Přenášení břemene ženami

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je uveden hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou 20 Kg při občasném zvedání a 15 kg při častém zvedání a přenášení. Co znamená pojem hygienický limit břemene 20 kg, jaká je interpretace hmotnosti břemene? Znamená to, že ženy mohou v případě občasného zvedání zvedat maximálně břemeno do hmotnosti 20 kg nebo 30 kg v případě, že budou dvě a budou břemeno zvedat společně?

Pojem hygienický limit není žádným předpisem definován. Při jeho výkladu musíme předně vycházet z § 102 odst. 3 zákoníku práce - zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

Metody hodnocení vlivu práce na zdraví můžeme rozdělit na hodnocení vlastní expozice a hodnocení možných účinků této expozice na zaměstnance.   K hodnocení expozice (tj „vystavení účinku působení faktoru“) se využívá hygienický limit. Změří se hodnota výskytu faktoru v pracovním prostředí a porovnává se s hygienickým limitem. Přitom se zhodnotí, zda zaměstnanec, který v daném prostředí pracuje, je vystaven škodlivině v závislosti na míře výskytu škodliviny v prostředí.

Hygienický limit vychází ze zevrubného a odborného hodnocení nebezpečných vlastností faktoru, vztahujícího se ke zdraví exponovaných zaměstnanců. Přitom je využíváno všech dostupných informací o působení faktoru. Vychází se z údajů získaných experimentálně za kontrolovaných podmínek a z poznatků praxe.   Experimentálně získané poznatky jsou považovány za nejlepší, ale z etických důvodů je není možno u lidí získat pro dávky/koncentrace škodlivin poškozující zdraví. Poznatky z praxe vycházejí ze zdravotnického dohledu nad prací, kdy můžeme nalezené odchylky od normálních hodnot ukazatelů zdravotního stavu porovnat s výskytem nebezpečných faktorů.  

Pro tvorbu limitů jsou také vyhodnocovány zdravotní dopady havarijních stavů a mimořádných expozic.  Při navrhování hygienického limitu je třeba přihlížet i k dalším okolnostem, které jsou pro hodnocení dopadu na zdraví důležité. Takovouto okolností může být třeba závažnost poškození zdraví nebo možnost záchytu prvních změn zdravotního stavu. Z těchto expertních hodnocení pak vychází návrh limitu. Tento návrh je pak podkladem pro legislativní zakotvení limitu. Limit není významný jen z hlediska zdraví konkrétních pracovníků vystavených dané škodlivině, ale má i další dopady.

Pokud se týká konkrétně § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., tak je třeba si uvědomit, že toto ustanovení je zařazeno v hlavě IV. Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží a že všechna ustanovení této hlavy se váží k hodnocení celkové fyzické zátěže zaměstnance a celkovému energetickému výdeji zaměstnance za směnu. V § 29 a § 30  je definováno, co se rozumí ruční manipulací s břemenem a upřesňuje se, že tato manipulace představuje zásadní riziko poškození zejména bederní páteře. Samostatná úprava ruční manipulace s břemenem je implementací směrnice 90/269/EHS. Váhové limity břemen jsou odděleně upraveny pro muže a ženy, a to jak při občasném zvedání a přenášení, tak pro pravidelné, včetně kumulativních hmotností, které jsou upraveny pro osmihodinovou směnu. Tam, kde se manipulace s břemenem provádí jako pravidelná práce ve směně, je důležité, aby nebyla časově soustředěna do jednoho úseku, ale aby byla naplánovaná tak,  že bude rozložena po celou dobu trvání směny. Tento požadavek je vázán na skutečnost, že při ruční manipulaci s břemenem je vydáván určitý energetický výdej, který musí být dodržován, pokud nemá dojít k přetěžování sil zaměstnance. Nařízení vlády vymezuje, co se rozumí občasným zvedáním a přenášením a častým přenášením. To vše je pak zřejmé z tabulky č. 1 přílohy č. 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Platí zásada, že hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho přípustné kumulativní hmotnosti i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této práci. Proto jsou také v příloze č. 5 k nařízení vlády nejprve stanoveny přípustné hodnoty energetického výdeje a teprve následně jsou stanoveny přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen.

Pro měření energetického výdeje a srdeční frekvence platí, že musí být prováděno podle normových hodnot. Ve smyslu § 83a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyšetření v oboru fyziologie může provádět pouze osoba odborně způsobilá, která je držitelem osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona.

Z § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je zřejmé, že hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 6 500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou při práci vsedě jsou 3 kg. Tyto limity jsou maximální hygienické limity. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu; častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Znamená to tedy, že při častém zvedání, tedy při zvedání častějším než po 30 minut za směnu smí žena přenášet břemena maximálně do hmotnosti 15 kg.  Při občasném zvedání, tedy při zvedání, které je přerušované a nepřesahuje souhrnně 30 minut za směnu, může žena přenášet břemena maximálně do hmotnosti 20 kg. Nařízení vlády dnes již nestanoví přesně členění limitů přenášení břemen v rukou, pomocí jednoduchých vozů, motorových vozíků jako to měly ve zvyku předchozí právní úpravy, ale přenášení břemen právě vidí v kontextu s energetickým výdejem zaměstnance, a proto stanoví jen základní meze, přes které skutečně nelze v praxi jíti. Nicméně maximální hodnota břemena pro přenášení u mužů 50 kg a u žen 20 kg je nepřekročitelná mez, těžší břemena nemohou ani muži ani ženy přenášet, byť by je přenášeli ve dvojicích.

Autor článku: 

Komentáře

Přenášení břemene dvěma zaměstnanci........

03.12.2009 - 11:38 František Černý
Jak to je s tím že břemeno těžší než 50 kg (u mužů) je nepřípustné přenášet ve dvojici? Podle mého názoru a konzultace s KHS to možné je. Viz § 28 NV 361/2007 Sb. "Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním, nebo více zaměstnanci, včetně jeho zvedání, strkání................"

Re: Přenášení břemene dvěma zaměstnanci........

16.12.2009 - 13:01 Kateřina Hrubá
Vyjádření JUDr. Dandové k Vašemu dotazu: Pokud se týká přenášení břemen, tak je třeba důsledně vycházet z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto nařízení vlády předně stanoví, že ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. Z toho vyplývá, že i nařízení vlády předpokládá ruční manipulaci s břemenem dvěma a více zaměstnanci současně. Ruční manipulace s břemenem je ale otázka posouzení rizika možného poškození bederní páteře. Nařízení vlády stanoví hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene máme stanoven pro jednoho zaměstnance. Konkrétně : Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 6 500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou při práci vsedě jsou 3 kg. Po konzultaci s odborníky na hygienu práce však zastávám názor, že to však neznamená, že by dvě ženy nemohly přenášet 40 kg těžké břemeno. Musíme ale vždy mít na zřeteli úvodní zásadu, a to že manipulace s břemenem je rizikem poškození bederní páteře. Z toho důvodu musí zaměstnavatel hledět na to kdo břemena přenáší a jaká břemena přenáší. Není možné dovolit např. přenášet 40kg těžké břemeno ženou o výšce 180 cm a ženou o výšce 140 cm naráz, tam by bylo narušeno těžiště. Vždy se musí vyhodnocovat riziko vykonávané práce. redakce BOZPinfo.cz

Váha předmětu drženého ženou

31.01.2018 - 15:56 Zlatuše Čadová
Dobrý den, pracuji jako brusička skla. Můj nadřízený mi dává dělat věc, která váží 7,5 kg. Sklo, které musím držet nad hlavou a otáčet jím 2h bez přestávky. Je mi 50 let a po takto zhotovené práci jsem musela již několikrát navštívit lékaře. Mám silnou skoliózu páteře a nemám se kde bránit, protože hlavní vedoucí mi řekne, že jsem povinna udělat práci určenou mým vedoucím. Děkuji za odpověď, Zlatka.

Zvedání břemen

20.07.2019 - 00:12 Tereza Hlinková
Dobrý den, prosím vás, kolik kilo smí žena zvednout a přenést za 12 hodinovou směnu? V práci kontrolujeme palety s pneumatikami, kde jedna pneu má kolem 7.5-8kilo, některé i více. Pneu musíme z palety zvednout odnést na stůl, zkontrolovat a odnést zpět na paletu, poté se tyto pneumatiky musí přenést z palety na dopravník. Takto uděláme za směnu 45 - 50 palet, někdy i více a na každé paletě je po 20 pneumatikách. Do toho ještě děláme kontrolu výroby, která nám jezdí na stůl. Je to v pořádku? Není to na ženu během jedné směny hodně kilogramů? Děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail