Přenášení živého břemene

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se nově stanoví, že za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. Zajímalo by mne, jakým způsobem se má správně postupovat ve zdravotnických a sociálních zařízeních, kde je nutno často ručně manipulovat s pacienty či klienty? Při předpokladu, že maximální hmotnost takovéhoto "břemene" může být u žen max. 20 kg a za současného nedostatku zdravotního personálu zvláště na nočních směnách, to bude zřejmě dost razantní zásah nejen do organizace práce.

V  ustanovení § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je definováno co se rozumí ruční manipulací s břemenem a upřesňuje se, že tato manipulace představuje zásadní riziko poškození zejména bederní páteře. Samostatná úprava ruční manipulace s břemenem je implementací směrnice 90/269/EHS. Nově se oproti současnému stavu upřesňuje, že břemenem se rozumí i živé břemeno. Tato úprava zohledňuje nejen přenášení pacientů nebo klientů zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení, ale také zátěž zaměstnanců veterinárních zařízení. Nepohyblivost živých břemen je nutné posuzovat stejně co do náročnosti a možnosti poškození zdraví, které při manipulaci s nimi může hrozit zaměstnancům, ale také směřuje zejména k tomu, aby v těchto zařízeních byly zaváděny technické pomůcky, které ruční manipulaci alespoň částečně omezí.

Váhové limity břemen jsou v § 29 odděleně upraveny pro muže a ženy, a to jak při občasném zvedání a přenášení, tak pro pravidelné včetně kumulativních hmotností, které jsou upraveny pro osmihodinovou směnu. Tam, kde se manipulace s břemenem provádí jako pravidelná práce ve směně, je důležité, aby nebyla časově soustředěna do jednoho úseku, ale aby byla naplánovaná tak,  že bude rozložena po celou dobu trvání směny. Tento požadavek je vázán na skutečnost, že při ruční manipulaci s břemenem je vydáván určitý energetický výdej, který musí být dodržován, pokud nemá dojít k přetěžování sil zaměstnance. Nově se oproti stávající úpravě vymezuje, co se rozumí občasným zvedáním a přenášením a častým přenášením. I u tohoto faktoru se nově zavádí úprava hygienických limitů pro práci ve směně delší než osmihodinové. Zvláštní úprava ruční manipulace s břemenem je pak vymezena odkazem na vyhlášku č. 288/2003 Sb., která upravuje tuto problematiku pro těhotné, a kojící zaměstnankyně  a zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu a pro mladistvé.

Protože přeprava břemene je možná nejen zvedáním a přenášením, ale rovněž pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, stanovují se limity pro tažné a tlačné svalové síly odděleně pro může a ženy.

Autor článku: 

Komentáře

... a časy se mění....

19.06.2008 - 19:12 surovec
Ministr Prokopec nám stále říkal, že pacient není břemeno

Re: ... a časy se mění....

27.06.2008 - 20:33 Tomáš Neugebauer
Ano, již řadu let neplatí, že pacient není břemeno. Avšak bohužel stále v podvědomí zdravotnických zaměstnanců včetně některých, jež přednášejí na vysokých školách tento názor přetrvává (v praxi se s ním stále setkávám, a to i u mediků). Proto jsem v rámci připomínkového řízení k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. navrhl, aby tato ne každému zřejmá záležitost byla zcela jasná. Naštěstí se povedlo to do nařízení vlády protlačit.

Rychlíkem kolem zdravotnictví

24.06.2008 - 09:48 Bohumil Sládek PhDr.,Ing.
Vážená paní doktorko, vaše odpověď na zcela konkretní dotaz-je řečeno diplomaticky - velmi obecná. Nedivím se tomu, protože i MPSV ČR nepovažuje za potřebné zabývat se zdravotnictvím jako jedním z profilových resortů a nemá proto ani na SUIP a OIP specialisty na problematiku zdravotnictví a sociální péče. Můžu vám garantovat z vlastní zkušenosti - dělám to 14 let, že T BOZP ve zdravotnictví je řehole.Jsem vysokoškolák,s rodinným zdravotnickým zázemím,ale i mně se ne vždy podaří aplikovat obecné požadavky BOZP do podmínek zdravotnictví.A věřte, že to je multiprofilový " záběr " od pomocného personálu, přes lékaře, střední zdravotn.personál k pracovníkům údržby, dopravy, stravování atd. Takže problém " pacient - břemeno" i po vašem pokusu odpovědet, nelze řešit jen doporučením pořízení si mechanických pomůcek nebo rozložením tíhy pacienta na větší časové období- to snad ani není možné.Zajímalo by mě, kde jsou závěry širokého průzkumu v dopravě a zdravotnictví, právě zaměřené na problematické partie lidského těla - páteř, při manipulaci s živým břemenem.Ani ne tak analýza, ale výstupy z ní.

Re: Rychlíkem kolem zdravotnictví

25.06.2008 - 01:05 Slavomír Panák
Ano, i já jakožto autor té prvotní otázky jsem čekal mnohem konkrétnější odpověď na problematiku tzv. živého břemene...

Re: Rychlíkem kolem zdravotnictví

25.06.2008 - 11:47 Jan Gregar
Při čtení odpovědi mne napadlo cosi o chytré Horákyni...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail