Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 8. 4. Pracovní úrazovost v odvětvích

Část 8. 4. Pracovní úrazovost v odvětvích

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2014 jsou uspořádány podle převažující ekonomické činnosti a prezentovány podle Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ-NACE).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví sloučena do jediného (ostatní odvětví):  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.), Činnosti exteritoriálních organizací (U.) a nezjištěno. Údaje jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

4.1   Pracovní úrazovost v roce 2014 v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2014. Nejvíce těchto pracovních úrazů vzniklo ve Zpracovatelském průmyslu (C.), a to 42,8 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 26,0 % pojištěnců (graf č. 4.3). Počty případů a pojištěnců jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.2 a podrobně v tabulce č. 4.1.1. Tyto tabulky dále obsahují dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, četnost, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrnou dobu trvání jednoho případu.

Pracovní úrazovost 2014

4.2   Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2014 v odvětvích

V grafu č. 4.2 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2014 v odvětvích (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (30, tj. 25,9 %) vzniklo v roce 2014 ve Stavebnictví (F.), které mělo četnost pětkrát vyšší než ČR (1,25). Zpracovatelský průmysl (C.) měl četnost případů přibližně stejnou jako ČR. Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Těžba a dobývání (B.) a to 2,82 případu na 10 000 pojištěnců.

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

4.3 Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v letech 2009 - 2014 v ČR ve vybraných odvětvích CZ-NACE je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.3 (2010 - 2014).

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Pokles počtu případů byl zaznamenán v odvětví Těžba a dobývání (B.) o 6,7 % a ve Stavebnictví (F.) o 4,7 %. U většiny odvětví došlo ale k nárůstu počtu případů, největší nárůst byl zaznamenám u Zdravotní a sociální péče (Q.) o 10,4 % a pak u Vzdělávání (P.) o 9,6 %.

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Největší nárůst četnosti případů byl zaznamenán v odvětví Zdravotní a sociální péče (Q.) a to o 9,1 % a potom Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) o 7,0 %.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. V grafu je patrný pokles hodnoty tohoto ukazatele u Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) o 7,6 %. Nárůst byl zaznamenán u Zdravotní a sociální péče (Q.) o 15,3 %  a u Ubytování, stravování a pohostinství (I.) o 11,8 %. Největší nárůst byl zaznamenán u odvětví Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 39,1 % (hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3).

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. V odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) tento ukazatel klesl o 9,3 %. V odvětví Těžba a dobývání (B.) naopak stoupl o 7,7 %. Největší nárůst byl zaznamenán u odvětví Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 41,1 % (hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail