Představujeme Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2019 oslavil významné výročí svého vzniku. Za 65 let jeho existence byla bezpečnost práce poznamenána velkými změnami ve vývoji v této oblasti a výzkumný ústav dnes zaujímá významné místo v rámci oboru.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v současné době plní aktuální úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále pro Ministerstvo životního prostředí a další orgány státní správy. Věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení osobních ochranných prostředků, poradenství a osvětě v oblasti BOZP. Má také nezastupitelnou úlohu v prevenci pracovních rizik a prevenci závažných havárií.

VÚBP působí jako oznámený subjekt 1024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto prostředky zkouší v akreditované zkušební laboratoři ZL 1040 podle příslušných norem, jednotných pro všechny evropské zkušebny, a následně posuzuje v akreditovaném certifikačním orgánu pro výrobky COV 3068. Mezi zde zkoušené a certifikované produkty patří lešení a jejich součásti, osobní ochranné prostředky dýchacích cest (např. masky, kukly, respirátory), hlavy (např. helmy), těla (např. oděvy proti RTG záření), rukou (např. rukavice proti mechanickým rizikům), prostředky k ochraně při sportech (např. bojových sportech, motocyklistice), prostředky k ochraně při práci v lese (např. oděv či obuv proti pořezu motorovou pilou), prostředky s vysokou viditelností.

Oddělení prevence rizik a ergonomie se zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků v souvislosti s pracovní činností, optimalizací pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovní pohody. Další činnost OPRE se zaměřuje na posuzování přístupů určených pro hodnocení rizik a pracovní zátěže zaměstnanců, navrhování a ověřování přístupů a metod určených pro hodnocení spolehlivosti a chybování lidského činitele v průmyslu. Dále poskytuje služby v oblasti BOZP, zpracovává odborné analýzy a studie, poskytuje odborné poradenství atd.

Odborné pracoviště pro nanobezpečnost se zabývá výzkumem nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnostmi prevence. Ve spolupráci s provozovateli navrhuje opatření na eliminaci nanočástic na pracovišti, resp. omezení jejich negativního vlivu na zaměstnance. Pandemie onemocnění covid-19 aktivovala úsilí prozkoumat možnosti využití 3D tisku k výrobě ochranných prostředků. Měření nanočástic probíhalo za chůze mezi stoly, na kterých byly umístěny 3D tiskárny. Probíhá-li 3D tisk z termoplastů současně na více tiskárnách, dosahuje koncentrace nanočástic v pracovním prostředí hodnot i nad úroveň, která je v metodice Ministerstva práce a sociálních věcí uvedena jako riziková, a tedy vyžadující aplikaci ochranných prostředků.

Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko se zabývá výzkumem v oblasti vzdělávání, výchovy, osvěty a propagace BOZP a znalostních a informačních systémů v oblasti BOZP. Především zajišťuje vzdělávání v BOZP a PO: kurzy, semináře a přednášky včetně zajišťování akreditovaných zkoušek k získávání odborné způsobilosti v prevenci rizik, koordinátora BOZP na staveništi a autorizaci zkoušek pro profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii. Dále zajišťuje rozvoj a provoz zdrojové základny BOZP: oborového portálu BOZPinfo.cz, Znalostního systému prevence rizik BOZP, Encyklopedie BOZP, SAFE – digitálního archivu BOZP.

Oddělení analýz a prognóz zajišťuje přípravu a realizaci socioekonomických výzkumných aktivit v oblasti BOZP, prevenci rizik, pracovních podmínek, ekonomických aspektů BOZP a socioekonomických důsledků nízké úrovně BOZP. Své místo v činnostech oddělení má implementace poznatků a výsledků výzkumných aktivit formou vhodných praktických nástrojů pro prosazování bezpečné, zdraví neohrožující a důstojné práce v ČR. Jmenovat lze například webové aplikace Kvalita pracovního života (Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života) nebo publikační činnost, prezentace výsledků na workshopech, seminářích a konferencích.

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií je od roku 2000 zapojeno do celorepublikového systému prevence závažných havárií (PZH). Tento systém je určen pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat apod. Spolupodílí se na tvorbě návrhů právních předpisů pro PZH a souvisejících metodických pokynů, výkladových materiálů a doporučených postupů určených pro výkon státní správy i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zapojeným do tohoto systému. Mimo jiné se zabývá publikační činností, účastní se projektů a odborných akcí, na základě dosavadních zkušeností řeší odborné problémy v oblasti posouzení rizik a systémů řízení PZH. Rovněž provozuje informační a znalostní systém pro předmětnou oblast.

Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti VÚBP, s výzkumnými organizacemi, vysokými školami, aplikační sférou, průmyslem i jednotlivými odborníky. Významná část činností pracoviště probíhá v Regionální kanceláři VÚBP v Ostravě. Posláním pracoviště je podporovat a rozšiřovat činnosti mateřského pracoviště, VÚBP, včetně posilování jeho mezinárodního rozměru, v prvé řadě pak realizací výzkumu a vývoje zaměřených na poznání, porozumění a zvládání rizik vyplývajících z pracovních činností.

Odborné pracoviště pro pracovněprávní problematiku se zabývá výzkumem v oblasti pracovněprávní problematiky a dalšími odbornými činnostmi zejména spojenými s BOZP. Toto pracoviště poskytuje právní podporu všem útvarům VÚBP při řešení jejich agendy jak v rámci výzkumných aktivit, tak i v rámci běžné agendy.

Pro podrobné informace viz přílohu.

Komentáře

3D tiskárna

14.10.2022 - 19:24 Kristýna Ryglová
Je pravda, že u nás ve firmě se za dob Covidu taky hodně rozjel 3D tisk. Je to fajn pomocník, ale doufám, že nás 3D tiskárna jednou všechny nenahradí. Zatím je to jenom náš pomocník. Potřebuje, abychom jí kupovali náhradní díly, skleněné podložky pro tisk z https://eshop.sharplayers.cz/sklo-pro-3d-tiskarny , takže mám vlastně díky 3D tiskárně trochu víc práce :-) .

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail