Pravidelné lékařské prohlídky řidičů

Dotaz byl publikován v časopisu REVUE sondy č. 15/2009.

V srpnu letošního roku mi bylo 60 let. Slyšel jsem, že od tohoto věku se musím pravidelně dostavovat k lékařské prohlídce, abych mohl řídit osobní motorové vozidlo. Můžete mi, prosím, sdělit, jak často musím toto vyšetření absolvovat a zda lékařské potvrzení musím s sebou vozit u řidičského průkazu?

Především vás bohužel musíme upozornit, že již v tuto chvíli jezdíte v rozporu s právními předpisy. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, upravuje problematiku pravidelných lékařských prohlídek v ustanovení § 87.

Řidiči z povolání

Zde se hovoří o řidičích vozidel s právem přednostní jízdy a o řidičích nákladní a autobusové dopravy, kde jsou podmínky pro pravidelnou lékařskou prohlídku přísnější. Řidiči vyjmenovaných vozidel, ale například i učitelé řidičů silničních motorových vozidel jsou povinni projít pravidelnou lékařskou prohlídkou před zahájením činnosti a dále každé dva roky do dovršení věku padesáti let. Po dovršení uvedeného věku jsou řidiči profesionálové povinni projít pravidelnou lékařskou prohlídkou každý rok.

Ostatní (neprofesionální) řidiči

Z vašeho dotazu vyplývá, že nepatříte do skupiny profesionálních řidičů. Držitel řidičského oprávnění, který není řidičem z povolání, je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku; po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Na pravidelnou lékařskou prohlídku jste měl jít nejpozději v květnu tohoto roku. V současné době se, budete-li řídit motorové vozidlo, vystavujete nebezpečí pokuty ze strany policie.

Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit řidiči termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou shora uvedené lhůty. Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku hradí řidiči z povolání zaměstnavatel. V ostatních případech si náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku hradí řidiči sami.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař řidiči (povinné osobě) posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

Povinná osoba je

a) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

b) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel vozidel s podmínkou,

c) zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

V hodnocení zdravotní způsobilosti podle písm. b) se uvede podmínka zdravotní způsobilosti. Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu povinné osoby a u řidičů z povolání, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.

Povinná osoba se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti. Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Příslušný obecný úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění podmíní, jestliže držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou. Příslušný obecní úřad obec s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme, jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní způsobilost.

Podmínění a omezení řidičského oprávnění

Budete-li patřit mezi řidiče, kteří nejsou zdravotně způsobilí či jsou způsobilí s podmínkou, bude s vámi jednat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podmínění zdravotní způsobilosti nebo pozbytí zdravotní způsobilosti se zjišťuje přezkoumáním zdravotní způsobilosti.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění nařídí držiteli řidičského oprávnění, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Držitel řidičského oprávnění je povinen podrobit se přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoumání ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní. Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě ani ve lhůtě náhradní, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

Stanovená lhůta pro přezkoumání zdravotní způsobilosti podle odstavce 3 nesmí být kratší než 15 dní, náhradní lhůta podle odstavce 4 nesmí být kratší než 10 dní.

Každopádně vám nelze než doporučit okamžitě navšítvit svého praktického lékaře ve věci pravidelné lékařské prohlídky určené pro řidiče silničních motorových vozidel.

 

Autor článku: 

Komentáře

Prosím o doplnění

03.12.2009 - 12:38 Vítězslav Havlena
Ve čtvrtém odstavci odpovědi je uvedeno, že se tazatel měl zúčastnit prohlídky nejpozději v květnu tohoto roku. Domnívám se že to měl být srpen pokud dovršil 60 let v srpnu jak píše. A jak je to s poslední částí dotazu. Musí vystavené potvrzení ( pokud je způsobilý ) vozit a předkládat při kontrole na silnici společně s řidičským průkazem? Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail