Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Shrnutí platných pravidel

Shrnutí platných pravidel

 1. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako ochranné prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

 2. Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které splňují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

 3. Ochranné prostředky se poskytují tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými vhodnými opatřeními, metodami a postupy organizace práce.

 4. Přidělené ochranné prostředky musí být dostatečně účinné vůči rizikům, přičemž jejich používání nesmí představovat další riziko.

 5. Tam, kde existuje více rizik a je nutné používat několik ochranných prostředků, musí být tyto prostředky vzájemně slučitelné.

 6. Rozsah vybavení pracovníků ochrannými prostředky musí odpovídat povaze práce a pracovním podmínkám.

 7. Podmínky používání ochranných prostředků, zejména doby, po kterou jsou používány, musí být stanoveny na základě závažnosti rizika, četnosti rizika, pracovní zátěže a parametrů ochranného prostředku.

 8. Ochranný prostředek je zásadně určen pro osobní používání. Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž prostředek používala více než jedna osoba, musí být učiněna opatření k tomu, aby toto používání nevytvářelo zdravotní nebo hygienický problém.

 9. Ochranné prostředky musí zaměstnavatel poskytovat bezplatně a zajišťovat, aby byly udržovány v dobrém provozním stavu.

 10. Povinnost zaměstnavatele poskytovat ochranné prostředky nelze nahrazovat peněžitým plněním.

 11. Zaměstnavatel je povinen vypracovat, na základě analýzy rizik a konkrétních podmínek na pracovištích, vlastní seznam povolání a pracovních činností pro poskytování ochranných prostředků a toto poskytování organizačně zabezpečit.

 12. Zaměstnavatel poskytuje ochranné prostředky i učňům, pracovníkům s pracovním poměrem na dobu určitou (brigádníkům, sezónním pracovníkům) a jiným osobám vyskytujícím se s jeho vědomím na pracovišti.

 13. Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o rizicích, před kterým je má používání poskytovaných prostředků chránit.

 14. Zaměstnavatel, je-li to nutné, musí seznámit zaměstnance o způsobech používání ochranných prostředků.

 15. Ochranné prostředky musí být používány, udržovány, opravovány v souladu s návody k jejich použití.

 16. Zaměstnanci musí používat ochranné prostředky v souladu s příkazy a pokyny zaměstnavatele, a to výhradně při těch činnostech, pro které jim byly přiděleny.

 17. Zaměstnanci nesmí používat nefunkční ochranné prostředky a jsou povinni oznámit závady na nich. Drobnou denní údržbu ochranných prostředků provádějí zaměstnanci sami, přičemž potřebné prostředky jim poskytuje zaměstnavatel.

 18. Výdaje na pořízení a udržování ochranných prostředků jsou nákladovou položkou, která je daňově uznatelná.

 19. Práva a povinnosti týkající se poskytování a používání ochranných prostředků se vztahují i na samostatně podnikající fyzické osoby a jim případně pomáhající (spolupracující) rodinné příslušníky.

 20. Používání ochranných prostředků při práci je třeba věnovat náležitou pozornost
  a podle potřeby včas aktualizovat příslušné interní pokyny, zejména seznam zpracovaný pro jejich poskytování.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail