Právní předpisy k tlakovým zařízením

Zdroj: 

Seznam právních předpisů v oblasti tlakových zařízení.

Předpisy

A Tlaková zařízení

1. Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.575/1990 Sb., č.159/1992 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.396/1992 Sb.), č.47/l994 Sb., č.71/2000 Sb., č.124/2000 Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.362/2003 Sb., č.436/2004 Sb., č.253/2005 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.338/2005 Sb.), č.189/2008 Sb.

2. Vyhláška ČÚBP č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl.č.97/1982 Sb., vyhl. č.551/1990 Sb.; NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.118/2003 Sb., vyhl.č. 393/2003 Sb.

3. Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č.324/1990 Sb., vyhl. č.207/1991 Sb., NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.192/2005 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

5. Vyhláška MD č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhl. č.279/2000 Sb., NV č.352/2000 Sb., č.210/2006 Sb.

6. Vyhláška MO č.273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.

7. NV č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

8. NV č.20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

9. NV č.26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění NV č.621/2004 Sb.

10. NV č.42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění NV č.251/2003 Sb., č.241/2004 Sb.

11. Vyhláška ČBU č.392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl.č.282/2007 Sb.

12. NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

13. Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č.264/2006 Sb., č.294/2008 Sb.

14. Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).ve znění zákona č.362/2007 Sb., č.189/2008 Sb.

B Bezpečnost práce a technických zařízení

1. Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.

2. Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění NV č.352/2000 Sb.

3. Vyhláška ČÚBP č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č.552/1990 Sb., NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.159/2002 Sb., vyhl. č.394/2003 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č.554/1990 Sb., NV č.352/2000 Sb., vyhl. č.395/2003 Sb.

5. Zákon č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č.425/1990 Sb., č.542/1991 Sb., č.169/1993 Sb., č.128/1999 Sb., č.71/2000 Sb., č.124/2000 Sb., č.315/2001 Sb., č.206/2002 Sb., č.226/2002 Sb., č.320/2002 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.408/2002 Sb.), č.227/2003 Sb., č.3/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.313/2006 Sb. , č.376/2007 Sb., č.189/2008 Sb., č.265/2008 Sb.; č.155/2010 Sb.

6. Vyhláška MZV č.20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, ve znění vyhl.č.363/2005 Sb.

7. Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění zákona č.189/1999 Sb., č.23/2000 Sb., č.71/2000 Sb. č.132/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.35/2001 Sb.), č.77/2002 Sb., č.144/2002 Sb., č.175/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č.103/2004 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.304/2004 Sb.), č.1/2005 Sb., č.181/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.191/2006 Sb. . (úplné znění vyhlášeno zákonem č.460/2006 Sb.), č.377/2009 Sb.

8. Zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.83/1998 Sb., č.71/2000 Sb., č.132/2000 Sb., č.13/2002 Sb., č.310/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.279/2003 Sb., č.186/2004 Sb., č.1/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.413/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.342/2006 Sb., č.296/2007 Sb., č.124/2008 Sb., č.189/2008 Sb.

9. Vyhláška MZD. č.56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhl. č.183/2000 Sb., č.372/2002 Sb.

10. Zákon č.219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky ve znění zákona č.253/2005 Sb.

11. Zákon č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č.86/2002 Sb.; č.146/2002 Sb., č.205/2002 Sb., č.277/2003 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č.348/2004 Sb.), č. 229/2006 Sb., č.160/2007 Sb.; č.378/2007 Sb.; č.281/2009 Sb.; č.490/2009 Sb.

12. NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

13. Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhl. č. 112/2005 Sb..

14. NV č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

15. NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

16. Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

17. NV č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č.405/2004 Sb.

18. NV č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

19. Vyhláška ČBÚ č.73/2002 Sb. o vybraných důlních zařízeních.

20. Vyhláška ČBÚ č.74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních.

21. Vyhláška ČBÚ č.75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

22. Vyhláška SÚJB č.179/2002 Sb., kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti.

23. Vyhláška ČBÚ č.306/2002 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů.

24. Vyhláška MDS č.341/2002 Sb. o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č.100/2003 Sb., č.197/2006 Sb.

25. Vyhláška ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.

26. NV č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

27. Vyhláška MPSV č.38/2003 Sb., kterou se ruší některé právní předpisy ČÚBP (např. vyhl.č.12/1995 Sb.)

28. NV č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

29. Vyhláška ČBÚ č.659/2004 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhl.č.35/2010 Sb.

30. Vyhláška MPSV č.266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail