Přehled právních předpisů ČR zavedených směrnic EU

Uvádíme čísla a názvy právních předpisů ČR, kterými byly směrnice EU zavedené do našeho právního řádu (viz. Směrnice založené….; Ostatní směrnice …).

Vydané zákony a vyhlášky

Číslo Název
352/2005 Sb. Vyhláška č. 352/2005 Sb. Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), změněno vyhláškou č. 65/2010 Sb.
(Na základě zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
442/2004 Sb. Vyhláška,MPO č. 442/2004 Sb. ze dne 8.července 2004 kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
(Na základě zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
356/2003 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. Parlamentu České republiky ze dne 23. září 2003  o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve  znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb.,  zákona č. 345/2005 Sb., (ÚZ 434/2005 Sb.),  zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 371/2008 Sb.
477/2001 Sb. Zákon č. 477/2001 Sb.ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 66/2006 Sb., zákona 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona  č. 126/2008 Sb.
102/2001 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb. Parlamentu České republiky o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., (ÚZ č.348/2004 Sb.), zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,  zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.
29/2000 Sb. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 95/2005 Sb.,  (ÚZ zákona č.141/2005 Sb.), zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb a zákona č.110/2007 Sb., zákona č.41/2009 Sb. , a zákona č. 285/2009 Sb.,

Vydaná nařízení vlády

A - k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb.,  zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,  zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb..

Číslo Název
   
(EU) č. 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1)
266/2009 Sb. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb. ze dne 27. července 2009 o technických požadavcích na námořní zařízení ve znění  nařízení vlády (NV) č. 113/2010 Sb.
176/2008 Sb. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. (Nabylo účinnosti ke dni 29.12.2009). Zrušuje NV č. 24/2003 Sb. (V přípravě návrh na změnu NV).
24/2003 Sb. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
616/2006 Sb. Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Účinnost 20.7.2007)
464/2005 Sb. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na měřidla ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.
365/2005 Sb. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb.emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
174/2005 Sb. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
133/2005 Sb. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému ve znění NV č. 371/2007 Sb.  
453/2004 Sb.  Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES)  ve znění  NV č. 246/2009 Sb. a NV č. 67/2011 Sb.
336/2004 Sb.

 

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění NV č. 212/2007 Sb. , NV č. 245/2009 Sb.  a NV č. 65/2011 Sb.
179/2004 Sb.

 

Nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky 1.1.2009 zrušeno
154/2004 Sb.

 

 Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se  stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění NV č. 307/2009 Sb. a NV č. 66/2011 Sb.
251/2003 Sb.  Nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění NV č. 154/2004 Sb., NV č. 336/2004 Sb., NV č. 212/2007 Sb. a  NV č. 245 / 2009 Sb.
42/2003 Sb. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.  a č. 541/2004 Sb.
27/2003 Sb. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ve znění NV č. 127/2004 Sb. a  č. 142/2008 Sb.
26/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení ve znění NV č. 621/2004 Sb.

25/2003 Sb.

 

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva ve znění NV č. 126/2004 Sb. a č. 42/2006 Sb.

23/2003 Sb.

 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
22/2003 Sb Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
21/2003 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
20/2003 Sb. Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
19/2003 Sb. Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění NV č. 340/2008Sb.  a nařízení vlády  č. 1/2010 Sb
18/2003 Sb. Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. K 20.7.2007 zrušeno a nahrazeno NV č. 616/2006 Sb.
17/2003 Sb. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
339/2002 Sb. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
326/2002 Sb. Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
190/2002 Sb. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění NV č. 251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb.
163/2002 Sb. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
70/2002 Sb. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
9/2002 Sb. Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění NV č. 342/2003 Sb. a NV č. 198/2006 Sb.
358/2001 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb.
286/2001 Sb. Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotní prostředky in vitro (zrušen NV 453/2004 Sb.)
194/2001 Sb. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. nařízení vlády č. 315/2009 Sb.
179/2001 Sb. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
426/2000 Sb. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění NV č. 483/2002 Sb. a NV č. 251/2003 Sb.
352/2000 Sb. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
291/2000 Sb. Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
179/1997 Sb. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
173/1997 Sb. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. , nařízení vlády č. 329/2002 Sb. a  nařízení vlády č. 88/2010 Sb.
   

Vydaná nařízení vlády

B - ostatní

Číslo Název
   
   
   
   
   
   

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail