Prevence závažných havárií a integrovaná inspekce v podmínkách OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž je umístěna nebezpečná látka, vykonávají MŽP ČR, MV ČR, ČIŽP, krajské úřady, ČBÚ, správní orgány inspekce práce, orgány vykonávající státní správu na úseku PO a orgány hygienické služby. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj je jedním ze správních orgánů kontrolujících organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.

Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž je umístěna nebezpečná látka, vykonávají MŽP ČR, MV ČR, ČIŽP, krajské úřady, ČBÚ, správní orgány inspekce práce, orgány vykonávající státní správu na úseku PO a orgány hygienické služby. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj je jedním ze správních orgánů kontrolujících organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.

Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B jsou dány pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu užívající objekt nebo zařízení s nebezpečnou látkou v ustanovení § 3 odst. 1, 2, 3 a § 4, § 5 a § 6 zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A je povinen zpracovat  bezpečnostní program prevence závažné havárie podle § 8 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B je povinen zpracovat bezpečnostní zprávu dle § 10 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Společnou (integrovanou nebo-li koordinovanou) inspekci podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 349/2004 Sb.), a od 1. 6. 2006 podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, provádějí  orgány státní správy v termínech projednaných a koordinovaných s ČIŽP dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a od roku 2006 dle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2006 Sb.

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj provádí integrovanou inspekci prevence závažných havárií ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. kontrolu v rámci své působnosti podle § 3 odst. 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, společně s ČIŽP (která stanovila roční plán kontrol u konkrétních subjektů) a ostatními orgány státní správy v souladu s nařízením vlády č. 254/2006 Sb. O výsledku provedené kontroly zpracovává inspektorát z protokolu o provedené kontrole písemnou informaci (§ 33 odst. (1) písm. b) zákona č. 59/2006 Sb.), kterou doručí v požadovaném termínu ČIŽP. Obsahové náležitosti písemné informace o výsledku kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 452/2004 Sb., od 1. 6. 2006 v § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., Příloha 1.

Nultá kontrola prevence závažných havárií u provozovatelů nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v roce 2001 se týkala oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny (A nebo B) dle § 6, které každá právnická nebo fyzická osoba  byla povinna splnit do 29. 7. 2000 dle § 26 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb. Provedenou kontrolou byla ověřena a odsouhlasena správnost zařazení subjektu do skupiny, ověření a doplnění údajů o druhu a množství skladovaných a používaných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jejich klasifikaci a hodnocení rizik.

První kontrola dle § 22 zákona č. 353/1999 Sb., v platném znění, se provedla v roce 2002 u všech 23 subjektů zařazených do skupin A i B. Podle § 22 odst. 3 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 6. 2006 podle § 34 odst. 3 zákona č. 59/2006 Sb. se kontrola u provozovatele, jehož objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny A, provádí nejméně jednou za 3 roky. Kontrola u provozovatele, jehož objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny B, se provádí nejméně jednou ročně.

V režimu zákona č. 59/2006 Sb. je nyní celkem 30 provozovatelů nebezpečných chemických látek Ústeckého a Libereckého kraje. Z toho 15 provozovatelů objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami  a chemickými přípravky je zařazeno do skupiny A a 15 provozovatelů je zařazeno do skupiny B. Subjekty, které již nesplňují podmínky (v množství nebezpečné látky) pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B v režimu zákona č. 353/1999 Sb., v platném znění (od 1. 6. 2006  v režimu zákona č. 59/2006 Sb.), jsou rozhodnutím Krajského úřadu pro Ústecký kraj nebo Liberecký kraj vyřazeny.

Zhodnocení systémového přístupu managementu kontrolovaných organizací k hodnocení rizik vzniku závažných havárií

Systémový přístup k hodnocení rizik vzniku závažných havárií se snažily zdokumentovat všechny kontrolované organizace zpracováním „bezpečnostních programů“ prevence závažných havárií. Při zpracování bezpečnostních programů se vycházelo z požadavků povinností provozovatelů při zajišťování systému prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek podle jejich množství a hodnocení rizik závažné havárie (§ 5 zákona č. 353/1999  Sb., v platném znění, a příloha č. 1 k vyhlášce MŽP č. 8/2000 Sb. – od 1. 7. 2004 příloha č. 1  k vyhlášce č. 366/2004 Sb. – od 1. 6. 2006 je to § 7 zákona č. 59/2006 Sb. a § 2 a příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.). Týkalo se to všech kontrolovaných organizací zařazených ve  skupině A i ve skupině B. 
Kontrolovanými organizacemi bylo provedeno určení zdrojů rizik závažné havárie v objektech nebo zařízeních, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky, a zpracovány seznamy nebezpečných látek. Byly stanoveny možné následky závažné havárie vně zařízení nebo objektu včetně odhadu pravděpodobnosti vzniku závažné havárie (stanovení průměrného pravděpodobnostního čísla a jeho konverze na přijatelnou četnost události) a výpočtu  přijatelnosti rizika vzniku závažné havárie. 

Vzhledem k tomu, že inspektorát při prvním zaslání bezpečnostní dokumentace (programu nebo zprávy) ke schválení v roce 2002 tuto ve většině případů neschválil a požadoval doplnění programů nebo zpráv, nebylo prokazováno dokonalé dokládání systémového přístupu managementu kontrolovaných organizací organizačně řídícími  dokumenty (určením povinnosti plnění preventivních opatření organizačního charakteru) ke každému prvku systému řízení bezpečnosti při prevenci vzniku závažných havárií.

V roce 2003 byly Krajským úřadem Ústeckého kraje, případně Krajským úřadem Libereckého kraje, zasílány opravené bezpečnostní programy nebo bezpečnostní zprávy prevence závažných havárií s požadavky příslušných orgánů státní správy. V roce 2003 bylo schváleno celkem 8 bezpečnostních dokumentací. V roce 2004 bylo schváleno 12   bezpečnostních dokumentací. V roce 2005 se inspektorát vyjádřil k 8 bezpečnostním dokumentacím zaslaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, případně Libereckého kraje, a bylo schváleno celkem 20 bezpečnostních dokumentací. V roce 2006 se inspektorát vyjádřil k 9 bezpečnostním dokumentacím zaslaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, případně Libereckého kraje, a schváleno bylo 24 bezpečnostních dokumentací.

Při hodnocení zjištěných závad podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (od 1. 6. 2006 podle zákona č. 59/2006 Sb.), se hodnotily:

1. Povinnosti spojené s analýzou a  hodnocením rizik závažné havárie: 

Provozovatel je povinen provést pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb. Analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, ve které uvede: 

  1. identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí),
  2. určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii,
  3. odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
  4. odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií,
  5. stanovení míry rizika,
  6. hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií.

Hodnocením rizik závažné havárie se organizace podléhající režimu zákona č. 353/1999 Sb. (od 1. 6. 2006 režimu zákona č. 59/2006 Sb.) musely zabývat již při oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny (A nebo B) dle § 6 zák.č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které každá právnická nebo fyzická osoba byla povinna splnit do 29. 7. 2000.

Všechny kontrolované subjekty určily zdroje rizik v objektech nebo zařízeních, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky, a zpracovaly seznamy nebezpečných látek umístěných v jednotlivých objektech a zařízeních, stanovily možné následky závažné havárie vně objektů a vyhodnotily rizika závažné havárie způsobené jednotlivými zdroji rizik v objektech včetně odhadu pravděpodobnosti vzniku závažné havárie.

2. Náležitosti bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy prevence závažných havárií:

Náležitosti bezpečnostního programu prevence závažných havárií byly uvedeny v § 7 odst. 3 zákona č. 353/1999 Sb., v platném znění, a příloze č. 2 k vyhlášce MŽP č. 8/2000 Sb., od 1. 7. 2004 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 366/2004 Sb. Od 1. 6. 2006 jsou obsaženy v § 8 zákona č. 59/2006 Sb. a v § 3 a příloze č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Náležitosti bezpečnostní zprávy prevence závažných havárií uváděl § 8 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb., v platném znění, a příloha č. 3 k vyhlášce MŽP č. 8/2000 Sb., od 1. 7. 2004 příloha č. 2 k vyhlášce č. 366/2004 Sb. Od 1. 6. 2006 jsou zahrnuty v § 10 zákona č. 59/2006 Sb. a v § 5  přílohy č. 3 k vyhlášce č. 256/2006 Sb. 

a) Náležitosti vnitřního havarijního plánu

Vnitřní havarijní plán se týká provozovatelů zpracovávajících bezpečnostní zprávu (zařazeni ve skupině B). Náležitosti vnitřního havarijního plánu byly obsaženy v § 11 zákona č. 353/1999 Sb., v platném znění, a v § 8, § 9, § 10 a v příloze č. 4 k vyhlášce MŽP č. 8/2000 Sb., od 1.7.2004 v § 5 a v příloze č. 3 k vyhlášce MŽP č. 366/2004 Sb. Od 1. 6. 2006 jsou uvedeny v § 17 zákona č. 59/2006 Sb., dále v § 7 a v příloze č. 5 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

Při hodnocení zjištěných závad ve smyslu předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se hodnotil:

  1. systém obecné prevence,
  2. systém prevence technických zařízení,
  3. pracovní podmínky.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail