný osobní ochranný prostředek.

Je ale potřeba upozornit na to, že tabulka obsahuje pouze OOPP, které byly zkoušeny v českých zkušebnách. Na našem trhu jsou ovšem k dispozici i mnohé prostředky certifikované v zahraničí, takže tabulka zdaleka neobsahuje všechny OOPP, které je možno použít. Proto je potřeba chápat použití tohoto seznamu pouze jako jednu z možností, jak vybírat vhodné OOPP, a kódové označení brát jako informativní.

Také členění rizik v tabulce není příliš podrobné a při jejím používání se vyplatí upravit ji tak, aby rizika vyskytující se na sledovaném pracovišti byla vyspecifikována co nejpřesněji, např. rozepsáním mechanických rizik pro ruce na oděr, proříznutí, další trhání, propíchnutí apod. Výrobce ve svém návodu i ve značení rukavic uvádí dílčí odolnost pro tato rizika a proto bude takový výběr přesnější. V každém případě však uvedený přístup ke specifikaci rizik může zjednodušit a zpřehlednit výběr i správné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail