Představujeme Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2019 oslavil významné výročí svého vzniku. Za 65 let jeho existence byla bezpečnost práce poznamenána velkými změnami ve vývoji v této oblasti a výzkumný ústav dnes zaujímá významné místo v rámci oboru.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v současné době plní aktuální úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále pro Ministerstvo životního prostředí a další orgány státní správy. Věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení osobních ochranných prostředků, poradenství a osvětě v oblasti BOZP. Má také nezastupitelnou úlohu v prevenci pracovních rizik a prevenci závažných havárií.

VÚBP působí jako oznámený subjekt 1024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto prostředky zkouší v akreditované zkušební laboratoři ZL 1040 podle příslušných norem, jednotných pro všechny evropské zkušebny, a následně posuzuje v akreditovaném certifikačním orgánu pro výrobky COV 3068. Mezi zde zkoušené a certifikované produkty patří lešení a jejich součásti, osobní ochranné prostředky dýchacích cest (např. masky, kukly, respirátory), hlavy (např. helmy), těla (např. oděvy proti RTG záření), rukou (např. rukavice proti mechanickým rizikům), prostředky k ochraně při sportech (např. bojových sportech, motocyklistice), prostředky k ochraně při práci v lese (např. oděv či obuv proti pořezu motorovou pilou), prostředky s vysokou viditelností.

Oddělení prevence rizik a ergonomie se zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků v souvislosti s pracovní činností, optimalizací pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovní pohody. Další činnost OPRE se zaměřuje na posuzování přístupů určených pro hodnocení rizik a pracovní zátěže zaměstnanců, navrhování a ověřování přístupů a metod určených pro hodnocení spolehlivosti a chybování lidského činitele v průmyslu. Dále poskytuje služby v oblasti BOZP, zpracovává odborné analýzy a studie, poskytuje odborné poradenství atd.

Odborné pracoviště pro nanobezpečnost se zabývá výzkumem nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnostmi prevence. Ve spolupráci s provozovateli navrhuje opatření na eliminaci nanočástic na pracovišti, resp. omezení jejich negativního vlivu na zaměstnance. Pandemie onemocnění covid-19 aktivovala úsilí prozkoumat možnosti využití 3D tisku k výrobě ochranných prostředků. Měření nanočástic probíhalo za chůze mezi stoly, na kterých byly umístěny 3D tiskárny. Probíhá-li 3D tisk z termoplastů současně na více tiskárnách, dosahuje koncentrace nanočástic v pracovním prostředí hodnot i nad úroveň, která je v metodice Ministerstva práce a sociálních věcí uvedena jako riziková, a tedy vyžadující aplikaci ochranných prostředků.

Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko se zabývá výzkumem v oblasti vzdělávání, výchovy, osvěty a propagace BOZP a znalostních a informačních systémů v oblasti BOZP. Především zajišťuje vzdělávání v BOZP a PO: kurzy, semináře a přednášky včetně zajišťování akreditovaných zkoušek k získávání odborné způsobilosti v prevenci rizik, koordinátora BOZP na staveništi a autorizaci zkoušek pro profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii. Dále zajišťuje rozvoj a provoz zdrojové základny BOZP: oborového portálu BOZPinfo.cz, Znalostního systému prevence rizik BOZP, Encyklopedie BOZP, SAFE – digitálního archivu BOZP.

Oddělení analýz a prognóz zajišťuje přípravu a realizaci socioekonomických výzkumných aktivit v oblasti BOZP, prevenci rizik, pracovních podmínek, ekonomických aspektů BOZP a socioekonomických důsledků nízké úrovně BOZP. Své místo v činnostech oddělení má implementace poznatků a výsledků výzkumných aktivit formou vhodných praktických nástrojů pro prosazování bezpečné, zdraví neohrožující a důstojné práce v ČR. Jmenovat lze například webové aplikace Kvalita pracovního života (Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života) nebo publikační činnost, prezentace výsledků na workshopech, seminářích a konferencích.

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií je od roku 2000 zapojeno do celorepublikového systému prevence závažných havárií (PZH). Tento systém je určen pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat apod. Spolupodílí se na tvorbě návrhů právních předpisů pro PZH a souvisejících metodických pokynů, výkladových materiálů a doporučených postupů určených pro výkon státní správy i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zapojeným do tohoto systému. Mimo jiné se zabývá publikační činností, účastní se projektů a odborných akcí, na základě dosavadních zkušeností řeší odborné problémy v oblasti posouzení rizik a systémů řízení PZH. Rovněž provozuje informační a znalostní systém pro předmětnou oblast.

Odborné pracoviště pro výzkum a management rizik je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti VÚBP, s výzkumnými organizacemi, vysokými školami, aplikační sférou, průmyslem i jednotlivými odborníky. Významná část činností pracoviště probíhá v Regionální kanceláři VÚBP v Ostravě. Posláním pracoviště je podporovat a rozšiřovat činnosti mateřského pracoviště, VÚBP, včetně posilování jeho mezinárodního rozměru, v prvé řadě pak realizací výzkumu a vývoje zaměřených na poznání, porozumění a zvládání rizik vyplývajících z pracovních činností.

Odborné pracoviště pro pracovněprávní problematiku se zabývá výzkumem v oblasti pracovněprávní problematiky a dalšími odbornými činnostmi zejména spojenými s BOZP. Toto pracoviště poskytuje právní podporu všem útvarům VÚBP při řešení jejich agendy jak v rámci výzkumných aktivit, tak i v rámci běžné agendy.

Pro podrobné informace viz přílohu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail