Právní předpisy, normy ČSN týkající se BOZP a přístup k nim

Zdroj: 
V poslední době jsme zaznamenali zájem uživatelů webu BOZPinfo.cz o seznam právních předpisů týkajících se BOZP. V tomto článku uvádíme základní předpisy týkající se BOZP spolu s informací, kde tyto předpisy a české technické normy vyhledat.

K právním předpisům patří ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení vlády, vyhlášky. Nařízení vlády a vyhlášky jsou právními předpisy prováděcími, které nemohou, bez podpory zákonem, ukládat povinnosti a zákazy.

Podle § 349 odst. 1 zákoníku práce jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Na BOZPinfo.cz v rubrice Legislativa/Právní předpisy a normy ČR si můžete jednotlivé předpisy vyhledat. V rubrice Zpravodajství v "Krátkých zprávách" publikujeme informace o nových právních předpisech týkajících se BOZP s datem uveřejnění ve Sbírce zákonů ČR a nově i o normách ČSN se vztahem k BOZP vydaných ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Přístup k aktualizovaným právním předpisům ve Sbírce zákonů ČR funguje jako placená služba. Plná znění předpisů je možné také vyhledat bezplatně na Portálu veřejné správy, kde by měly být předpisy také aktualizovány.

Česká technická norma je podle § 4 z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Větstníku ÚNMZ. Česká technická norma není obecně závazná.

Může se ale závaznou stát, například když na ni odkazuje právní předpis, nebo s ní zaměstnavatel seznámí zaměstnance a stanoví povinnost normu dodržovat nebo v případě, že se na dodržování normy dohodnou dva podnikající subjekty ve smlouvě.

Přístup k normám ČSN zajišťuje ÚNMZ. Zájemcům jsou zpřístupněny všechny české technické normy prostřednictvím systému ČSN online pro firmy s více uživateli nebo pro jednotlivce. Více v tomto článku a na http://www.unmz.cz/urad/unmz .

Základní právní předpisy vztahující se k BOZP

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (pracovnělékařská péče - § 53 a násl.)
 • Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • Vyhl. č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Komentáře

doplněk

13.03.2013 - 07:23 Norbert Chalupa
Velmi dobrý soupis zásadních právních předpisů ve vztahu k BOZP, nicméně by se daly doplnit předpisy ještě z jiných oblastí (kupř. školství, zdravotnictví), ale jeden pořád platný předpis bych zmínil a to vyhl. č. 77/1965 Sb. - o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

Re: doplněk

13.03.2013 - 10:13 Kateřina Hrubá
Dobrý den, děkujeme za připomínku, vyhlášku jsme doplnili. A souhlasím s Vámi, že předpisů, které se nějak dotýkají BOZP, by se dalo doplnit ještě mnoho. Na základě podnětů našich uživatelů budeme ještě seznam postupně doplňovat. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo.cz

Re: doplněk

13.03.2013 - 15:49 Jaroslav Krabica
Dle mého názoru, je požární ochrana dílčí částí BOZP, přestože je v praxi často chápána jako samostatný celek. Žádný správný "bezpečák" však problematiku PO nemůže opomíjet, protože co to je za bezpečnost, když může kdykoliv cokoliv zahořet. Proto příliš nechápu časté ignorování tak důležité části BOZP, jakou je PO. Také předpisy dopravní, jsou velmi významnou částí předpisů BOZP. Zrovna tak uvádíte zákon č. 59/06 o prevenci závažných havárií, ale důležité prováděcí předpisy již nikoli. Také jsem neviděl vyhl. č. 85/1978 Sb, či 91/1993 Sb. a tak by se dalo asi pokračovat. Nicméně jako odrazový můstek pro nezasvěcené je přehled vcelku dostačující.

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se

14.03.2013 - 05:51 Václav Syrový
Uvedený přehled, který jsem uvedl v nadpisu příspěvku vychází každým rokem ( už tolik let že ani nevím jak dlouho) v časopise "Bezpečnost a hygiena práce" vždy ve zvláštním čísle (13) a následně zbytek v čísle 1 nového ročníku . Za loňský a letošní rok ten seznam má 56 stran, každá strana dva sloupce a odhaduji ten seznam asi na 1400 titulů, včetně technických norem. Dále každým rokem kupuji od firmy GRAND plná znění právních předpisů s Registrem, kde je uveden text oněch právních norem od roku 1945 do 3.1 2013 platné ( i zrušené), se čtvrtletní aktualizací.

Re: Přehled základních právních a ostatních předpisů

14.03.2013 - 18:42 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Syrový, tak, jak uvedla paní Hrubá, jedná se o základní předpisy ve vztahu k BOZP, s drobnými doplňky zde uvedenými. Daly by se ještě uvést další předpisy, nicméně si myslím, že jako ZÁKLADNÍ informace je velmi dobrá a dostačující. V časopise BHP jsou uváděny právní předpisy, včetně norem, o které za celou svoji praxi nemusíme(te) zavadit, ale pro informaci a orientaci OK. Abyste, pane Syrový, nemusel utrácet za přístup k právním předpisům v platném znění, tak se jednoduše podívejte na stránky www.zakonyprolidi.cz a máte vystaráno.

Re: Přehled základních právních a ostatních předpisů

14.03.2013 - 21:57 Václav Syrový
Děkuji pane Chalupo za upozornění. Podívám se na to jak budu mít chvilku čas. Ale mohu Vám říci, že někdy ani ten obsáhlý seznam nestačí. Nebudu Vám líčit podrobnosti. Pochopitelně, že většinu těch předpisů nikdy nepoužiji. Ale člověk nikdy neví co bude nebo může potřebovat. Ještě jednou děkuji za upozornění. Syrový.

Předpisy

19.03.2013 - 08:21 Herman Riedel
Dobrý den, doporučuji ještě http://portal.gov.cz/portal/obcan. Asi nejlepší výčet je už ve zmíněném časopise.

Kde hledat evropské i národní předpisy a české technické normy

19.03.2013 - 12:30 Tomáš Neugebauer
Zdrojů, kde najít znění evropských či národních právních předpisů je dnes opravdu již mnoho. Každý ze zdrojů přináší něco, co jiný nemá a tím je zajímavý. Přehled některých můžete nalézt na této stránce: http://bozppo.vfn.cz/odkazy_na_predpisy.htm Informace o použití českých technických norem v BOZP můžete nalézt na stránce: http://bozppo.vfn.cz/normy.htm Také je důležité si uvědomit, že při plnění povinností při zajištění BOZP musí být zohledněny i požadavky právních předpisů, které se zdánlivě této oblasti nedotýkají. Jedná se např. o: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (při šetření a vyřizování pracovních úrazů se nakládá s citlivými osobními údaji údaje o zdravotním stavu), zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) není možné použít rodné číslo zaměstnance například v prezenčních listinách školení BOZP či PO nebo v posudku o preventivní lékařské prohlídce nebo v evidenci osob vstupujících do kontrolovaných pásem; výjimku tvoří evidence výkonu rizikové práce, kde je rodné číslo požadováno zákonem, vyhlášku č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (objasňuje pojmy nealkoholické pivo a pivo se sníženým obsahem alkoholu), vyhlášku č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (stanovuje zvířata, u kterých je zakázáno pracovat těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním-matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail